Заповеди за функциониране на общи и специализирани ЛКК 2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА МЕДИЦИНСКА И ДЕНТАЛНА ПОМОЩ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Posted on 17th декември 2019 in Информация за лечебните заведения

Относно: Решение №РД-НС-04-108/10.12.2019г. на Надзорния съвет на НЗОК

На основание писмо на Министерство на здравеопазването № 16-00-99/16.12.2019г., Ви информирам за Решение № РД-НС-04-108/10.12.2019г. на Надзорния съвет на НЗОК , а именно:

1. Извършване на авансово заплащане на изпълнителите на медицинска помощ по сключените договори с НЗОК за извършена дейност през м. Декември 2019г. до размера на неусвоените средства за 2019г. за здравноосигурителните плащания по съответните редове на чл. 1, ал. 2 от Закона за бюджета на НЗОК за 2019г.

2. Извършване на авансово заплащане на изпълнителите на дентална помощ по сключените договори с НЗОК за извършена дейност през м. Декември 2019г. до размера на неусвоените средства за 2019г. за здравноосигурителните плащания за дентална помощ по чл. 1, ал. 2 от Закона за бюджета на НЗОК за 2019г.

Авансови плащания през м. Декември няма да бъдат извършвани за ПИМП и аптеки!

Изпълнителите на медицинска и дентална помощ следва да вземат активно участие в сключването на допълнителни споразумения към договори за 2019г., съвместно със съответните Районни здравноосигурителни каси.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗДРАВНИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Относно: осигуряване функционирането на системата на здравеопазване по време на предстоящите Коледни и Новогодишни празници

На основание писмо на Министерство на здравеопазването № 19-00-98/04.12.2019г, относно осигуряване на нормалното функциониране системата на здравеопазване по време на предстоящите Коледни и Новогодишни празници, моля да бъдат предприети следните дейности:

1. Провеждане на среща с ръководството на охранителните фирми, осигуряващи охраната на съответното здравно или лечебно заведение за усилване на бдителността на охранителите по време на Коледните и Новогодишни празници и уточняване на пропускателния режим, ката се обърне внимание на :

– Контрол на достъпа до здравно / лечебно заведение и недопускане на посегателства върху имуществото;

– недопускане на служители (посетители) в сградите без проверена самоличност и потвърдена ангажираност, включително и на изпълнители по договори за ремонтна дейност;

– незабавно подаване на сигнал до Националната система с номер 112 при забелязване на каквито и да било отклонения в регулярно осъществявания охранителен и пропускателен режим на територията на здравните и лечебни заведения и предприемане на действия съгласно установения ред;

– задължението на всички стриктно да спазват противопожарните изисквания на работното си място и изискват спазването им от външни лица;

– организацията на проверките на охраната и пропускателния режим на територията на съответното здравно /лечебно/ заведение по време на Коледните и Новогодишни празници.

2. Проверка наличието на определен отговорник и негов заместник за всички лечебни и здравни заведения, включени към сигнално-охранителна техника, които в случай на регистриран алармен сигнал следва да осигурят достъп до обекта и окажат съдействие на изпълнителя по договора. Същевременно да бъде осигурен актуален списък с телефонни номера за връзка с отговорниците в работно и извън работно време. Копие от списъка да бъде предоставено на изпълнителите по договорите за охрана;

3. Извършване на проверка на функционирането на видеоконтролните и сигнално-охранителни системи на територията на здравните /лечебни/ заведения;

4. Извършване на проверка на аварийните изходи на сградите и осигуряване на безпрепятствен достъп до тях;

5. Проверка асансьорите в сградите на здравните /лечебни/ заведения и привеждането им в съответствие с изискванията на ‘‘Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори‘‘ , като същевременно се извърши проверка и почистване на вентилационни и други шахти;

6. Провеждане на инструктаж на лицата отговарящи за деловодната дейност по отношение повишаване на вниманието им при получаване на кореспонденция и колетни пратки с неуточнен или съмнителен произход.

