Конкурс за заемане на една щатна длъжност „главен инспектор“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности“

Posted on 13th май 2019 in Конкурси, Новини

10 МАЙ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ДВИГАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ

Posted on 9th май 2019 in Новини

ЕВРОПЕЙСКА ИМУНИЗАЦИОННА СЕДМИЦА 24-30 Април 2019 г.

Posted on 24th април 2019 in Новини

22 АПРИЛ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА

Posted on 19th април 2019 in Новини

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРСКИ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ

Posted on 15th април 2019 in Новини

Относно: Изменения в законодателството, уреждащо правата на хората с увреждания

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Във връзка с писмо от Агенция за социално подпомагане до Директора на Регионална здравна инспекция – Плевен относно изменения в законодателството, уреждащо правата на хората с увреждания, Ви уведомявам:
В Държавен вестник бр.27 от 02.04.2019г. е публикуван Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания /ППЗХУ/. Медицинските условия, експлоатационните срокове и необходимите медицински документи за предоставянето на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия /ПСПСМИ/ са посочени в Приложение №2 към чл.68, ал.1 от ППЗХУ, който гласи „В случаите по чл.73 от Закон за хората с увреждания медицинските условия, експлоатационните срокове и необходимите медицински документи за предоставянето на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, за които хората с увреждания с установена потребност, съобразно вида на увреждането и индивидуалната оценка на потребностите, ползват целевата помощ са посочени в приложение №2“.
В частта Заключение на медицинските протоколи следва да се вписват за всяко от предписаните ПСПСМИ както точката от Приложение №2 към чл.68, ал.1 от ППЗХУ, така и точката от Заповедта за максималните размери на целевите помощи за изработване, покупка и/или ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, която се издава от министъра на труда и социалната политика, съгласувано с министъра на финансите и министъра на здравеопазването. Актуална към момента е Заповед №РД01-508/19.06.2018г., публикувана на сайта на Агенцията за хора с увреждания в раздел нормативни актове.
Моля, да се запознаете с настъпилите промени при предписване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.

Обява

Posted on 11th април 2019 in Новини

Регионална здравна инспекция – Плевен /РЗИ-Плевен/, ул. Княз Ал. Батенберг І №7, на осн.чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 ЗДС и чл.13, във вр. с чл. 42 сл. ППЗДС ОБЯВЯВА ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на обект – публична държавна собственост, предоставен за управление на РЗИ-Плевен – ПАВИЛИОН в гр. Плевен, ж.к. Сторгозия, представляващ сграда с идентификатор 56722.655.99.3 по КККР на гр. Плевен, находяща се в кв. 711 по ПУП на същия град, с площ 12.00 кв. метра и предназначение за ползване – за складова или търговска дейност. Първоначална тръжна наемна цена за обекта – 60 лв. месечно. До участие в търга се допускат физически лица и търговци, регистрирани по реда на ТЗ. Депозит за участие – 30 лв., вносима в брой на касата на инспекцията. Тръжна документация може се закупува от касата на инспекцията срещу сумата 15 лв. Оглед на обекта може да се извършва всеки вторник срещу представен документ за закупена документация. Заявления за участие могат да се подават в Звеното за административно обслужване на РЗИ-Плевен, лично или чрез препоръчана пощенска пратка, в 30-дневен срок от публикуването на обявата. Заявленията се подават в запечатан непрозрачен плик, като върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. Предлаганата цена да се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“, поставен в плика със заявлението. За допълнителна информация: тел.064/82-48-82, 064/82-33-04.

22 МАРТ СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

Posted on 21st март 2019 in Новини

НА ВНИМАНИЕТО НА ПОМОЩНИК ФАРМАЦЕВТИ УПРАЖНЯВАЩИ ПРОФЕСИЯТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Posted on 14th март 2019 in Новини

На основание Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерки и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и помощник фармацевтите Обн. ДВ бр.91 от 02.11.2018г §50, ал.2 от Преходни и Заключителни разпоредби , Ви уведомявам:

На 21.03.2019г. в 13,00ч. сградата на Регионална здравна инспекция – етаж 3, ул.„Княз Ал. Батенберг І“ №7 гр. Плевен свиквам първо общо събрание на регионалната колегия на съсловната организация на помощник-фармацевтите за избор на органи на колегията и на делегати за първи конгрес на съсловната организация.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЪБОТЕХНИЦИ УПРАЖНЯВАЩИ ПРОФЕСИЯТА В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Posted on 14th март 2019 in Новини

На основание Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерки и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и помощник фармацевтите Обн. ДВ бр.91 от 02.11.2018г §50, ал.2 от Преходни и Заключителни разпоредби , Ви уведомявам:

На 20.03.2019г. в 13,00ч. сградата на Регионална здравна инспекция – етаж 3, ул.„Княз Ал. Батенберг І“ №7 гр. Плевен, свиквам първо общо събрание на регионалната колегия на съсловната организация на зъботехниците за избор на органи на колегията и на делегати за първи конгрес на съсловната организация.

Съобщение

Posted on 11th март 2019 in Новини