План разписание МУ-София

Posted on 5th май 2015 in Обучение

РЗИ разполага с утвърденото ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински  и  немедицински кадри  през 2016 година от МУ – СОФИЯ. Уведомяваме ви, че План-разписанието за 2016 г. е качено на Интернет-страницата на Медицински факултет в раздел СДО. Електронният адрес на МФ-София е: medfac.mu-sofia.bg. На основание заповед № 685/01.10.2012 г. в сила от 01.10.2012 г. е определена такса за право за участие, в размер на 30 лв., за тематични курсове и индивидуално обучение.

-такса за тематични лекционни курсове – 15 лв. на учебен ден

-такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура – 30 лв. на учебен ден

-индивидуално теоретично обучение – 15 лв. на учебен ден

-индивидуално обучение с практическа насоченост или  използване на апаратура –

30 лв. на учебен ден

-такса за тематични лекционни курсове за чужденци, които не са граждани на  държави от ЕС или ЕИП – 30 лв. на учебен ден

-такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура, за чужденци, които не са граждани на държави от  ЕС или ЕИП – 60 лв. на учебен ден

-индивидуално теоретично обучение на чужденци, които не са граждани на държави от ЕС или ЕИП – 30 лв. на учебен ден

-индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура на чужденци, които не са граждани на държави от  ЕС или ЕИП –60 лв. на учебен ден

Таксите и кредитните точки могат да претърпят промяна.

За безплатните обучения се заплаща еднократно такса участие и такса за издаване на удостоверение за кредитиране.

План-разписанието и образците за заявките за участие, може да намерите в РЗИ – ул.”Данаил Попов” №18, ет.3, стая №5. Срок за подаване на заявките – 15.06.2015 г. Допълнителна информация може да получите на тел.: 0879 398 005.

План разписание МУ – Плевен

Posted on 25th март 2015 in Обучение

Уведомяваме Ви, че е утвърдено   ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ на курсовете за следдипломна квалификация и индивидуална специализация на висшите медицински кадри, които се предвижда да бъдат проведени  през 2015 година от МУ – ПЛЕВЕН.

Индивидуално обучение – 10лв. на 1 учебен ден

Индивидуално обучение/с апаратура и консумативи/ – 30лв. на 1 учебен ден

Тематични курсове/теоретични/ – 15лв.на 1чебен ден

Тематични курсове/с апаратура и консумативи/ – 40-60лв.на 1 учебен ден

Справки за подаване на заявки3 месеца преди началото на курса.

За информация:

5800 Плевен, ул.”Св.Климент Охридски”№1, Център за СДО и УБК

Тел. 064/884-148

064/884-166

ПРОГРАМА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ – МБАЛ „ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ” АД

Posted on 26th януари 2015 in Обучение

РЗИ – Плевен разполага с утвърдената от Изпълнителния  Директор на  МБАЛ „ТОКУДА БОЛНИЦА  СОФИЯ” АД  ПРОГРАМА  за продължаващо обучение -тематични курсове и индивидуално обучение през 2015 г.

За участие в курсовете за следдипломно и продължаващо обучение в МБАЛ „Токуда Болница София”АД за 2015 г. се подава заявка по приложения образец с попълнени всички данни за специалиста.След одобряване на заявката от страна на болницата, се изпраща писмо за потвърждаване на участието до лицето, подало заявката.

Заявки за всеки курс се приемат най късно до 3 седмици преди датата на провеждане на курса.

АДРЕС ЗА ЗАЯВКИ И ИНФОРМАЦИЯ:

Дирекция „Научна и учебна дейност”

МБАЛ „Токуда Болница София”АД

Бул.”Никола Вапцаров”51 Б

1407 София

Тел.:02/403-42-21,403-42-28

zromanska@tokudabolnica.bg

pstancheva@tokudabolnica.bg

Такси за курсовете от първи раздел:

Тематични курсове -10 лв. за 1 учебен ден

Тематични курсове с ползване  на апаратура и практически знания-15лв.за 1 учебен ден

Индивидуално обучение-15лв. на ден

Такси за курсовете от втори раздел:

Такса участие-12лв.

Такса за 1 ден обучение-4лв.

