СЪОБЩЕНИЕ

Posted on 1st октомври 2019 in Новини, Обучение

Медицински университет Плевен обявява прием на документи за регистриране на специализанти по неклинични специалности по реда на Наредба №1 от 22.01.2015г. и специалност „Обща медицина“ по реда на Наредба №15 от 02.07.2008г. за придобиване на специалност „Обща медицина“ от общопрактикуващите лекари – www.mu-pleven.bg

Съобщение

Posted on 20th септември 2019 in Новини

Съобщение

Posted on 20th септември 2019 in Новини

ПОКАНА

Posted on 17th септември 2019 in Новини, Профил на купувача

Индикативните оферти, следва да бъдат изпратени в срок до 17:00 ч. на 24.09.2019 г. на адрес: гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7, Звено за административно обслужване и в електронен формат на електронна поща: rzi@rzi-pleven.com

НА ВНИМАНИЕТА НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

ОТНОСНО: Изпълнение на дейностите за 2019г. по Националния план за действие за периода 2015-2020г. за изпълнение на Национална стратегия на РБ за интегриране на ромите 2012-2020г., приет с Решение №355 на Министерския съвет от 2016г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Със Заповед № РД-01-195/01.07.2019г. на Министъра на здравеопазването е предоставен за бевъзмездно ползване до 20.11.2019г. на РЗИ – Плевен мобилен кабинет за обща практика „Мерцедес Спринтер”.

Същият е предназначен да се използва за извършване на задължителни имунизации на деца, при които няма данни за проведени имунизации, имунизационната схема за възрастта е непълна, нямат избран личен лекар и/или нямат постоянна адресна регистрация.

За целта РЗИ – Плевен ще проведе избор на лечебно заведение, с което да сключи договор за провеждането на имунизациите в съответствие с изискванията на Наредба № 15/2005 г. за имунизациите в Република България.

В разпределените финансови средства от МЗ за провеждането на имунизациите се включват средства за медицински персонал, шофьор, гориво, поддръжка на медицинската апаратура и сервиз на автомобила.

При желание за участие от Ваша страна, моля в срок до 25.09.2019г. да подготвите и изпратите оферта в РЗИ – Плевен /ул. „Княз Ал. БатенбергI” № 7, е-mail: rzi@rzi-pleven.com, която да съдържа единична цена за манипулация с включени всички разходи.

Оценяването на офертите ще е на база „най-ниска цена”.

Лице за контакт: д-р Валентин Цанков – директор Д НЗБ при РЗИ-Плевен – тел. 0887932588.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Posted on 13th септември 2019 in Новини

Съгласно чл.5 от „Закона за измерванията“ средствата за измерване, използвани в здравеопазването подлежат на задължителен метрологичен контрол, съгласно чл.43 и чл.44 от същия закон, лицата които ги използват са длъжни преди изтичането на срока на валидност на първоначалната или периодичната проверка, да ги заявят и представят за последваща проверка в Българския институт по метрология. Периодичността на последващите проверки е определена със Заповед №А-616/11.09.2018г. на Председателя на ДАМТН, като за везните и манометрите в съоръженията под налягане тя е една година, а за апаратите за кръвно налягане и електрокардиографите е две години.

Използването на средства за измерване от неодобрен тип или без да са преминали оценка на съответствие са явяват в нарушение изискванията на чл.44, ал.4 на цитирания по горе закон.

Западнонилска треска /ЗНТ/

Posted on 9th септември 2019 in Новини

Към 25.08.2019г. в страната са съобщени 5 лабораторно потвърдени случая на Западнонилска треска /ЗНТ/, като 1 от случаите е вносен, а 4 са с анамнестични данни за ухапване от комари в страната, по местоживеене.

С цел ранно откриване и съобщаване на заболели, както и своевременно диагностициране на случаите е необходима насоченост на медицинските специалисти към лица, пристигнали от заразени държави и за лица, развили фебрилитет или инфекции на ЦНС (вирусен менингит/енцефалит) след ухапване от комари, без ясна етиологична причина.

При съмнение за инфекция с вируса на ЗНТ случаите следва да се диагностицират в Националната референтна лаборатория по предавани с кърлежи инфекции, НЦЗПБ.

Срещу вируса на Западнонилската треска няма ваксина.

Най-важните превантивни мерки са насочени към максимално ограничаване на разпространението на комарите в населените места чрез провеждане на дезинсекционни мероприятия и постоянен контрол върху тяхната ефективност.

Мерките, които всеки може да приложи, трябва да бъдат ориентирани към предпазване от ухапване от комари. Много комари са най-активни при изгрев и здрач. Хората трябва да използват репеленти, както и да са с покрити части на тялото, когато са навън (дълги ръкави и крачоли на панталони). Замрежването на врати и прозорци на домовете, както и използването на уреди и препарати за домашна дезинсекция също е добра превантивна мярка.

Важно е да се намалят местата със застояла вода навън, тъй като тя е среда за размножаване на комарите – да не се оставят непокрити съдове с вода през летния сезон, достъпни за комарите; вода, която не е покрита да се подменя (басейни, шадравани); да не се разхвърлят безразборно съдове, в които може да се задържа дъждовна вода, в която се развиват ларви на комари; малки водоеми (локви, разливи край чешми), ако нямат стопанско значение – да се премахват чрез отточване или засипване.

На вниманието на всички лекари и магистър- фармацевти работещи на територията на област Плевен

Posted on 2nd септември 2019 in Новини

Считано от 27.08.2019 г. има изменение на Наредба №4/2009 г. на МЗ за изписване на лекарствени продукти съдържащи наркотични вещества. В чл.15 е направена поправка, от която следва всички лекарствени препарати съдържащи ТРАМАДОЛ вкл. и тези съдържащи под 30-50 мг като Дорета, Паратрамал и др. да се изписват на зелена рецепта считано от 27.08.2019 г.

ЛЯТНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ, 2019

Posted on 27th август 2019 in Новини

НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ – МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА

На основание Заповед № РД-19-4/16.08.2019г. на министъра на здравеопазването за определяне броя на местата за специализанти по Обща медицина за лекари без специалност Обща медицина или лекари с придобита друга специалност, които са открили амбулатория за първична медицинска помощ в срока по § 6, ал.1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за лечебните заведения, разпределени по висши училища както следва:

1. Медицински университет- София – 70

2. Медицински университет- Варна – 55

3. Медицински университет- Пловдив – 50

4. Медицински университет- Плевен – 30

5. Тракийски университет- Стара Загора – 35

Кандидатстването, класирането и записването на кандидатите за специализация се извършва по реда на Наредба №15 от 02.07.2008г. за придобиване на специалност „Обща медицина“ от общопрактикуващите лекари.