ВАЖНО!   ВАЖНО!   ВАЖНО!

РЗИ – Плевен информира, че отчетна кампания 2022/2023 година е в своя ход.

Всички Лечебни заведения /ЛЗ/ регистрирани на територията на област Плевен представят медико-статистически отчети за здравното състояние на населението, ресурси и дейност с данни за 2022г.

И тази година Отчетните форми поетапно ще бъдат изпратени на електронните адреси на ЛЗ.

Попълнените като електронни таблици отчети и приложения, разработени на EXEL 2010, изпращайте на посочените ел. адреси:

За ЛЗ Извънболнична помощ:

  • ДКЦ, МЦ, Лаборатории/ МДЛ и МТЛ/, Специализирани практики/ Индивидуални и Групови/, Дентални практики /Индивидуални и Групови/, Амбулатории за Здравни грижи / Индивидуални и Групови / на ел. адрес:

bnaidenova@rzi-pleven.com

тел. за контакт: 0878 92 40 49 – Б. Найденова

  • Общопрактикуващи лекари /Индивидуални и Групови практики/ на ел. адрес:

 vnedialkova@rzi-pleven.com

тел. за контакт: 0878 419 666 – В. Недялкова

Успешна работа!

Кратка характеристика на адаптираната ваксина Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1

Кратка характеристика на продукта

Кратка характеристика на адаптираната ваксина Comirnaty Original/Omicron BA.1

Posted on 13th септември 2022 in Информация за лечебните заведения

Кратка характеристика на продукта

П О К А Н А

ОТНОСНО: Изпълнение на дейностите през 2022г. за приоритет „Здравеопазване“ от Националния план за действие /2022-2023г./ към Националната стратегия на РБ за равенство, приобщаване и участие на ромите /2021-2030г./, приета с Решение №278/05.05.2022г. на Министерския съвет

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Със Заповед № РД-01-355/27.07.2022г. на Министъра на здравеопазването е предоставен за бевъзмездно ползване до 20.11.2022г. на РЗИ – Плевен мобилен кабинет за обща практика „Мерцедес Спринтер”.

Същият е предназначен да се използва за извършване на задължителни имунизации на деца, при които няма данни за проведени имунизации, имунизационната схема за възрастта е непълна, нямат избран личен лекар и/или нямат постоянна адресна регистрация.

За целта РЗИ – Плевен ще проведе избор на лечебно заведение, с което да сключи договор за провеждането на имунизациите в съответствие с изискванията на Наредба № 15/2005 г. за имунизациите в Република България.

В разпределените финансови средства от МЗ за провеждането на имунизациите се включват средства за медицински персонал, шофьор, гориво, поддръжка на медицинската апаратура и сервиз на автомобила.

При желание за участие от Ваша страна, моля в срок до 09.09.2022г. да подготвите и изпратите оферта в РЗИ – Плевен /ул. „Княз Ал. БатенбергI” № 7, е-mail: rzi@rzi-pleven.com, която да съдържа единична цена за манипулация с включени всички разходи.

Оценяването на офертите ще е на база „най-ниска цена”.

Лице за контакт: д-р Лиляна Йорданова – началник отдел ПЕК при РЗИ-Плевен – тел. 0879398004.

НА ВНИМАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Уважаеми колеги,

В ДВ бр..40 от 31.05.2022г. са публикувани:

Наредба № H-1 от 25.05.2022г. , обн. ДВ бр..40 ,31.05.2022г.

Наредба за изменение и допълнение на  Наредба №10 от 2011г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти и лекарствени продукти за състрадателна употреба, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл.266а,ал.2 от ЗЛХПМ, обн. ДВ бр.40, от дата 31.05.2022г.

НА ВНИМАНИЕТА НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ!Интерактивен справочник за лечение COVID-19

Към Министерство на здравеопазването беше създаден Експертен консултативен съвет, в чиито състав са включени доказани специалисти от различни области на медицината с натрупан опит в диагностиката и лечението на коронавирусна инфекция.

С активното участие на членовете на съвета беше изготвен Интерактивен справочник за лечение COVID-19, който има препоръчителен характер. В него са представени водещият международен опит в диагностиката и лечението на пациенти с коронавирусна инфекция, препоръки за поведение в извънболничната и в болничната помощ, лечебни алгоритми и диагностично-терапевтични протоколи, експертни становища на български специалисти за диагностика, терапия, наблюдение и профилактика на при пациенти с COVID-19, съобразени с регионалните особености и медицинските стандарти. Справочникът е интерактивен, като дава възможност за непосредствен достъп до първоизточника на предоставената информация.

