Информация за местата за специализанти в база за обучение – МБАЛ „АВИС МЕДИКА“ООД – гр. Плевен

Posted on 26th януари 2022 in Новини, Обучение

Информация за местата за специализанти в база за обучение – МБАЛ „АВИС МЕДИКА“ООД – гр. Плевен

ВАЖНО! Информация за местата за специализанти, финансирани от държавата

Posted on 24th януари 2022 in Новини, Обучение

Информация за местата за специализанти, финансирани от държавата, определени със Заповед № РД-19-1/14.01.2022г.

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности в МБАЛ СВ. ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН ЕООД

Posted on 19th януари 2022 in Обучение

Информация за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности в МБАЛ СВ. ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН ЕООД

Програма за продължаващо обучение през 2022г. в“НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ“

Posted on 5th януари 2022 in Новини, Обучение

Програмата на курсовете за следдипломно и продължаващо обучение на висши медицински и немедицински кадри за 2022г е достъпна на интернет страницата на НЦОЗА:  http://www.ncpha.government.bg

Адрес за заявки и информация: 1431София, бул. Акад.Иван Гешов №15 – НЦОЗА тел. (+359 2) 80 56 202 ; 80 56 286

Информация за курсовете: http://www.ncpha.government.bg

 e-mail : n.shumkov@ncpha.government.bg

МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА (МФД), във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, публикувана в ДВ бр. 79 от 21.09.2021г.

Posted on 11th октомври 2021 in Новини, Обучение

СПИСЪК НА МЕСТАТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА (МФД)

Програма за продължаващо обучение през 2021г. в “НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ“

Posted on 4th януари 2021 in Новини, Обучение

Програмата на курсовете за следдипломно и продължаващо обучение на висши медицински и немедицински кадри за 2021г е достъпна на интернет страницата на НЦОЗА:  http://www.ncpha.government.bg

Адрес за заявки и информация: 1431София бул. Акад.Иван Гешов №15 – НЦОЗА тел. (+359 2) 80 56 202; 80 56 286

Информация за курсовете: http://www.ncpha.government.bg

 e-mail: n.shumkov@ncpha.government.bg

План-разписание МУ-София

Posted on 22nd юни 2020 in Новини, Обучение

РЗИ разполага с утвърденото ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински  и немедицински кадри през 2021 година от МУ – СОФИЯ. Уведомяваме ви, че План-разписанието за 2020г. е качено на Интернет-страницата на Медицински факултет в раздел СДО. Електронният адрес на МФ-София е: medfac.mu-sofia.bg. На основание заповед № 685/01.10.2012 г. в сила от 01.10.2012 г. е определена такса за право за участие, в размер на 30 лв., за тематични курсове и индивидуално обучение.

-такса за тематични лекционни курсове – 15 лв. на учебен ден

-такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура – 30 лв. на учебен ден

-индивидуално теоретично обучение – 15 лв. на учебен ден

-индивидуално обучение с практическа насоченост или  използване на апаратура –

30 лв. на учебен ден

-такса за тематични лекционни курсове за чужденци, които не са граждани на  държави от ЕС или ЕИП – 30 лв. на учебен ден

-такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура, за чужденци, които не са граждани на държави от  ЕС или ЕИП – 60 лв. на учебен ден

-индивидуално теоретично обучение на чужденци, които не са граждани на държави от ЕС или ЕИП – 30 лв. на учебен ден

-индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура на чужденци, които не са граждани на държави от  ЕС или ЕИП –60 лв. на учебен ден

Таксите могат да претърпят промяна.

За безплатните обучения се заплаща еднократно такса участие и такса за издаване на удостоверение.

План-разписанието и образците за заявките за участие, може да намерите в РЗИ, Дирекция Медицински дейности – ул.”Данаил Попов” №18, ет.3, стая №3. Краен срок за подаване на заявките – 31.07.2020 г.

Заявки могат да бъдат подавани и на e-mail: mfsdo@medfac.mu-sofia.bg

СЪОБЩЕНИЕ

Posted on 1st октомври 2019 in Новини, Обучение

Медицински университет Плевен обявява прием на документи за регистриране на специализанти по неклинични специалности по реда на Наредба №1 от 22.01.2015г. и специалност „Обща медицина“ по реда на Наредба №15 от 02.07.2008г. за придобиване на специалност „Обща медицина“ от общопрактикуващите лекари – www.mu-pleven.bg

План разписание Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ – Сърдечно-съдов център София

Posted on 25th февруари 2019 in Обучение

РЗИ разполага с план-разписанието на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ – Сърдечно-съдов център за продължаващо обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи през 2019 година.

За участие в курсовете трябва да се подават само заявки на кандидати, отговарящи на условията, посочени в плана за всеки курс поотделно. Програмата за 2019 г. може да намерите в РЗИ – ул. „Данаил Попов” №18,ет.3,стая №4, както и на Интернет-страницата на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ – Сърдечно-съдов център, в рубриката „За нас“ – раздел Учебен отдел. Електронният адрес е: www.acibademcityclinic.bg. На този адрес могат да бъдат намерени и образци на заявките за обучение.

Допълнителна информация може да се получи на тел.02/960 4947; 0895 584 445 – г-жа Аделина Викторова, e-mail : Adelina.Viktorova@acibademcityclinic.bg .

На вниманието на лицата с висше медицинско и немедицинско образование

Posted on 20th февруари 2018 in Обучение

На основание чл.18 от Наредба № 1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Заповед № РК36-166/01.02.2018 г. на Ректора на Медицински университет-София  на интернет-страницата на  висшето училище са обявени местата за прием на специализанти по неклинични специалности, по специалност „Обща медицина“ и по специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“.

 

Документи за участие в конкурс по документи се приемат в отдел „СДО и УБК“ при при Ректората на МУ – София, бул. „Академик Иван Гешов“ № 15, ет.12, стая 7 от 10,00 ч. – 12, 00 ч. и от 13,00 ч. – 16,00 ч. , в срок от 05.02.2018 г. до 28.02.2018 г. вкл. За информация –  телефон 02/9152 134.

 

Такса за участие в конкурса – 60 лв.

 

Кандидатите имат право да участват в конкурса за повече от една специалност, за целта се попълват две заявления и се внасят две такси.

 

Класирането на кандидатите ще се извърши въз основа на бал, получен от сбора на оценките от средния успех от семестриалните изпити и средния успех от държавните изпити от дипломата за завършено висше образование.

 

Образец на заявление за участие в конкурса може на намерите на интернет-страницата на МУ-София в раздел „Новини СДО“.

 

Националният център по обществено здраве и анализи е база за провеждане на обучение по следните неклинични специалности:

Социална медицина и здравен мениджмънт

Медицинска информатика и здравен мениджмънт

Комунална хигиена

Хранене и диететика

Трудова медицина

Санитарна химия

Медицинска санитарна физика

Санитарно инженерство