ЕЛЕКТРОННА РЕЦЕПТА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка със стартиралия процес по издаване и изпълнение на електронна рецепта и влизането в сила на измененията на НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ от 18.12.2020г. Ви информирам следното:

  1. Електронна рецепта дава възможност за предписване /респективно/ отпускане на всички разрешени за употреба лекарствени продукти в страната, които имат образувана по законоустановения ред цена, като това се отнася както за лекарствени продукти с режим на отпускане „по лекарско предписание“, така и на всички видове ОТС продукти предлагани на нашия фармацевтичен пазар. Изписват се както на електронна рецепта бл. МЗ-НЗОК №5 и 5А реимбурсирани от НЗОК, така и на електронна бяла рецепта за свободна продажба.
  2. Предвид статута на хранителните добавки като продукти, които се продават и в различни типове търговски обекти, които не са аптеки (хранителни магазини, бензиностанции, магазини за диетични храни и т.н.), и защото за тях към момента няма интегриран регистър, както и факта, че за закупуването им не се изисква изрично указание от медицински специалист, те не влизат в обсега на електронната рецепта и не се предписват чрез нея. В случай че медицински специалист реши да допълни терапията на пациент с хранителна добавка в допълнение към основната му терапия то той следва да ги изпише на обикновена бяла хартиена рецепта.
  3. Режимът на предписване и отпускане на медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, които НЗОК плаща в условията на извънболничната помощ към настоящия момент се запазва, като те ще бъдат изписвани на хартиена бланка НЗОК №5 и 5А, както и всички продукти регистрирани като изделия, които се продават свободно в аптеките (има такива капки за нос, табл. за смучене и др.), защото за тях към момента няма интегриран регистър. Към момента няма единен регистър и номенклатура на медицинските изделия, затова те не са включени в електронната рецепта във Фаза 1 на изграждането на Националната здравно-информационна система. Когато бъде изготвен регистър на медицинските изделия те ще могат да се изписват на електронна рецепта. Предвид факта, че съгласно чл. 52 от НРД 2020-2022 г., медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната се предписват на отделна рецептурна бланка при спазване на останалите изискванията в НРД не съществува пречка за тяхното изписване и отпускане на хартиена рецептурна бланка по НЗОК.
  4. В случаите в които при лекарят в момента на преглед няма интернет свързаност по някаква причина, е предвиден режим на работа в офлайн среда. Тогава лекарят принтира рецептите, както прави сега и ги дава на пациента. Лекарският софтуер помни, че има не изпратени рецепти и автоматично ги изпраща към НЗИС, когато се възстанови интернет връзката.

ВНИМАНИЕ! ЗАПОЧНА ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2020

На основание чл. 6 ал. 3 от Закона за лечебните заведения; Наредба № 1/27.02.2013г. на МЗ; чл. 20 от Закона за статистиката; чл.10/ал.6/и чл.27/ал. 2 и 3/ от Закона за здравето, всички лечебни заведения за извънболнична помощ следва да представят медико-статистически отчети  в РЗИ – Плевен. В ситуацията на все по-широкото разпростра-нение на COVID-19 и с цел ограничаване на социалните контакти   като част от противоепидемичните мерки , през 2021 г. се изисква изпращането на попълнени само чрез   вход за въвеждане като електронна таблица, разработена на Eхcel 2010, без представяне на хартиен   носител, на отчетите и приложенията към тях с данни за 2020 г. Обръщаме Ви внимание, че в електронните таблици трябва да попълните всичките  работни листове (sheet-ове),  съответстващи на отделните отчети (не пишете в жълтите полета). Попълнените формуляри трябва да съхраните като файл с име, отговарящ на регистрационния номер на лечебното заведение и да го изпратите в срок до 26.02.2021 г. на следните електронни пощи:

vnedialkova@rzi-pleven.com  за лечебни заведения за първична медицинска помощ –индивидуални и групови практики  ;

bnaidenova@rzi-pleven.com  за първична/специализирана дентална помощ и специализирана медицинска помощ – индивидуални и групови практики;

iboneva@rzi-pleven.com  за ДКЦ, МЦ, МДЦ, СМДЛ, СМТЛ

ЕЛЕКТРОННИ ОТЧЕТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:

Отчет за лечебни заведения за първична медицинска помощ – индивидуални и групови практики

Отчет за лечебни заведения за първична/специализирана дентална помощ – индивидуални и групови практики

Отчет за лечебни заведения за специализирана медицинска – индивидуални и групови практики

Отчет за лечебни заведения за специализирана медицинска помощ – МЦ, ДКЦ, МДЦ

Отчет за лечебни заведения за специализирана медицинска помощ – СМДЛ

Отчет за лечебни заведения за специализирана медицинска помощ – СМТЛ

Тези отчетни единици, за които поради липса на технически или комуникационна осигуреност е невъзможно използването на електронно отчитане, може да се отчетат чрез хартиен носител на отчета.

