Списък на електронните услуги

Posted on 3rd юли 2013 in Електронни услуги

Списък на услугите, които могат да се осъществят и по електронен път:

1.(961)Издаване на служебна бележка за сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ, при недостатъчност на регистрираните практики


2.(1335)Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища


3.(1659)Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища


4.(465)Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписитe


5.(1793)Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве


6.(1088)Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве


7.(685)Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина


8.(1336)Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина


9.(1337)Издаване на заповеди за откриване, закриване и промяна в обстоятелствата на лекарски консултативни комисии


12.(257)Приемане на молби за освидетелствуване и преосвидетелстване от Териториалната експертна лекарска комисия и други във връзка с извършване на медицинската експертиза на работоспособността


13.(1552)Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение


14.(882)Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение


16.(1794)Издаване на заключение, че са спазени здравните изисквания в помещенията за търговия на едро с лекарствени продукти


17.(466)Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води


18.(258)Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води


19.(883)Издаване на становище за класифициране на отпадъци


23.(1796)Издаване на свидетелство за имунизационно състояние


24.(1553)Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби


26.(1573)Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека


27.(1349)Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия


28.(892)Издаване на заповед за възстановяване на дейност или експлоатация на обект с обществено предназначение, вкл. на обект с източници на йонизиращи лъчения


31.(477)Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ


32.(1350)Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици


36.(2241)Издаване на становище за унищожаване на лекарства


37.(1795)Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина


За всяка от предлаганите електронни административни услуги ПЪЛНА информация може да намерите в категория АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

comments: Closed

Comments are closed.