Общи и специализирани ЛКК 2024

Общи и специализирани ЛКК 2024

НА  ВНИМАНИЕТО  НА  ВСИЧКИ  ЛЗИБПХ

Със Заповед № РД-01-11/02.02.2024 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) са утвърдени нови образци на заявления  и електронна форма на допълнително приложение по следните административни процедури относно регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписите:

1335 – Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища;

1659 – Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата  на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища;

465 – Заличаване от Регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите;

Еелектронна форма на допълнително приложение №Обр. ИАМН/РРЛЗ 24-08 за регистрация и пререгистрация.

Всички неприключени преписки ще бъдат преразгледани по новия ред, като лечебните заведения, които са подали документи по стария ред  няма да заплащат такса, но следва да допълнят заявлението си с новите изискуеми документи:

  • списъци на електронен и хартиен носител по образец №Обр. ИАМН/РРЛЗ 24-08 с декларативен характер;
  • копие на трудов/граждански/друг вид договор относно правоотношенията на лицата, които ще ръководят, съответно ще работят в лечебното заведение.

Издадените преди 23.01.2024 г. удостоверения за регистрация са валидни, с изключение на Приложение № 2 и следва да се приемат от всички заинтересовани страни.

Считано от 15.02.2024 г. лечебните заведения могат да подават документи чрез РЗИ при настъпване на промяна във вписаните обстоятелства по регистрацията, и същите могат да бъдат изтеглени от официалната страница на ИАМН.

Новите образци са публикувани и могат да бъдат изтеглени и от официалната страница  на РЗИ-Плевен: https://rzi-pleven.com, категория Административни услуги, 45. /3041/  Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от ЛЗИБП и хосписите.

ВАЖНО!   ВАЖНО!   ВАЖНО!

Започна отчетна кампания 2023/2024 годишна .

Всички Лечебни заведения /ЛЗ/ регистрирани на територията на област Плевен представят медико-статистически отчети за здравното състояние на населението, ресурси и дейност с данни за 2023г.

И тази година Отчетните форми поетапно ще бъдат изпратени на електронните адреси на ЛЗ.

Попълнените като електронни таблици отчети и приложения, разработени на EXEL 2010, изпращайте на посочените ел. адреси:

За ЛЗ Извънболнична помощ:

  • ДКЦ, МЦ, Лаборатории/ МДЛ и МТЛ/, Специализирани практики/ Индивидуални и Групови/, Дентални практики /Индивидуални и Групови/, Амбулатории за Здравни грижи / Индивидуални и Групови / на ел. адрес:

bnaidenova@rzi-pleven.com

тел. за контакт: 0878 92 40 49 – Б. Найденова

  • Общопрактикуващи лекари /Индивидуални и Групови практики/ на ел. адрес:

vnedialkova@rzi-pleven.com

тел. за контакт: 0878 419 666 – В. Недялкова

 

Програма за продължаващо обучение през 2024г. в НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ

Програмата на курсовете за следдипломно и продължаващо обучение на висши медицински и немедицински кадри за 2024г. е достъпна на интернет страницата на НЦОЗА http://www.ncpha.government.bg

Адрес за заявки и информация: 1431София бул. Акад.Иван Гешов №15 – НЦОЗА

тел. (+359 2) 80 56 202; 80 56 286

Информация за курсовете http://www.ncpha.government.bg

e-mail d.chavdarova@ncpha.government.bg

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЛКК-2024

Съгласно чл.6, и чл.7, ал.1-4 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на РКМЕ, моля в срок до 12.00ч. на 10.01.2024г. на електронна поща rzi@rzi-pleven.com да изпратите предложения за съставите на ЛКК във Вашето лечебно заведение подписани от управителя.

 Обръщам внимание, предложенията за създаване на ЛКК да отговарят стриктно на изискванията на чл.6, ал.2-8 от ПУОРОМЕР и на РКМЕ.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОПЛ

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

Информираме, че след проведена кореспонденция с Национална здравноосигурителна каса, считано от 17.11.2023 г., е възможно момичета на възраст от 10 до 13 г. – целева група по Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2021-2024 г., на които е приложена първа доза ваксина Gardasil 9 преди 01.09.2023 г., след закупуването ѝ от аптечна мрежа, да завършат своя ваксинационен курс безплатно с втора доза Gardasil 9 при общопрактикуващите си лекари, в рамките на програмата.