Формулярите се намират на сайта на НЦОЗА в категория Основни дейности/ Информационно осигуряване/ Формуляри за годишно отчитане през 2021 г. за дейността на ЛЗ през 2020 г., откъдето могат да бъдат отпечатани за попълване.

За допълнителна информация – отдел ЗИ, тел. 0878 549 666 – г-жа Бонева

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ОТНОСНО: Установени нарушения при издаване на карти за оценка на физическата годност за водачи на МПС

 Напомняме ви за необходимостта от стриктно спазване разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и 2 от Наредба № 3 от 11 май 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории.

ВАЖНО!

Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020 г. ще бъдат въвеждани и управлявани през ИБД. Регистрираните заявления или направления преди 15.10.2020 г., както и стартирали производства по оценката на ТНР/ВСУ (вкл.и тези, които са в съдебна фаза до постановяване на влязъл в сила акт на органите на медицинската експертиза), ще продължат по досегашния ред чрез текущата система ЕИСМЕ, до приключване на процеса на медицинската експертиза.

До 19.10.2020 г. ще бъде финализирана техническата спецификация за интеграция на медицинския софтуер с ИБД.

В случай на необходимост от консултации при работа с информационната система, които касаят техническа поддръжка или неработоспособност следва да използват телефон 0700 14 220

Входът в информационната система за контрол на медицинската експертиза за потребители лекари, ЛКК, РЗИ/РКМЕ, ТЕЛК, НЕЛК и НОИ е чрез КЕП и на следния адрес: https://ibd.mh.government.bg/Account/Login.

Гражданите ще могат да получават издадените от общопрактикуващите лекари направления за ТЕЛК. Електронно, чрез КЕП (квалифициран електронен подпис) ще могат да се подават заявления за освидетелстване/преосвидетелстване. По електронен път ще се изпращат и различни уведомления между страните. В реално време всеки ще може да проследи напредъка по обработката на документите си на адрес: https://ibd.mh.government.bg/

За граждани и освидетелствани лица, адресът е: https://ibd.mh.government.bg

Ръководство НОИ

Ръководство ТЕЛК

Ръководство ЛКК

Ръководство ОПЛ

Информационна система за контрол на медицинската експертиза

На 15 октомври ще заработи Информационната система за контрол на медицинската експертиза, или Информационната база данни (ИБД). Тя ще обслужва цялостния процес по освидетелстване/преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза. Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020 г. ще бъдат въвеждани и управлявани през ИБД.

Системата е създадена в изпълнение на проект „Разработка, внедряване и поддръжка на Информационна система за контрол на медицинската експертиза“ на Министерството на здравеопазването. С нея ще бъдат гарантирани проследимост и високо ниво на контрол на процесите по подаване и обработка на документи за освидетелстване и преосвидетелстване на гражданите.

Системата ще поддържа електронен профил на всички лица, които са били или са обект на медицинската експертиза. Чрез нея гражданите ще могат да получават издадените от общопрактикуващите лекари направления за ТЕЛК. Електронно, чрез КЕП (квалифициран електронен подпис) ще могат да се подават заявления за освидетелстване/преосвидетелстване. По електронен път ще се изпращат и различни уведомления между страните. В реално време всеки ще може да проследи напредъка по обработката на документите си: на адрес: https://ibd.mh.government.bg/

Освен това на гражданите е осигурена възможност за извършване на справки относно специалността и правоспособността на лекарите и зъболекарите от съставите на ЛКК и ТЕЛК. За целта системата е интегрирана с регистрите на Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз.

ИБД автоматично ще генерира и съхранява експертните решения на комисиите и ще ги изпраща до АХУ, НЦОЗА, НОИ, АСП и работодател, когато последното е необходимо, съгласно действащото законодателство. Чрез системата институциите ще генерират различни справки – на база които да правят последващи анализи.

Регистрираните заявления или направления преди 15.10.2020 г., както и стартирали производства по оценката на ТНР/ВСУ (вкл. и тези, които са в съдебна фаза до постановяване на влязъл в сила акт на органите на медицинската експертиза), ще продължат по досегашния ред чрез текущата система ЕИСМЕ, до приключване на процеса на медицинската експертиза.

Във връзка с изпълнението на чл.82, ал. 5 от Закона за хората с увреждания, в случай, че лице с увреждания не открие в профила си актуализирани данни, може да подаде заявление за актуализация към органите на медицинската експертиза. Актуализацията ще се извършва през ИСКМЕ.

