Кратка характеристика на адаптираната ваксина Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1

Кратка характеристика на продукта

Кратка характеристика на адаптираната ваксина Comirnaty Original/Omicron BA.1

Posted on 13th септември 2022 in Информация за лечебните заведения

Кратка характеристика на продукта

П О К А Н А

ОТНОСНО: Изпълнение на дейностите през 2022г. за приоритет „Здравеопазване“ от Националния план за действие /2022-2023г./ към Националната стратегия на РБ за равенство, приобщаване и участие на ромите /2021-2030г./, приета с Решение №278/05.05.2022г. на Министерския съвет

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Със Заповед № РД-01-355/27.07.2022г. на Министъра на здравеопазването е предоставен за бевъзмездно ползване до 20.11.2022г. на РЗИ – Плевен мобилен кабинет за обща практика „Мерцедес Спринтер”.

Същият е предназначен да се използва за извършване на задължителни имунизации на деца, при които няма данни за проведени имунизации, имунизационната схема за възрастта е непълна, нямат избран личен лекар и/или нямат постоянна адресна регистрация.

За целта РЗИ – Плевен ще проведе избор на лечебно заведение, с което да сключи договор за провеждането на имунизациите в съответствие с изискванията на Наредба № 15/2005 г. за имунизациите в Република България.

В разпределените финансови средства от МЗ за провеждането на имунизациите се включват средства за медицински персонал, шофьор, гориво, поддръжка на медицинската апаратура и сервиз на автомобила.

При желание за участие от Ваша страна, моля в срок до 09.09.2022г. да подготвите и изпратите оферта в РЗИ – Плевен /ул. „Княз Ал. БатенбергI” № 7, е-mail: rzi@rzi-pleven.com, която да съдържа единична цена за манипулация с включени всички разходи.

Оценяването на офертите ще е на база „най-ниска цена”.

Лице за контакт: д-р Лиляна Йорданова – началник отдел ПЕК при РЗИ-Плевен – тел. 0879398004.

НА ВНИМАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Уважаеми колеги,

В ДВ бр..40 от 31.05.2022г. са публикувани:

Наредба № H-1 от 25.05.2022г. , обн. ДВ бр..40 ,31.05.2022г.

Наредба за изменение и допълнение на  Наредба №10 от 2011г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти и лекарствени продукти за състрадателна употреба, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл.266а,ал.2 от ЗЛХПМ, обн. ДВ бр.40, от дата 31.05.2022г.

НА ВНИМАНИЕТА НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ!Интерактивен справочник за лечение COVID-19

Към Министерство на здравеопазването беше създаден Експертен консултативен съвет, в чиито състав са включени доказани специалисти от различни области на медицината с натрупан опит в диагностиката и лечението на коронавирусна инфекция.

С активното участие на членовете на съвета беше изготвен Интерактивен справочник за лечение COVID-19, който има препоръчителен характер. В него са представени водещият международен опит в диагностиката и лечението на пациенти с коронавирусна инфекция, препоръки за поведение в извънболничната и в болничната помощ, лечебни алгоритми и диагностично-терапевтични протоколи, експертни становища на български специалисти за диагностика, терапия, наблюдение и профилактика на при пациенти с COVID-19, съобразени с регионалните особености и медицинските стандарти. Справочникът е интерактивен, като дава възможност за непосредствен достъп до първоизточника на предоставената информация.

Интерактивният справочник за лечение COVID-19 и приложенията към него са със свободен достъп и са публикувани на интернет-страницата на Министерство на здравеопазването на следния адрес: https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/interactiven-spravochnik-lechenie-covid-19/

На вниманието на ОПЛ

Всеки ОПЛ с годишния план за подлежащите на задължителни планови имунизации и необходимите дози биопродукти за 2022г. да планира количества ваксини срещу грип по Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип, 2019-2022г., съобразно целевата група – на и над 65г., и заявилите желание за ваксинация. изтегли

ВАЖНО!!! НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОПЛ И ВИК

МОЛЯ, В СЛУЧАИТЕ, В КОИТО РЕГИСТРИРАТЕ ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ С (ПАСПОРТ, SSN ИЛИ ДРУГО) ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОПЪЛВАЙТЕ КОРЕКТНО ИМЕНАТА НА ЛАТИНИЦА!!!

Инструкция за попълване на заявки за корекции в НЗИС модул е-Имунизация

ВАЖНО!!! На вниманието на ОПЛ

Относно: организиране доставката до ОПЛ на ваксини срещу COVID-19, съгласно Заповед на МЗ №РД-01-350/17.05.2021г. и Заповед №РД-01-356/18.05.2021г. за изменение на Заповед №РД-01-350/17.05.2021г

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 Съгласно Заповед на МЗ №РД-01-350/17.05.2021г. . и Заповед №РД-01-356/18.05.2021г. за изменение на Заповед №РД-01-350/17.05.2021г РЗИ-Плевен разкрива логистични пунктове за приоритетно доставяне на ваксини срещу COVID-19 на общопрактикуващите лекари. Ваксините ще се доставят до определените от РЗИ пунктове във всички общини на областта всеки понеделник до 10ч. и ще се раздават от 10.00ч. до 12.00ч. на база на предварително заявени от всеки общопрактикуващ лекар количества и вид, в зависимост от наличностите. Ваксините ще бъдат предварително разпределени по вид и брой за всеки ОПЛ и придружени от съответната документация.