При затруднения в организацията и провеждането на медицинското осигуряване на населението при възникнали бедствени ситуации, незабавно информирайте дежурните експерти в Министерство на здравеопазването на телефон: Тел. 02/80 50 300; факс 02/80 50 306, GSM 0888 33 45 45; e-mail: dejuren@mh.government.bg

На вниманието на ОПЛ

Изменение в Наредба № 15/2005 г. за имунизациите в Република България

НА ВНИМАНИЕТА НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

ОТНОСНО: Изпълнение на дейностите за 2019г. по Националния план за действие за периода 2015-2020г. за изпълнение на Национална стратегия на РБ за интегриране на ромите 2012-2020г., приет с Решение №355 на Министерския съвет от 2016г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Със Заповед № РД-01-195/01.07.2019г. на Министъра на здравеопазването е предоставен за бевъзмездно ползване до 20.11.2019г. на РЗИ – Плевен мобилен кабинет за обща практика „Мерцедес Спринтер”.

Същият е предназначен да се използва за извършване на задължителни имунизации на деца, при които няма данни за проведени имунизации, имунизационната схема за възрастта е непълна, нямат избран личен лекар и/или нямат постоянна адресна регистрация.

За целта РЗИ – Плевен ще проведе избор на лечебно заведение, с което да сключи договор за провеждането на имунизациите в съответствие с изискванията на Наредба № 15/2005 г. за имунизациите в Република България.

В разпределените финансови средства от МЗ за провеждането на имунизациите се включват средства за медицински персонал, шофьор, гориво, поддръжка на медицинската апаратура и сервиз на автомобила.

При желание за участие от Ваша страна, моля в срок до 25.09.2019г. да подготвите и изпратите оферта в РЗИ – Плевен /ул. „Княз Ал. БатенбергI” № 7, е-mail: rzi@rzi-pleven.com, която да съдържа единична цена за манипулация с включени всички разходи.

Оценяването на офертите ще е на база „най-ниска цена”.

Лице за контакт: д-р Валентин Цанков – директор Д НЗБ при РЗИ-Плевен – тел. 0887932588.

НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ – МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА

На основание Заповед № РД-19-4/16.08.2019г. на министъра на здравеопазването за определяне броя на местата за специализанти по Обща медицина за лекари без специалност Обща медицина или лекари с придобита друга специалност, които са открили амбулатория за първична медицинска помощ в срока по § 6, ал.1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за лечебните заведения, разпределени по висши училища както следва:

1. Медицински университет- София – 70

2. Медицински университет- Варна – 55

3. Медицински университет- Пловдив – 50

4. Медицински университет- Плевен – 30

5. Тракийски университет- Стара Загора – 35

Кандидатстването, класирането и записването на кандидатите за специализация се извършва по реда на Наредба №15 от 02.07.2008г. за придобиване на специалност „Обща медицина“ от общопрактикуващите лекари.

На вниманието на лечебните заведения

От 09.07.2019г. влиза в сила Наредба №6/09.07.2019г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ И ДМСГД

Posted on 27th февруари 2019 in Информация за лечебните заведения

Доставка на многодозови флакони ППД Туберкулин

От 2019 г. осигуряваният от Министерство на здравеопазването ППД Туберкулин се доставя в многодозови флакони по 10 дози. Съгласно т. 6.3. Срок на годност от Кратката характеристика на продукта, налична на интернет-страницата на Изпълнителна агенция по лекарствата (https://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/2016-02-24-3713.pdf), многодозовите флакони могат да се използват в продължение на 4 седмици след първото изтегляне при спазване на следните условия:

-Срокът на годност не е изтекъл;

-Препаратът е съхраняван в хладилник (от 2°С до 8°С);

-Капачето на флакона не е потапяно във вода;

-При изтеглянето на всички дози е спазвана техниката на асептика.

В допълнение Ви информираме, че при употребата на многодозовите флакони задължително се спазват правилата на добрата инжекционна практика (използване на нови стерилни игла и спринцовка за всеки пациент и отстраняване на иглата за изтегляне на дозата от флакона след всяко теглене), като никога не трябва да се оставя игла в капачето на флакон.

При използване за първи път на многодозов флакон, същият трябва да бъде ясно обозначен с дата и час на начало на използването и дата на час на край на използването на флакона с цел правилно прилагане и контрол.

За използване на многодозов флакон до 4 седмици от първото изтегляне, същият трябва да се съхранява непрекъснато при хладилни условия. При провеждане на кампанийни изследвания на проба Манту на подлежащи деца и престой на флакона на стайна температура в рамките на работния ден, същият се унищожава след приключване на деня, независимо от наличното в него количество на ППД, за да се предотврати риска от микробно замърсяване на съдържанието.