За целта е необходимо да са изпълнение следните изисквания:

  1. Момичетата да са получили първа доза Gardasil 9 на възраст между 10 навършени години и 13 години 11 месеца и 29 дни;
  2. Да е изминал интервал от поне 6 месеца след поставяне на първата доза ваксина Gardasil Напомняме, че втора доза Gardasil 9 се поставя в период 6-12 месеца след първа доза Gardasil 9 при лица от целевата група по програмата.
  3. В случай, че първата доза Gardasil 9 е поставена от друг лекар, родител на ваксинираното момиче да предостави на общопрактикуващия лекар медицински документ с вписани в него търговско наименование на приложената ваксина – Gardasil 9, дата на поставяне, партиден номер (незадължително), подпис/печат на лекар, приложил ваксината.

Информация за създадената възможност е публикувана и на интернет-страницата на Националната здравноосигурителна каса в рубрика „Извънболнична помощ“ – указания за ОПЛ.

На вниманието на всички лечебни заведения и медицински специалисти работещи с деца

Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти съгласуван от всички отговорни институции

Механизмът е предназначен да подкрепи работата на професионалистите,
работещи с деца, които са въвлечени в конфликти между родителите им, да им
даде ценни насоки за работа с децата и техните семейства, с цел подобряване
на взаимодействието и координираните действия между различните сектори.

Отчитане изпълнението по Механизма е за всяко тримесечие. Информацията се
попълва в макет на таблица (EXCEL формат) и изпраща на е-поща
rzi@rzi-pleven.com  (до 10-то число на месеца следващ тримесечието).

Изпълнение на дейностите през 2023г. по Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите /НСРБРПУР/ 2021-2030г., приет с решение №278/05.05.2022г. на МС

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Със Заповед № РД-01-435/07.08.2023г. на Министъра на здравеопазването е предоставен за бевъзмездно ползване на РЗИ – Плевен мобилен кабинет за обща практика „Мерцедес Спринтер”.

Същият е предназначен да се използва за извършване на задължителни имунизации на лица до 18г., при които няма данни за проведени имунизации, имунизационната схема за възрастта е непълна, нямат избран личен лекар и/или нямат постоянна адресна регистрация.

За целта РЗИ – Плевен ще проведе избор на лечебно заведение, с което да сключи договор за провеждането на имунизациите в съответствие с изискванията на Наредба № 15/2005 г. за имунизациите в Република България.

В разпределените финансови средства от МЗ за провеждането на имунизациите се включват средства за медицински персонал, шофьор, гориво, поддръжка на медицинската апаратура и сервиз на автомобила.

При желание за участие от Ваша страна, моля в срок до 20.09.2023г. да подготвите и изпратите оферта в РЗИ – Плевен, ул. „Княз Ал. Батенберг I” № 7, е-mail: rzi@rzi-pleven.com, която да съдържа единична цена за манипулация с включени всички разходи.

Оценяването на офертите ще е на база „най-ниска цена”.

Лице за контакт: д-р Стефка Тошева – директор Д НЗБ при РЗИ-Плевен – тел. 0879259413.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ И ФАРМАЦЕВТИ

В бр.51/13.06.2023г. на „Държавен вестник“ на стр.8-9 е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 от 2009г. за условията  и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти. Същата влиза в сила от деня на обнародването .

Промените касаят основно изписване и отпускане на лекарствени продукти съдържащи наркотични вещества във връзка със ЗКНВП, както и такива напълно или частично заплащани от НЗОК от лекарите в извънболничната помощ и  във връзка с въвеждане на електронна рецепта при тези дейности. Издадени на хартиен носител специални рецептурни бланки до влизане в сила на Наредбата важат до изтичане на срока им, т. е 7 дни.

По досегашния ред, но не по-късно от 31.12.2023г., остават да работят изпълнителите на болнична помощ и болнични аптеки.

ВАЖНО!   ВАЖНО!   ВАЖНО!

РЗИ – Плевен информира, че отчетна кампания 2022/2023 година е в своя ход.

Всички Лечебни заведения /ЛЗ/ регистрирани на територията на област Плевен представят медико-статистически отчети за здравното състояние на населението, ресурси и дейност с данни за 2022г.

И тази година Отчетните форми поетапно ще бъдат изпратени на електронните адреси на ЛЗ.

Попълнените като електронни таблици отчети и приложения, разработени на EXEL 2010, изпращайте на посочените ел. адреси:

За ЛЗ Извънболнична помощ:

  • ДКЦ, МЦ, Лаборатории/ МДЛ и МТЛ/, Специализирани практики/ Индивидуални и Групови/, Дентални практики /Индивидуални и Групови/, Амбулатории за Здравни грижи / Индивидуални и Групови / на ел. адрес:

bnaidenova@rzi-pleven.com

тел. за контакт: 0878 92 40 49 – Б. Найденова

  • Общопрактикуващи лекари /Индивидуални и Групови практики/ на ел. адрес:

 vnedialkova@rzi-pleven.com

тел. за контакт: 0878 419 666 – В. Недялкова

Успешна работа!