Съобщение до пациентите и медицинската общност

П О К А Н А

ОТНОСНО: Изпълнение на дейностите за 2020г. по Националния план за действие за периода 2015-2020г. за изпълнение на Национална стратегия на РБ за интегриране на ромите 2012-2020г., приет с Решение №355 на Министерския съвет от 2016г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Със Заповед № РД-01-309/04.06.2020г. на Министъра на здравеопазването е предоставен за бевъзмездно ползване до 20.11.2020г. на РЗИ – Плевен мобилен кабинет за обща практика „Мерцедес Спринтер”.

Същият е предназначен да се използва за извършване на задължителни имунизации на деца, при които няма данни за проведени имунизации, имунизационната схема за възрастта е непълна, нямат избран личен лекар и/или нямат постоянна адресна регистрация.

За целта РЗИ – Плевен ще проведе избор на лечебно заведение, с което да сключи договор за провеждането на имунизациите в съответствие с изискванията на Наредба № 15/2005 г. за имунизациите в Република България.

В разпределените финансови средства от МЗ за провеждането на имунизациите се включват средства за медицински персонал, шофьор, гориво, поддръжка на медицинската апаратура и сервиз на автомобила.

При желание за участие от Ваша страна, моля в срок до 30.09.2020г. да подготвите и изпратите оферта в РЗИ – Плевен, ул. Княз Ал. Батенберг I №7, е-mail: rzi@rzi-pleven.com, която да съдържа единична цена за манипулация с включени всички разходи.

Оценяването на офертите ще е на база „най-ниска цена”.

Лице за контакт: д-р Стефка Тошева – началник отдел ПЕК при РЗИ-Плевен – тел. 0879259413.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Според указанията на СЗО, кодирането на смъртността трябва да следва правилата при кодиране на грип.

Кодове в МКБ 10 за COVID-19:

U07.1 COVID-19, идентифициран вирус

Използвайте този код, когато COVID-19 е потвърден чрез лабораторно изследване, независимо от тежестта на клиничните признаци или симптоми. При необходимост от идентифициране на пневмония или други прояви, използвайте допълнителен код.

Не включва: коронавирусна инфекция, неуточнена локализация (В34.2)

Коронавирус като причина за болести, класифицирани другаде (В97.2)

Тежък остър респираторен синдром [SARS], неуточнен (U04.9)

U07.2 COVED-19, неидентифициран вирус COVID-19 БДУ

Използвайте този код, когато COVID-19 е диагностициран клинично или епидемиологично, но лабораторните изследвания са неубедителни или не са налични. При необходимост от идентифициране на пневмония или други прояви, използвайте допълнителен код.

Не включва: Коронавирусна инфекция, неуточнена локализация (В34.2)

COVID-19:

  • потвърден чрез лабораторно изследване (U07.1)
  • специално скринингово изследване за откриване на други вирусни болести (Z11.5)
  • наблюдение при съмнение за други болести или състояния (Z03.8)

За повече информация, предоставяме следния уебсайт за онлайн версия на МКБ 10: https://icd.who.int/browsel0/2019/en#/U00-U49

Заповеди за функциониране на общи и специализирани ЛКК 2020

Със Заповед №РД–02-12/01.09.2020г., считано от 04.09.2020г. се разкрива новa лекарскa консултативнa комисия

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Posted on 17th декември 2019 in Информация за лечебните заведения

Относно: Решение №РД-НС-04-108/10.12.2019г. на Надзорния съвет на НЗОК

На основание писмо на Министерство на здравеопазването № 16-00-99/16.12.2019г., Ви информирам за Решение № РД-НС-04-108/10.12.2019г. на Надзорния съвет на НЗОК , а именно:

1. Извършване на авансово заплащане на изпълнителите на медицинска помощ по сключените договори с НЗОК за извършена дейност през м. Декември 2019г. до размера на неусвоените средства за 2019г. за здравноосигурителните плащания по съответните редове на чл. 1, ал. 2 от Закона за бюджета на НЗОК за 2019г.

2. Извършване на авансово заплащане на изпълнителите на дентална помощ по сключените договори с НЗОК за извършена дейност през м. Декември 2019г. до размера на неусвоените средства за 2019г. за здравноосигурителните плащания за дентална помощ по чл. 1, ал. 2 от Закона за бюджета на НЗОК за 2019г.

Авансови плащания през м. Декември няма да бъдат извършвани за ПИМП и аптеки!

Изпълнителите на медицинска и дентална помощ следва да вземат активно участие в сключването на допълнителни споразумения към договори за 2019г., съвместно със съответните Районни здравноосигурителни каси.