Конкурс за заемане на една щатна длъжност „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „Здравна информация“, дирекция „Медицински дейности“

Posted on 21st март 2022 in Конкурси

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17, ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Здравна информация“, 07.04.2022г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността инспектор, 07.04.2022г.

Класиране, 21.04.2022г.

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „ИНСПЕКТОР“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“

Posted on 3rd февруари 2022 in Конкурси, Новини

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17, ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „ИНСПЕКТОР“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, 21.02.2022г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността инспектор, 21.02.2022г.

Класиране, 02.03.2022г.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка със Заповед №РД-01-62/14.02.2022г. на директора на РЗИ-Плевен, Ви уведомявам, че публикуваният конкурс за длъжността „инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, ще се проведе на 01.03.2022г. от 10:00 часа в сградата на РЗИ – Плевен, находяща се на адрес: гр. Плевен, ул. Княз Ал. Батенберг I №7, зала – етаж 1.

Конкурсът ще се проведе при спазване на изискванията на т.32 от РД-01-973/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.

(https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/11/26/zapoved_merki_24_11_2021.pdf)

Всички членове на комисията и кандидатът за конкурсната длъжност трябва да представят един от документите, посочени в т. II от горецитираната заповед на министъра на здравеопазването;

С оглед провеждането на конкурса, моля участника да изпрати уведомление до РЗИ на електронната поща  rzi@rzi-pleven.com за наличието на документ по смисъла на раздел II от заповедта на министъра.

Същият да бъде представен на конкурсната комисия непосредствено преди започване на конкурса.

Председател на конкурсна комисия:… /П/….

/ П. Савова /

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „ИНСПЕКТОР“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности“

Posted on 24th септември 2021 in Конкурси, Новини

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17, ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „ИНСПЕКТОР“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности“, 12.10.2021г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „ИНСПЕКТОР“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности“, 12.10.2021г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността инспектор, 12.10.2021г.

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка със Заповед №РД-01-293/20.10.2021г. на директора на РЗИ-Плевен, Ви уведомявам, че публикуваният конкурс за длъжността „инспектор“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности“, ще се проведе на 22.10.2021г. от 10:00 часа в сградата на РЗИ – Плевен, находяща се на адрес: гр. Плевен, ул. Княз Ал. Батенберг I №7, етаж 3, Конферентна зала.

Конкурсът ще се проведе при спазване на следните условия, съгласно изискванията на т.31 от Заповед №РД-01-856/19.10.2021г. (https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/) на Министъра на здравеопазването:

Всички членове на комисията и кандидати за конкурсната длъжност трябва да представят един от следните документи по смисъла на Заповед №РД-01-733/27.08.2021г. (https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/) на министъра на здравеопазването;

– Валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или аналогичен на него документ;

– Валиден цифров COVID сертификат на ЕС за преболедуване;

-отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието, удостоверено чрез валиден документ.

С оглед провеждането на конкурса, моля участниците да изпратят уведомление до РЗИ на електронната поща  rzi@rzi-pleven.com за наличието на един от горепосочените документи или липсата на такъв.

Същият да бъде представен на конкурсната комисия непосредствено преди започване на конкурса. 

 

Председател на конкурсна комисия:…/ П /…..

/ П. Савова /

Класиране, 25.10.2021г.

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“

Posted on 29th юни 2021 in Конкурси, Новини

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17, ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, 16.07.2021г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, 16.07.2021г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността главен инспектор, 16.07.2021г.

Класиране, 04.08.2021г.

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „ИНСПЕКТОР“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Противоепидемичен контрол“

Posted on 7th юни 2021 in Конкурси, Новини

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17, ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „инспектор“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Противоепидемичен контрол“, 24.06.2021г.

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „инспектор“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Противоепидемичен контрол“, 24.06.2021г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността инспектор, 24.06.2021г.

Класиране, 06.07.2021г.

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Медицински изследвания“

Posted on 26th октомври 2020 in Конкурси, Новини

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17, ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Медицински изследвания“, 12.11.2020г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „главен експерт“, 12.11.2020г.

Класиране

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“

Posted on 22nd юни 2020 in Конкурси, Новини

Обявление

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл.17, ал.3 т.1 от НПКПМДСл

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“, 10.07.2020г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността инспектор, 10.07.2020г.

Класиране

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“

Posted on 30th юли 2019 in Конкурси, Новини

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „старши експерт“ в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“

Posted on 2nd юли 2019 in Конкурси

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „старши експерт“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Противоепидемичен контрол“

Posted on 2nd юли 2019 in Конкурси, Новини