Съобщение във връзка с информация, разпространявана в социалните мрежи

Във връзка с информация, разпространявана в социалните мрежи, включително и публикувани клипове на деца, които сами приготвят желета за игра с течни сапуни, лепила, козметични продукти, бои и оцветители, средства за борба с вредни насекоми и др., Министерството на здравеопазването счита, че подобни практики могат да създадат предпоставка за негативно въздействие върху индивидуалното здраве.

Продуктите, които се пускат на пазара, са безопасни само при очакваната им употребата съгласно указанията, дадени от производителя. Продукти, които се изготвят в домашни условия при смесване на различни вещества, не могат да бъдат считани за безопасни.

В допълнение препоръчваме на всички потребители на различни продукти, съдържащи химични вещества и смеси, същите да бъдат употребявани при спазване на всички изисквания за безопасност, посочени на етикетите им, в т.ч. и след предварително запознаване с посочените Предупреждения за опасност и Препоръки за безопасност.

На вниманието на производители и търговци на продукти със значение за здравето във връзка с прилагане на Регламент (ЕС) №98/2013

Насоки за прилагане на Регламент (ЕС) №98/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества

Примерна листовка за подпомагане, както дейността на контролните органи, така и за информиране на заитеросованите лица

Примерна листовка за подпомагане, както дейността на контролните органи, така и за информиране на заитеросованите лица EN


РЗИ – Плевен Ви информира, че в съответствие с чл.9 параграф 2 от Регламент (ЕС) №98/2013 за България е открита телефонна линия за докладване на подозрителни транзакции, липси и кражби на прекурсори на взривни вещества. Информация за новооткритата телефонна линия за сигнали за съмнителни транзакции, обвързани с Регламента, е публикувана на сайта на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) към Министерство на вътрешните работи – раздел „ЗА ГДБОП“, „ПОЛЕЗНО“. Линкът към интернет страницата е: http://www.gdbop.bg/bg/polezno.

Национална телефонна линия за сигнали за съмнителни транзакции за придобиване на перкусори на взривни вещества +359(02) 814 70 70.