Изпълнение на дейностите през 2023г. по Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите /НСРБРПУР/ 2021-2030г., приет с решение №278/05.05.2022г. на МС

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Със Заповед № РД-01-435/07.08.2023г. на Министъра на здравеопазването е предоставен за бевъзмездно ползване на РЗИ – Плевен мобилен кабинет за обща практика „Мерцедес Спринтер”.

Същият е предназначен да се използва за извършване на задължителни имунизации на лица до 18г., при които няма данни за проведени имунизации, имунизационната схема за възрастта е непълна, нямат избран личен лекар и/или нямат постоянна адресна регистрация.

За целта РЗИ – Плевен ще проведе избор на лечебно заведение, с което да сключи договор за провеждането на имунизациите в съответствие с изискванията на Наредба № 15/2005 г. за имунизациите в Република България.

В разпределените финансови средства от МЗ за провеждането на имунизациите се включват средства за медицински персонал, шофьор, гориво, поддръжка на медицинската апаратура и сервиз на автомобила.

При желание за участие от Ваша страна, моля в срок до 20.09.2023г. да подготвите и изпратите оферта в РЗИ – Плевен, ул. „Княз Ал. Батенберг I” № 7, е-mail: rzi@rzi-pleven.com, която да съдържа единична цена за манипулация с включени всички разходи.

Оценяването на офертите ще е на база „най-ниска цена”.

Лице за контакт: д-р Стефка Тошева – директор Д НЗБ при РЗИ-Плевен – тел. 0879259413.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ И ФАРМАЦЕВТИ

В бр.51/13.06.2023г. на „Държавен вестник“ на стр.8-9 е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 от 2009г. за условията  и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти. Същата влиза в сила от деня на обнародването .

Промените касаят основно изписване и отпускане на лекарствени продукти съдържащи наркотични вещества във връзка със ЗКНВП, както и такива напълно или частично заплащани от НЗОК от лекарите в извънболничната помощ и  във връзка с въвеждане на електронна рецепта при тези дейности. Издадени на хартиен носител специални рецептурни бланки до влизане в сила на Наредбата важат до изтичане на срока им, т. е 7 дни.

По досегашния ред, но не по-късно от 31.12.2023г., остават да работят изпълнителите на болнична помощ и болнични аптеки.

ВАЖНО!   ВАЖНО!   ВАЖНО!

РЗИ – Плевен информира, че отчетна кампания 2022/2023 година е в своя ход.

Всички Лечебни заведения /ЛЗ/ регистрирани на територията на област Плевен представят медико-статистически отчети за здравното състояние на населението, ресурси и дейност с данни за 2022г.

И тази година Отчетните форми поетапно ще бъдат изпратени на електронните адреси на ЛЗ.

Попълнените като електронни таблици отчети и приложения, разработени на EXEL 2010, изпращайте на посочените ел. адреси:

За ЛЗ Извънболнична помощ:

  • ДКЦ, МЦ, Лаборатории/ МДЛ и МТЛ/, Специализирани практики/ Индивидуални и Групови/, Дентални практики /Индивидуални и Групови/, Амбулатории за Здравни грижи / Индивидуални и Групови / на ел. адрес:

bnaidenova@rzi-pleven.com

тел. за контакт: 0878 92 40 49 – Б. Найденова

  • Общопрактикуващи лекари /Индивидуални и Групови практики/ на ел. адрес:

 vnedialkova@rzi-pleven.com

тел. за контакт: 0878 419 666 – В. Недялкова

Успешна работа!

Кратка характеристика на адаптираната ваксина Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1

Кратка характеристика на продукта

Кратка характеристика на адаптираната ваксина Comirnaty Original/Omicron BA.1

Posted on 13th септември 2022 in Информация за лечебните заведения

Кратка характеристика на продукта

П О К А Н А

ОТНОСНО: Изпълнение на дейностите през 2022г. за приоритет „Здравеопазване“ от Националния план за действие /2022-2023г./ към Националната стратегия на РБ за равенство, приобщаване и участие на ромите /2021-2030г./, приета с Решение №278/05.05.2022г. на Министерския съвет

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Със Заповед № РД-01-355/27.07.2022г. на Министъра на здравеопазването е предоставен за бевъзмездно ползване до 20.11.2022г. на РЗИ – Плевен мобилен кабинет за обща практика „Мерцедес Спринтер”.

