НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Posted on 16th февруари 2017 in Нормативна уредба

ЗАКОНИ

 • ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА
 • ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ
 • ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО
 • ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
 • ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ
 • ЗАКОН ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА
 • ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
 • ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
 • ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
 • ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
 • ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ
 • ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА
 • ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ
 • ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

НАРЕДБИ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ

 • НАРЕДБА №1/2015г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения
 • НАРЕДБА №2/2011г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници
 • НАРЕДБА №2/2014г. за класификация на отпадъците
 • НАРЕДБА №3/2007г. за здравните изисквания към детските градини
 • НАРЕДБА № 10/2014г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания
 • НАРЕДБА №15/2005г. за имунизациите в Република България
 • НАРЕДБА №17/2008г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитни болести
 • НАРЕДБА №21/2005г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести
 • НАРЕДБА №26/2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях
 • НАРЕДБА №28/2008г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти
 • НАРЕДБА №39/2007г. за принципите и изискванията за добрата дистрибуторска практика
 • НАРЕДБА №49/2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи
 • НАРЕДБА №55/2010г. за условията и реда за издаване на лицензии за дейности с наркотични вещества за медицински цели от Приложения №2 и 3 на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
 • НАРЕДБА за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ
 • НАРЕДБА за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
 • НАРЕДБА №5 на МЗ за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози
 • НАРЕДБА №11/1995г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки
 • НАРЕДБА №15/2006г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони
 • НАРЕДБА №19/2003г. за санитарно-хигиенните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване
 • НАРЕДБА №24/2003г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките
 • НАРЕДБА за медицинската експертиза
 • НАРЕДБА №6/09.07.2019г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система

УКАЗАНИЯ, ПРАВИЛНИЦИ, ИНСТРУКЦИИ

 • МЕТОДИЧНО УКАЗАНИЕ №3/2003г. за борба с легионелозите
 • УКАЗАНИЕ за вземане, съхранение и транспорт на материали за клинични микробиологични изследвания
 • ПРАВИЛНИК за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи