Нова възможност за облекчаване на административните услуги

Posted on 3rd юли 2013 in Електронни услуги

РЗИ – Плевен предлага възможност за улеснение достъпа и реализацията на административни услуги, извършвани от инспекцията. Вие можете да получите електронни услуги, като подадете искане и приложите необходимите документи, използвайки Универсален електронен подпис (УЕП).

Какво Ви е необходимо?

Валиден сертификат за Универсален електронен подпис.

Какво трябва да направите?

Да попълните електронния формуляр за избраната електронна услуга.

Да изпратите електронния формуляр.

Да заплатите таксата за исканата услуга по един от посочените начини.

Какво получавате?

Входящия номер и дата на регистрация на Вашата преписка.

За контакти при технически проблеми:

e-mail: rzi@rzi-pleven.com


Единен портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) – Държавна агенция „Електронно управление“

Условия за използване на електронни услуги

Posted on 3rd юли 2013 in Електронни услуги

Подаването на заявление и необходимите документи, посочени в съответната процедура на административните услуги, както и уведомление за промяна в обстоятелствата може да се извърши и по електронен път.

1. Заявлението се изтегля от сайта на инспекцията (категория АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ), попълва се и се изпраща на е-mail: rzi@rzi-pleven.com

2. Документите, подадени по електронен път трябва да имат следните характеристики:

2.1. Да са във формат:

– *.doc (Ms Word, минимална версия „ХР“);

– *.xls (Ms Excel, минимална версия „ХР“);

– *.pdf (Adobe Acrobat, минимална версия „6.0 СЕ“‘);

2.2. Да са подписани с валиден универсален електронен подпис.

2.3. Документите не трябва да съдържат макроси.

2.4. Размерът на всеки документ не трябва да надвишава 4 MB.

2.5. Файлът, съдържащ документа да не е заразен с вируси.

3. Заявителят е длъжен да посочи адрес на електронна поща за получаване на електронни изявления.

4. След получаване на заявлението се изпраща обратна поща на заявителя за потвърждаване на получаването и за резултата от проверката на редовността и достатъчността на документите.

5. При условие, че комплектът от документи отговаря на изискванията, заявлението или уведомлението се входира в съответния хартиен регистър и входящия номер се съобщава на заявителя.

6. При установяване на нередности на заявителя се изпраща електронно съобщение с указания и срок за отстраняването им.

7. Заявителят носи наказателна отговорност за подаване на неверни обстоятелства.

8. Доброволно предоставените от потребителите на този сайт данни са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни и като такива попадат под специален режим на защита. Личните данни се използват само за целите, за които са предоставени.

9. Заплащането на таксата може да се извърши в касата на РЗИ-Плевен или по банков Банкова сметка:

IBAN – BG87UBBS80023110739610

BIC – UBBSBGSF

ОББ АД ПЛЕВЕН

Списък на електронните услуги

Posted on 3rd юли 2013 in Електронни услуги

Списък на услугите, които могат да се осъществят и по електронен път:

1.(961)Издаване на служебна бележка за сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ, при недостатъчност на регистрираните практики


2.(1335)Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища – заличена /ДВ бр.102 от 2018г., в сила от 01.04.2019г., промяна на чл. 40 от ЗЛЗ от 01.04.2019г. – Д МД администрира процеса по регистрацията на ЛЗИБП/


3.(1659)Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища – заличена /ДВ бр.102 от 2018г., в сила от 01.04.2019г., промяна на чл. 40 от ЗЛЗ от 01.04.2019г. – Д МД администрира процеса по регистрацията на ЛЗИБП/


4.(465)Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписитe – заличена /ДВ бр.102 от 2018г., в сила от 01.04.2019г., промяна на чл. 40 от ЗЛЗ от 01.04.2019г. – Д МД администрира процеса по регистрацията на ЛЗИБП/


5.(1793)Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве


6.(1088)Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве


7.(685)Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина


8.(1336)Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина


9.(1337)Издаване на заповеди за откриване, закриване и промяна в обстоятелствата на лекарски консултативни комисии – заличена (РМС704)


12.(257)Приемане на молби за освидетелствуване и преосвидетелстване от Териториалната експертна лекарска комисия и други във връзка с извършване на медицинската експертиза на работоспособността – заличена (РМС704)


13.(1552)Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение


14.(882)Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение


16.(1794)Издаване на заключение, че са спазени здравните изисквания в помещенията за търговия на едро с лекарствени продукти – отпаднало законово основание


17.(466)Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води


18.(258)Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води


19.(883)Издаване на становище за класифициране на отпадъци


23.(1796)Издаване на свидетелство за имунизационно състояние


24.(1553)Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби


26.(1573)Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека


27.(1349)Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия


28.(892)Издаване на заповед за възстановяване на дейност или експлоатация на обект с обществено предназначение, вкл. на обект с източници на йонизиращи лъчения – заличена (РМС704)


31.(477)Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ


32.(1350)Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици


36.(2241)Издаване на становище за унищожаване на лекарства


37.(1795)Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина


44.(3047) Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показатели за шум

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показателите за шум


45.(3041) Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведния за извънболнична помощ и хосписите

ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хосписи

ЗАЯВЛЕНИЕ за промяна в регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хосписи


За всяка от предлаганите електронни административни услуги ПЪЛНА информация може да намерите в категория АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