Обява

Posted on 11th април 2019 in Новини

Регионална здравна инспекция – Плевен /РЗИ-Плевен/, ул. Княз Ал. Батенберг І №7, на осн.чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 ЗДС и чл.13, във вр. с чл. 42 сл. ППЗДС ОБЯВЯВА ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на обект – публична държавна собственост, предоставен за управление на РЗИ-Плевен – ПАВИЛИОН в гр. Плевен, ж.к. Сторгозия, представляващ сграда с идентификатор 56722.655.99.3 по КККР на гр. Плевен, находяща се в кв. 711 по ПУП на същия град, с площ 12.00 кв. метра и предназначение за ползване – за складова или търговска дейност. Първоначална тръжна наемна цена за обекта – 60 лв. месечно. До участие в търга се допускат физически лица и търговци, регистрирани по реда на ТЗ. Депозит за участие – 30 лв., вносима в брой на касата на инспекцията. Тръжна документация може се закупува от касата на инспекцията срещу сумата 15 лв. Оглед на обекта може да се извършва всеки вторник срещу представен документ за закупена документация. Заявления за участие могат да се подават в Звеното за административно обслужване на РЗИ-Плевен, лично или чрез препоръчана пощенска пратка, в 30-дневен срок от публикуването на обявата. Заявленията се подават в запечатан непрозрачен плик, като върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. Предлаганата цена да се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“, поставен в плика със заявлението. За допълнителна информация: тел.064/82-48-82, 064/82-33-04.

22 МАРТ СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

Posted on 21st март 2019 in Новини

НА ВНИМАНИЕТО НА ПОМОЩНИК ФАРМАЦЕВТИ УПРАЖНЯВАЩИ ПРОФЕСИЯТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Posted on 14th март 2019 in Новини

На основание Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерки и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и помощник фармацевтите Обн. ДВ бр.91 от 02.11.2018г §50, ал.2 от Преходни и Заключителни разпоредби , Ви уведомявам:

На 21.03.2019г. в 13,00ч. сградата на Регионална здравна инспекция – етаж 3, ул.„Княз Ал. Батенберг І“ №7 гр. Плевен свиквам първо общо събрание на регионалната колегия на съсловната организация на помощник-фармацевтите за избор на органи на колегията и на делегати за първи конгрес на съсловната организация.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЪБОТЕХНИЦИ УПРАЖНЯВАЩИ ПРОФЕСИЯТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Posted on 14th март 2019 in Новини

На основание Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерки и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и помощник фармацевтите Обн. ДВ бр.91 от 02.11.2018г §50, ал.2 от Преходни и Заключителни разпоредби , Ви уведомявам:

На 20.03.2019г. в 13,00ч. сградата на Регионална здравна инспекция – етаж 3, ул.„Княз Ал. Батенберг І“ №7 гр. Плевен, свиквам първо общо събрание на регионалната колегия на съсловната организация на зъботехниците за избор на органи на колегията и на делегати за първи конгрес на съсловната организация.

Съобщение

Posted on 11th март 2019 in Новини

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „инспектор“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Противоепидемичен контрол“

Posted on 5th март 2019 in Конкурси, Новини

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „главен инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“

Posted on 5th март 2019 in Конкурси, Новини

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЪБОТЕХНИЦИ УПРАЖНЯВАЩИ ПРОФЕСИЯТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Posted on 28th февруари 2019 in Новини

На основание Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерки и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и помощник фармацевтите Обн. ДВ бр.91 от 02.11.2018г §50, ал.2 от Преходни и Заключителни разпоредби , Ви уведомявам: На 13.03.2019г. в 13,00ч. сградата на Регионална здравна инспекция – етаж 3, ул.„Княз Ал. Батенберг І“ №7 гр. Плевен, свиквам първо общо събрание на регионалната колегия на съсловната организация на зъботехниците за избор на органи на колегията и на делегати за първи конгрес на съсловната организация.

НА ВНИМАНИЕТО НА ПОМОЩНИК ФАРМАЦЕВТИ УПРАЖНЯВАЩИ ПРОФЕСИЯТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Posted on 28th февруари 2019 in Новини

На основание Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерки и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и помощник фармацевтите Обн. ДВ бр.91 от 02.11.2018г §50, ал.2 от Преходни и Заключителни разпоредби , Ви уведомявам: На 14.03.2019г. в 13,00ч. зала №6 на „УМБАЛ Д-р Г.Странски ЕАД“ , бул.‘‘Г.Кочев‘‘№ 8а гр. Плевен свиквам първо общо събрание на регионалната колегия на съсловната организация на помощник-фармацевтите за избор на органи на колегията и на делегати за първи конгрес на съсловната организация.

ОТМЯНА НА ГРИПНАТА ЕПИДЕМИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Posted on 4th февруари 2019 in Новини

Поради нормализиране на епидемичната обстановка по отношение на грип и ОРЗ на територията на област Плевен, със Заповед № РД-01-42/04.02.2019г. на Директора на РЗИ-Плевен се отменят въведените противоепидемични мерки, считано от 05.02.2019г.