Обявления за събиране на оферти – ЗОП, в сила от 15.04.2016 г.

Posted on 23rd ноември 2016 in Профил на купувача

Информация за публикувана в профила на купувача обява за събиране на оферти с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви, хранителни среди, биопродукти и консумативи за нуждите на лабораториите на РЗИ – Плевен“, по следните три обособени позиции:

Обособена позиция №1: “Доставка на лабораторни реактиви за нуждите на физико-химичните лаборатории на РЗИ – Плевен, съгласно Приложение №1”;

Обособена позиция №2: „Доставка на хранителни среди, биопродукти и реактиви за нуждите на микробиологичните лаборатории на РЗИ – Плевен, съгласно Приложение №2“;

Обособена позиция №3: „Доставка на лабораторни консумативи за нуждите на лабораториите на РЗИ – Плевен, съгласно Приложение №3“.

 

• Обява

 

Документация към обявата

• Документация

Техническа спецификация – Приложение №1

Техническа спецификация – Приложение №2

Техническа спецификация – Приложение №3

 

Приложения към обявата

Данни за участника

Техническо предложение

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 ЗОП

 

Ценово предложение

Образец на ценово предложение към Приложение №1

Образец на ценово предложение към Приложение №2

Образец на ценово предложение към Приложение №3

 

Проект за договор за възлагане на поръчката

 


Протокол от заседание на комисията, публикуван на 04.01.2017г.


Протокол от заседание на комисията, публикуван на 31.01.2017г.


Договор със „СИ ПИ ЕЙ КЕМ“ ООД, публикуван на 22.02.2017г.

Договор с „МЕРК БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, публикуван на 22.02.2017г.

Договор с „ФОТ“ ООД, публикуван на 22.02.2017г.

Договор с „ЛАБИМЕКС“ ООД, публикуван на 22.02.2017г.

Договор с „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ“ ЕООД, публикуван на 22.02.2017г.

Договор с „Т.Е.А.М.“ ООД, публикуван на 22.02.2017г.

comments: Closed

Comments are closed.