Таксата се внася в касата на МБАЛ „Токуда Болница София”АД или по банков път на банкова сметка:

IBAN: BG 20 CREX 9260101509400

BIG:CREX BGSF

ТОКУДА БАНК АД

МБАЛ „Токуда Болница София”АД може да осигури нощувка срещу заплащане при изрично посочване в заявката и потвърждаване по телефона най-късно 5 дни преди началото на курса.

МУ – София

Posted on 15th октомври 2014 in Обучение

Уведомяваме Ви, че отдел „ СДО и УБК” при Медицински университет – София обяви конкурси за незаетите и преразпределени места за придобиване на специалност в системата на здравеопазването във  в.„Новинар”, бр. 231/01.10.2014г. Документите  за участие в конкурсите се подават в едномесечен срок от публикуването на обявата на адрес: гр.София, бул.”Акад. Иван Гешов”№15, ет.12, стая №7. Информация за базите и видовете на специализации, броя на местата и неободимите документи може да получите на сайта на    МУ – София в   интернет / www.mu-sofia.bg – новини – СДО/.

На вниманието на общопрактикуващите лекари

Posted on 7th август 2014 in Обучение

На основание Наредба № 15/02.07.2008 г. за придобиване на специалност „Обща медицина” от общопрактикуващите лекари и Заповед  № РД-19-4/27.06.2014 г. на Министъра на здравеопазването, от 18.08.2014 г. Медицински университет – Плевен започва прием на документи  за зачисляване.

Документите се подават  в срок от 18.08.2014г. до 15.09.2014г. в Център за следдипломно обучение при МУ – ПЛЕВЕН, ул.”Св.Климент Охридски” №1, Учебен ендоскопски телекомуникационен център, ет. 1, от 8:00 ч. до 17:30 ч. –  всеки работен ден и от 8:30 ч. до 12:30 ч. – през почивните дни.

Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи:

1.Заявление – предоставя се от отдел „СДО и УБК”.

2. Нотариално заверено копие от дипломата за завършено висше образование;

3. Копие от  диплома придобита специалност , ако има такава;

4.Копие на Договор с НЗОК;.

5.Удостоверение от РЦЗ/РЗИ за регистрация на практиката;

6. Квитанция за платена сума за участие в конкурса – 60 лв.;

7.Два пощенски плика /с точен адрес за кореспонденция/.

На вниманието на общопрактикуващите лекари!

Posted on 31st юли 2014 in Обучение

На основание Наредба № 15/02.07.2008 г. за придобиване на специалност „Обща медицина” от ОПЛ и Заповед № РД-19-4/27.06.2014 г. на Министъра на здравеопазването, отдел „СДО и УБК” при Медицински университет – София  приема  документи за придобиване на специалност „Обща медицина”.

Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи:

1.Заявление /предоставя се от отдел „СДО и УБК”.

2. Нотариално заверено копие от дипломата за завършено висше образование.

3. Нотариално заверено копие от свидетелство /диплома/ за придобита друга специалност, ако има такава.

4. Копие от удостоверение за регистрация в Регионален център по здравеопазване, извършена в период от 2000 г. до 02.06.2009 г./ , § 6, ал.1, т.1 от ПЗР на Закона за лечебните заведения и § 94 от ПЗР към закона за изменение и допълнение на закона за здравето.

5. Копие от договор с РЗОК при наличие на такъв / първа и последна страница от 2014 г./.

6. Удостоверение от Български лекарски съюз.

Съгласно Заповед № РК36-1245/18.07.2014 г. на Ректора на Му – София е определена цена за участие в конкурса за зачисляване на специализация в размер на 60.00 лв.

Документите се подават  в срок  от 23.07.2014 г. до 15.09.2014 г. в отдела  на „СДО и  УБК”, гр. София, бул.”Акад. Ив.Е.Гешов” 15, ет.12, ст.7 от 13.00 до 16.00 часа.

План разписание ВМА – София

Posted on 20th юни 2014 in Обучение

РЗИ разполага с  утвърденото от Началника на Военномедицинска академия ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински и немедицински кадри и професионалисти по здравни грижи, които се предвиждат да бъдат проведени в катедрите /клиниките/ на Военномедицинска академия през учебната 2014/2015 г. При планирането на кадрите за участие в курсовете, моля да се съобразите с условията, посочени в плана за всеки курс поотделно. Заявки без попълнено ЕГН, номер на курса и време на провеждане, няма да бъдат обсъждани.