РИСК ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МОРБИЛИ

Posted on 19th февруари 2019 in Информация за лечебните заведения

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 13.02.2019г. в МЗ е получена информация от РЗИ-Благоевград за три хоспитализирани деца на възраст от 1г. до 2г.със съмнение за морбили, 2 сл. са от гр. Разлог и живеят на съседни улици, 1 сл. е от с. Краище, общ. Белица. Децата са хоспитализирани в периода 05.02.-11.02.2019г. в МБАЛ гр. Разлог с приемни диагнози „Остър ларинготрахеит”, лекувани с антибиотик, две от тях при появата на обрив и с антиалергични средства.

На 11.02.2019г. в СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров” гр. София е постъпила жена на 37г. от гр.София с клинична картина на морбили, а на следващия ден-дете на 3г. от гр. Банско също с типична клиника.

При проведените епидемиологични проучвания е установено, че и петте лица не са имунизирани срещу морбили и не дават данни за контакт с болни.

На 13.02.2019г. всички 5 случаи са лабораторно потвърдени в НРЛ  на        НЦЗПБ. Изследвани са и 2 контактни деца без клинична симптоматика, които са с отрицателен резултат.

Към 14.02.2019г. са издирени 145 контактни лица от взрива в Благоевградска област.

През последните години постигнатият имунизационен обхват на територията на страната не отговаря на критериите на СЗО за ≥ 95% имунизационен обхват /през 2018г. постигнатият обхват на 13-мес. възраст е 92.9%, през 2017г.-93.8%, през 2016г.-92.1%; на 12год. възраст обхватът е 84.4% през 2018г., 91.6% през 2017г., 88.3% през 2016г./.

С цел недопускане разпространение на морбили на територията на страната с писмо на МЗ №16-00-20/14.02.2019г. са разпоредени следните мерки:

  1. Всички ОПЛ да направят преглед на имунизационния статус на населението от пациентската си листа на възраст от 13м. до 18 години, подлежащи на имунизация срещу морбили.
  2. Откритите неимунизирани лица и лица с непълен имунизационен статус незабавно да се обхванат с една доза комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, като не се допускат случаи на необосновано отлагане на имунизацията. Имунизацията срещу морбили на подлежащите през 2019г. лица да се извършва приоритетно
  3. Да се насочи вниманието на всички лекари, работещи в повереното Ви лечебно заведение, към ранно откриване признаците на морбили и организиране на необходимите действия за съобщаване, изолация, диагностика и лечение.
  4. Всички случаи със симптоматика за морбили да се насочват за консултация с инфекционист и при преценка от негова страна да се извърши серологично изследване /серум и урина/, хоспитализация и лечение. Допълнително по епид. и социални показания за хоспитализация да се насочват деца особено в ранната възрастова група, живеещи в лоши битови условия, при които не може да се осъществи изолация и лечение в домашни условия, и при които рискът за развитие на усложнения и смъртен изход е голям.
  5. Лечебните заведения да прилагат стриктно противоепидемичните мерки за недопускане на вътреболнично разпространение на морбили, вкл. пълен обем на стандартните и допълнителните предпазни мерки, приложими при инфекции, предавани по въздушно-капков път, съгласно Наредба №3/08.05.2013г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенции и контрол на ВБИ.
  6. Медицинският персонал на лечебните заведения за болнична помощ, обслужващ заболели, да е с данни за имунитет /след проведена имунизация срещу морбили или преболедуване/. Медицинските специалисти без установен имунитет към вируса на морбили следва да се имунизират с трикомпонентна ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, съгласно Наредба №4/2002г.за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа.
  7. Пробонабиране на серумни проби и изпращане в НРЛ „Морбили, паротит и рубеола” на НЦЗПБ да се извършва на първите случаи от всеки нов взрив, възникнал без установена епидемична връзка, при стриктно спазване на Инструкция за събиране, съхранение и транспортиране до НРЛ „Морбили, паротит и рубеола” НЦЗПБ – София на клинични материали за лабораторна диагностика на морбили.

Морбили

Инструкция за лабораторна диагностика на морбили

Справка за имунизационния статус по отношение на морбили на лицата от 13м. до 18г.