Всеки общопрактикуващ лекар до четвъртък на предходната седмица заявява на електронната поща на РЗИ-Плевен rzi@rzi-pleven.com необходимите количества ваксини срещу COVID-19 (по вид, за първа/втора доза, брой флакони) за следващата седмица, както и логистичния пункт, от който ще ги получава.Заявките за ваксините да се подават от 19.05.2021г.

РЗИ обобщава получените заявки и изготвя разпределение на ваксините срещу COVID-19 за предоставяне на ОПЛ.

РЗИ организира транспортирането на разпределените ваксини срещу COVID-19 до логистичните пунктове.

ОПЛ носят отговорност за получаването на ваксините, в определеното за целта работно време на пункта.

От понеделник до четвъртък на всяка седмица ОПЛ и временните имунизационни пунктове ваксинират приоритетно лицата на възраст над 60 години и лицата с хронични заболявания, като исхемична болест на сърцето, хронична бъбречна недостатъчност, захарен диабет, мозъчно-съдова болест, хронични белодробни заболявания, онкологични заболявания или други заболявания по преценка на лекаря. Петък, събота и неделя на всяка седмица се ваксинират всички желаещи.

Графикът на ваксинирането по тази заповед се прилага за срок от два месеца, считано от датата на влизането ѝ в сила.

ОПЛ да предоставят на РЗИ списъци на трудноподвижни лица, които желаят да бъдат ваксинирани срещу COVID-19 на място.


В изпълнение на Заповед РД-01-350/17.05.2021г. и Заповед №РД-01-356/18.05.2021г., за изменение на Заповед РД-01-350/17.05.2021г. на Министъра на здравеопзването, РЗИ-Плевен разкрива логистични пунктове за раздаване на заявената от ОПЛ ваксина срещу COVID-19, които ще функционират всеки понеделник от 10:00часа до 12:00часа, по общини както следва: изтегли.

Седмична заявка за ваксини срещу COVID-19 от ОПЛ в обл. Плевен

Процедура за промяна на данни в националната здравно-информационна система модул е-Имунизация

Заявяването на необходимостта от промени на данните в Националната здравно-информационна система (НЗИС) се осъществява единствено по реда, описан в приложената стандратна оперативна процедура за промяна на данни в НЗИС – модул е-Имунизация, чрез попълване на една от заявките-декларции, в зависимост от необходимата промяна.

Заявката-декларация се попълва и подписва от директора/управителя на лечебното заведение, определено за временен имунизационен пункт, в електронен формат съгласно образец (Приложения № 1 и 2), подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП). Така подписаната заявка-декларация се изпраща до РЗИ – ПЛЕВЕН на електронен адрес: rzi@rzi-pleven.com за уточняване на обстоятелствата, свързани с необходимата промяна.

Процедура за промени на данни и записи в НЗИС

Инструкция за попълване на заявки за корекции в НЗИС модул е-Имунизация

Прил.1 ЛЗ Заявка декларация за анулиране на записи в НЗИС

Прил.2 ЛЗ Заявка декларация за корекции на данни в НЗИС

НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

УВАЖАЕМИ КОЛЕГА,

За осигуряване непрекъснатост и устойчивост на имунизационния процес и изпълнението на Националната имунизационна политика, през 2020 г. МЗ сключи нови двугодишни договори за доставка на ваксини за извършване на задължителни имунизации.

По обособената позиция за ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит и Хемофилус инфлуенце тип Б (шесткомпонентна) за настоящата година е сключен договор за доставка на ваксина Hexacima, производител Санофи Пастьор. Същата е предназначена за обхващане с три дози на новородени деца, при навършване на 2 месечна възраст.

Към момента обаче в страната се прилага друга шесткомпонентна ваксина Infanrix Hexa, производител ГлаксоСмитКлайн.

В Кратката характеристика на продукта и на двете ваксини не е посочено, че същите могат да се заменят с други ваксини.

С цел недопускане необхванати деца с три дози шесткомпонентна ваксина от един производител е необходимо:

Да предоставите справка в РЗИ-Плевен относно:

брой необходими дози Infanrix Hexa за обхващане на новородени със започнала първична имунизация /родените до 28.02.2021 г./, включени в пациентските Ви листи с цел осигуряване от РЗИ на необходимите три дози за първична имунизация. Ако останат допълнителни количества ваксина Infanrix Hexa в склада на МЗ, след разпределението на ваксината на всички РЗИ, същите ще се предоставят по три дози и за обхващане на децата, родени след месец февруари 2021г.

брой деца, родени през м. март 2021 г., включени в пациентските Ви листи

брой деца, родени през м. април 2021 г., включени в пациентските Ви листи до момента.

Справката следва да предоставите в РЗИ-Плевен до 16.04.2021г.на имейл адрес: rzi@rzi-pleven.com