План-разписанието и образците за заявките за участие, може да намерите в РЗИ – ул.”Данаил Попов” №18, ет.3, стая №4. План-разписанието може да бъде разгледано и онлайн в сайта на Военномедицинска академия:  www.vma.bg Тел.за справки: 02/922-5630; 922-5866; e-mail:uno@vma.bg

План разписание МУ-София

Posted on 20th юни 2014 in Обучение

РЗИ разполага с  утвърденото ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ на курсове и индивидуално обучение за  следдипломна квалификация на висшите медицински  и немедицински кадри  през 2015 година от МУ – СОФИЯ. Уведомяваме ви, че План-разписанието за 2015 г. е качено на Интернет-страницата на Медицински факултет в раздел СДО. Електронният адрес на МФ-София е: medfac.mu-sofia.bg. На основание заповед № 685/01.10.2012 г. в сила от 01.10.2012 г. е определена такса за право за участие, в размер на 30 лв., за тематични курсове и индивидуално обучение.

-такса за тематични лекционни курсове – 15 лв. на учебен ден

-такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура – 30 лв. на учебен ден

-индивидуално теоретично обучение – 15 лв. на учебен ден

-индивидуално обучение с практическа насоченост или  използване на апаратура –

30 лв. на учебен ден

-такса за тематични лекционни курсове за чужденци, които не са граждани на  държави от ЕС или ЕИП – 30 лв. на учебен ден

-такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура, за чужденци, които не са граждани на държави от  ЕС или ЕИП – 60 лв. на учебен ден

-индивидуално теоретично обучение на чужденци, които не са граждани на държави от ЕС или ЕИП – 30 лв. на учебен ден

-индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура на чужденци, които не са граждани на държави от  ЕС или ЕИП –60 лв. на учебен ден

Таксите и кредитните точки могат да претърпят промяна.

За безплатните обучения се заплаща еднократно такса участие и такса за издаване на удостоверение за кредитиране.

План-разписанието и образците за заявките за участие, може да намерите в РЗИ – ул.”Данаил Попов” №18, ет.3, стая №4. Срок за подаване на заявките – 30.07.2014 г. Допълнителна информация може да получите на тел.: 0878 479 666.

ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ

Posted on 24th февруари 2014 in Обучение

Уведомяваме Ви, че  е утвърдена  Програмата за курсовете за следдипломно и продължаващо обучение на висшите медицински и немедицински кадри за 2014 г. на Националния център по обществено здраве и анализи гр.София. Заявката за курса е в електронен вид, във формат EXСEL  и е предоставена за изтегляне от сайта на НЦОЗА /в рубрика „Учебна дейност – Учебна програма/.

Адрес за заявки и информация:

1431 София

Бул.”Акад.Ив.Гешов”№15

Национален център по обществено здраве и анализи

Тел:+359 2 80 56 202

Информация за курсовете:

http://www.ncpha.government.bg/

Попълнените заявки се изпращат по електронна поща:

n.shumkov@ncpha.government.bg

Попълването на всички полета е задължително.

Полетата от падащ списък са:

За включване в курс: – от падащия списък се избира курс

Желаете ли да ползвате общежитие? – възможни отговори са  ЗА и НЕ.

Форма за обучение в заявения курс: – възможни отговори са ПЛАТЕНА и БЕЗПЛАТНА

Форма на СДО /за специализанти: възможни отговори са ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ и ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

След позициониране на курсора върху поле с падащ списък, вдясно долу до това поле се появява стрелка.При кликване с ляв бутон върху тази стрелка се отваря списък от който се избира съответната позиция.

 

ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ МУ – ПЛЕВЕН

Posted on 24th февруари 2014 in Обучение

Уведомяваме Ви, че е утвърдено   ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ на курсовете за следдипломна квалификация и индивидуална специализация на висшите медицински кадри, които се предвижда да бъдат проведени  през 2014 година от МУ – ПЛЕВЕН.

Индивидуално обучение – 10лв. на 1 учебен ден

Индивидуално обучение/с апаратура и консумативи/ – 30лв. на 1 учебен ден

Тематични курсове/теоретични/ – 15лв.на 1чебен ден

Тематични курсове/с апаратура и консумативи/ – 40-60лв.на 1 учебен ден

Справки за подаване на заявки – 3 месеца преди началото на курса.

За информация:

5800 Плевен, ул.”Св.Климент Охридски”№1, Център за СДО и УБК

Тел. 064/884-148, 064/884-166