Конкурс за заемане на една щатна длъжност „инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“

Posted on 30th юли 2019 in Конкурси, Новини

На вниманието на лечебните заведения

От 09.07.2019г. влиза в сила Наредба №6/09.07.2019г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система

О Т Ч Е Т на проведените дейности на финансираните проекти по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести

Posted on 23rd юли 2019 in Новини

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „старши експерт“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Противоепидемичен контрол“

Posted on 2nd юли 2019 in Конкурси, Новини

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „инспектор“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Противоепидемичен контрол“

Posted on 2nd юли 2019 in Конкурси, Новини

План разписание МУ-София

Posted on 17th юни 2019 in Новини

РЗИ разполага с утвърденото ПЛАН – РАЗПИСАНИЕ на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2020 година от МУ – СОФИЯ. Уведомяваме ви, че План-разписанието за 2020г. е качено на Интернет-страницата на Медицински факултет в раздел СДО. Електронният адрес на МФ-София е: medfac.mu-sofia.bg. На основание заповед № 685/01.10.2012 г. в сила от 01.10.2012 г. е определена такса за право за участие, в размер на 30 лв., за тематични курсове и индивидуално обучение.

– такса за тематични лекционни курсове – 15 лв. на учебен ден

– такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура – 30 лв. на учебен ден

– индивидуално теоретично обучение – 15 лв. на учебен ден -индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура – 30 лв. на учебен ден

– такса за тематични лекционни курсове за чужденци, които не са граждани на държави от ЕС или ЕИП – 30 лв. на учебен ден

– такса за тематични курсове с практическа насоченост или използване на апаратура, за чужденци, които не са граждани на държави от ЕС или ЕИП – 60 лв. на учебен ден

– индивидуално теоретично обучение на чужденци, които не са граждани на държави от ЕС или ЕИП – 30 лв. на учебен ден

– индивидуално обучение с практическа насоченост или използване на апаратура на чужденци, които не са граждани на държави от ЕС или ЕИП – 60 лв. на учебен ден

Таксите могат да претърпят промяна.

За безплатните обучения се заплаща еднократно такса участие и такса за издаване на удостоверение.

План-разписанието и образците за заявките за участие, може да намерите в РЗИ, Дирекция Медицински дейности – ул.”Данаил Попов” №18, ет.3, стая №3. Краен срок за подаване на заявките – 26.07.2019 г.

Съобщение

Posted on 14th юни 2019 in Новини

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №139 ОТ 6 ЮНИ 2019г .
за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление №120 на Министерски съвет от 2017г. (обн., ДВ, бр.51 от 2017г.; изм. и доп. Бр.62 и 64 от 2018г.)
Преходни и заключителни разпоредби

§3. Лицата, освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК в периода от 3 август 2018г. до влизането в сила на това постановление, имат право да подават заявление-декларация за преосвидетелстване, извън случаите по чл.56, ал.1 от Правилника за устройството и организацията на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (обн., ДВ, бр.34 от 2010г.; изм. и доп. , бр.5 и 41 от 2011г., бр.55 от 2014г., бр.96 от 2016г. и бр.62 от 2018г.) в едномесечен срок от влизането в сила на това постановление.

НА ВНИМАНИЕТО НА РАБОТОДАТЕЛИ, НАЕМАЩИ РАБОТНИЦИ ОТ ЧУЖБИНА

Posted on 31st май 2019 in Новини

С писмо №16-00-20/23.05.2019г. до директорите на всички РЗИ и изпълнителния директор на Агенция по заетостта, МЗ уведомява за увеличаване броя на случаите на морбили в страната и 19 държави членки на Европейския съюз (Австрия, България, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Полша, Румъния, Словакия, Испания, Швеция, Норвегия и Швейцария). На Европейския континент, най-много случаи на морбили са докладвани в Украйна – 45 147 сл., регистрирани само през първите 4 месеца на 2019г. По данни на Агенцията по заетостта за първите осем месеца на 2018 г. в България са регистрирани 5 927 граждани на Украйна и 142 на Сърбия, които работят основно в сектора „хотелиерство и ресторантьорство“.Това крие риск от внос но морбили със сезонни работници от други държави. Във връзка с гореизложеното, МЗ препоръчва на работодателите, при наемане на работници от други държави временно да въведат изискването за провеждане на серологично изследване за установяване наличието/липсата на защитен имунитет срещу морбили.

Покана за Първи конгрес на Българската асоциация на помощник-фармацевтите

Posted on 23rd май 2019 in Новини

На основание § 50, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (обн. ДВ, бр. 91 от 2018 г.) министърът на здравеопазването свиква Първия конгрес на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, който ще се проведе на 06.06.2019 г. от 10.00 ч. в зала „София“ в сградата на Българския червен кръст на бул. „Джеймс Баучер“ № 76 в гр. София, при следния дневен ред:

1. Избор на мандатна комисия;

2. Приемане на Устав на Българската асоциация на помощник-фармацевтите;

3. Приемане на Кодекс за професионална етика;

4. Избор на Управителен съвет на Българската асоциация на помощник-фармацевтите;

5. Избор на Контролна комисия на Българската асоциация на помощник-фармацевтите;

6. Избор на Комисия по професионална етика на Българската асоциация на помощник-фармацевтите;

7. Избор на Национален съвет по качество на Българската асоциация на помощник-фармацевтите;

8. Избор на представител във Висшия съвет по фармация към министъра на здравеопазването.

Регистрацията започва в 9.00 ч. За законно провеждане на конгреса се изисква кворум от най-малко две трети от избраните представители. При липса на кворум конгресът се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати на конгреса.