Интерактивният справочник за лечение COVID-19 и приложенията към него са със свободен достъп и са публикувани на интернет-страницата на Министерство на здравеопазването на следния адрес: https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/interactiven-spravochnik-lechenie-covid-19/

На вниманието на ОПЛ

Всеки ОПЛ с годишния план за подлежащите на задължителни планови имунизации и необходимите дози биопродукти за 2022г. да планира количества ваксини срещу грип по Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип, 2019-2022г., съобразно целевата група – на и над 65г., и заявилите желание за ваксинация. изтегли

ВАЖНО!!! НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОПЛ И ВИК

МОЛЯ, В СЛУЧАИТЕ, В КОИТО РЕГИСТРИРАТЕ ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ С (ПАСПОРТ, SSN ИЛИ ДРУГО) ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОПЪЛВАЙТЕ КОРЕКТНО ИМЕНАТА НА ЛАТИНИЦА!!!

Инструкция за попълване на заявки за корекции в НЗИС модул е-Имунизация

ВАЖНО!!! На вниманието на ОПЛ

Относно: организиране доставката до ОПЛ на ваксини срещу COVID-19, съгласно Заповед на МЗ №РД-01-350/17.05.2021г. и Заповед №РД-01-356/18.05.2021г. за изменение на Заповед №РД-01-350/17.05.2021г

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 Съгласно Заповед на МЗ №РД-01-350/17.05.2021г. . и Заповед №РД-01-356/18.05.2021г. за изменение на Заповед №РД-01-350/17.05.2021г РЗИ-Плевен разкрива логистични пунктове за приоритетно доставяне на ваксини срещу COVID-19 на общопрактикуващите лекари. Ваксините ще се доставят до определените от РЗИ пунктове във всички общини на областта всеки понеделник до 10ч. и ще се раздават от 10.00ч. до 12.00ч. на база на предварително заявени от всеки общопрактикуващ лекар количества и вид, в зависимост от наличностите. Ваксините ще бъдат предварително разпределени по вид и брой за всеки ОПЛ и придружени от съответната документация.

Всеки общопрактикуващ лекар до четвъртък на предходната седмица заявява на електронната поща на РЗИ-Плевен rzi@rzi-pleven.com необходимите количества ваксини срещу COVID-19 (по вид, за първа/втора доза, брой флакони) за следващата седмица, както и логистичния пункт, от който ще ги получава.Заявките за ваксините да се подават от 19.05.2021г.

РЗИ обобщава получените заявки и изготвя разпределение на ваксините срещу COVID-19 за предоставяне на ОПЛ.

РЗИ организира транспортирането на разпределените ваксини срещу COVID-19 до логистичните пунктове.

ОПЛ носят отговорност за получаването на ваксините, в определеното за целта работно време на пункта.

От понеделник до четвъртък на всяка седмица ОПЛ и временните имунизационни пунктове ваксинират приоритетно лицата на възраст над 60 години и лицата с хронични заболявания, като исхемична болест на сърцето, хронична бъбречна недостатъчност, захарен диабет, мозъчно-съдова болест, хронични белодробни заболявания, онкологични заболявания или други заболявания по преценка на лекаря. Петък, събота и неделя на всяка седмица се ваксинират всички желаещи.

Графикът на ваксинирането по тази заповед се прилага за срок от два месеца, считано от датата на влизането ѝ в сила.

ОПЛ да предоставят на РЗИ списъци на трудноподвижни лица, които желаят да бъдат ваксинирани срещу COVID-19 на място.


В изпълнение на Заповед РД-01-350/17.05.2021г. и Заповед №РД-01-356/18.05.2021г., за изменение на Заповед РД-01-350/17.05.2021г. на Министъра на здравеопзването, РЗИ-Плевен разкрива логистични пунктове за раздаване на заявената от ОПЛ ваксина срещу COVID-19, които ще функционират всеки понеделник от 10:00часа до 12:00часа, по общини както следва: изтегли.

Седмична заявка за ваксини срещу COVID-19 от ОПЛ в обл. Плевен

Процедура за промяна на данни в националната здравно-информационна система модул е-Имунизация

Заявяването на необходимостта от промени на данните в Националната здравно-информационна система (НЗИС) се осъществява единствено по реда, описан в приложената стандратна оперативна процедура за промяна на данни в НЗИС – модул е-Имунизация, чрез попълване на една от заявките-декларции, в зависимост от необходимата промяна.

Заявката-декларация се попълва и подписва от директора/управителя на лечебното заведение, определено за временен имунизационен пункт, в електронен формат съгласно образец (Приложения № 1 и 2), подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП). Така подписаната заявка-декларация се изпраща до РЗИ – ПЛЕВЕН на електронен адрес: rzi@rzi-pleven.com за уточняване на обстоятелствата, свързани с необходимата промяна.

Процедура за промени на данни и записи в НЗИС

Инструкция за попълване на заявки за корекции в НЗИС модул е-Имунизация

Прил.1 ЛЗ Заявка декларация за анулиране на записи в НЗИС

Прил.2 ЛЗ Заявка декларация за корекции на данни в НЗИС