На вниманието на лицата или законните им представители/упълномощени от тях/, които подават документи за явяване пред ТЕЛК

Posted on 13th декември 2023 in Новини, РКМЕ - ТЕЛК състави

Документите се подават:

На място в РКМЕ /Регионална картотека на медицинската експертиза/

адрес на РКМЕ Плевен:

гр. Плевен, бул. Георги Кочев №8а /в двора на УМБАЛ „Д-р Г.Странски” ЕАД/

или

Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:

гр.Плевен 5800, ул. Княз Александър Батенберг І №7

Регионална здравна инспекция – Плевен /РЗИ – Плевен/

За РКМЕ

В А Ж Н О!!!

Posted on 29th март 2023 in Новини, РКМЕ - ТЕЛК състави

ДО ЛИЦАТА ПОДЛЕЖАЩИ НА РЕДОВНО ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ПО ПОВОД ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕНСИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ НА ТЕЛК

Уведомяваме Ви, че е необходимо да подготвите и подадете необходимите документи при предстоящо преосвидетелстване най-малко 3 месеца преди изтичане срока на последното експертно решение.

Необходими документи:

Направление за ТЕЛК въведено в Информационна система за контрол на медицинската експертиза /ИСКМЕ/ от личния/лекуващия лекар (най-малко три месеца преди изтичане срока на експертното решение);

Заявление – декларация – попълва се от служител в Регионална картотека на медицинските експертизи /РКМЕ/;

Kопия на актуална медицинска документация, издадена след датата на последното експертно решение. Подадени лично, чрез законен/упълномощен представител или чрез лицензиран пощенски оператор (не по-късно от три месеца преди изтичане срока на експертното решение).

За контакти и допълнителна информация:

Тел. номер: 064/610-052 ; 0878 732 666

Адрес на РКМЕ Плевен: гр. Плевен, бул. Георги Кочев №8а /в двора на УМБАЛ „Д-р Г.Странски” ЕАД/

Информация за ТЕЛК

Posted on 25th януари 2023 in Новини, РКМЕ - ТЕЛК състави

СЪСТАВИ НА ТЕРИТОРИАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ (ТЕЛК ) КЪМ УМБАЛ „Д-Р Г.СТРАНСКИ“ ЕАД, ГР. ПЛЕВЕН

ВАЖНО!!!

Posted on 16th януари 2023 in РКМЕ - ТЕЛК състави

Считано от 12.01.2023г. в Регионална картотека на медицинската експертиза е активиран нов телефонен номер: 0878 732 666.

НА ВНИМАНИЕТО НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Posted on 20th май 2022 in Новини, РКМЕ - ТЕЛК състави

Относно проблема, касаещ неяснотата за хората с увреждания, чиито експертни решения попадат в хипотезата на § 20 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците:

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ Е НЕОБХОДИМО ДА ПОДАДЕТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ-ДЕКЛАРАЦИИ ПРИ ПРЕДСТОЯЩО ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците

„§ 20. (1) (Предишен текст на § 20 – ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г., изм. – ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г., изм. – ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 18.07.2020 г.) Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, съответно експертните решения на ЦВМК към Военномедицинската академия за годност за военна служба и служба в доброволния резерв, при които срокът на инвалидност, съответно срокът на годност е изтекъл по време на извънредното положение или на извънредната епидемична обстановка, продължават действието си по време на извънредното положение, съответно на извънредната епидемична обстановка и три месеца след нейната отмяна.

(2) (Нова – ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г.) Алинея 1 се прилага и за започнала преди обявяването на извънредното положение процедура за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, съответно за определяне на годност за военна служба и служба в доброволния резерв.“

В А Ж Н О !

Posted on 20th декември 2021 in Новини, РКМЕ - ТЕЛК състави

Считано от 20.12.2021г. в Регионална картотека на медицинската експертиза е активиран нов телефонен номер: 064/610-052.

В А Ж Н О

Posted on 1st април 2021 in Новини, РКМЕ - ТЕЛК състави

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ЛИЦАТА ПОДЛЕЖАЩИ НА РЕДОВНО ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ПО ПОВОД ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕНСИЯ

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 56, ал. 2 от Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, РКМЕ при РЗИ – Плевен Ви уведомява, че процедурата за подлежащите на редовно преосвидетелстване е нова. Необходими документи:

    1. Направление за ТЕЛК въведено в Информационна система за контрол на медицинската експертиза /ИСКМЕ/ от личния/лекуващия лекар (не по-късно от един месец преди изтичане срока на експертното решение);
    2. Заявление – декларация попълва се от служител в Регионална картотека на медицинските експертизи /РКМЕ/;
    3. Kопия на актуална медицинска документация, издадена след датата на последното експертно решение. Подадени лично, чрез законен/упълномощен представител или чрез лицензиран пощенски оператор (не по-късно от един месец преди изтичане срока на експертното решение).

  1. За контакти и допълнителна информация:
  2. Тел. номер: 064/610-052.
  3. Адрес на РКМЕ Плевен: гр. Плевен, бул. Георги Кочев №8а /в двора на УМБАЛ „Д-р Г.Странски” ЕАД/

Работно време на картотеката с граждани: всеки работен ден от 08.00 ч. до 13.00 ч.