Същият е предназначен да се използва за извършване на задължителни имунизации на деца, при които няма данни за проведени имунизации, имунизационната схема за възрастта е непълна, нямат избран личен лекар и/или нямат постоянна адресна регистрация.

За целта РЗИ – Плевен ще проведе избор на лечебно заведение, с което да сключи договор за провеждането на имунизациите в съответствие с изискванията на Наредба № 15/2005 г. за имунизациите в Република България.

В разпределените финансови средства от МЗ за провеждането на имунизациите се включват средства за медицински персонал, шофьор, гориво, поддръжка на медицинската апаратура и сервиз на автомобила.

При желание за участие от Ваша страна, моля в срок до 09.09.2022г. да подготвите и изпратите оферта в РЗИ – Плевен /ул. „Княз Ал. БатенбергI” № 7, е-mail: rzi@rzi-pleven.com, която да съдържа единична цена за манипулация с включени всички разходи.

Оценяването на офертите ще е на база „най-ниска цена”.

Лице за контакт: д-р Лиляна Йорданова – началник отдел ПЕК при РЗИ-Плевен – тел. 0879398004.

НА ВНИМАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Уважаеми колеги,

В ДВ бр..40 от 31.05.2022г. са публикувани:

Наредба № H-1 от 25.05.2022г. , обн. ДВ бр..40 ,31.05.2022г.

Наредба за изменение и допълнение на  Наредба №10 от 2011г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти и лекарствени продукти за състрадателна употреба, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл.266а,ал.2 от ЗЛХПМ, обн. ДВ бр.40, от дата 31.05.2022г.

НА ВНИМАНИЕТА НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ!Интерактивен справочник за лечение COVID-19

Към Министерство на здравеопазването беше създаден Експертен консултативен съвет, в чиито състав са включени доказани специалисти от различни области на медицината с натрупан опит в диагностиката и лечението на коронавирусна инфекция.

С активното участие на членовете на съвета беше изготвен Интерактивен справочник за лечение COVID-19, който има препоръчителен характер. В него са представени водещият международен опит в диагностиката и лечението на пациенти с коронавирусна инфекция, препоръки за поведение в извънболничната и в болничната помощ, лечебни алгоритми и диагностично-терапевтични протоколи, експертни становища на български специалисти за диагностика, терапия, наблюдение и профилактика на при пациенти с COVID-19, съобразени с регионалните особености и медицинските стандарти. Справочникът е интерактивен, като дава възможност за непосредствен достъп до първоизточника на предоставената информация.

Интерактивният справочник за лечение COVID-19 и приложенията към него са със свободен достъп и са публикувани на интернет-страницата на Министерство на здравеопазването на следния адрес: https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/interactiven-spravochnik-lechenie-covid-19/

На вниманието на ОПЛ

Всеки ОПЛ с годишния план за подлежащите на задължителни планови имунизации и необходимите дози биопродукти за 2022г. да планира количества ваксини срещу грип по Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип, 2019-2022г., съобразно целевата група – на и над 65г., и заявилите желание за ваксинация. изтегли

ВАЖНО!!! НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОПЛ И ВИК

МОЛЯ, В СЛУЧАИТЕ, В КОИТО РЕГИСТРИРАТЕ ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ С (ПАСПОРТ, SSN ИЛИ ДРУГО) ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОПЪЛВАЙТЕ КОРЕКТНО ИМЕНАТА НА ЛАТИНИЦА!!!

Инструкция за попълване на заявки за корекции в НЗИС модул е-Имунизация