НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗДРАВНИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Относно: осигуряване функционирането на системата на здравеопазване по време на предстоящите Коледни и Новогодишни празници

На основание писмо на Министерство на здравеопазването № 19-00-98/04.12.2019г, относно осигуряване на нормалното функциониране системата на здравеопазване по време на предстоящите Коледни и Новогодишни празници, моля да бъдат предприети следните дейности:

1. Провеждане на среща с ръководството на охранителните фирми, осигуряващи охраната на съответното здравно или лечебно заведение за усилване на бдителността на охранителите по време на Коледните и Новогодишни празници и уточняване на пропускателния режим, ката се обърне внимание на :

– Контрол на достъпа до здравно / лечебно заведение и недопускане на посегателства върху имуществото;

– недопускане на служители (посетители) в сградите без проверена самоличност и потвърдена ангажираност, включително и на изпълнители по договори за ремонтна дейност;

– незабавно подаване на сигнал до Националната система с номер 112 при забелязване на каквито и да било отклонения в регулярно осъществявания охранителен и пропускателен режим на територията на здравните и лечебни заведения и предприемане на действия съгласно установения ред;

– задължението на всички стриктно да спазват противопожарните изисквания на работното си място и изискват спазването им от външни лица;

– организацията на проверките на охраната и пропускателния режим на територията на съответното здравно /лечебно/ заведение по време на Коледните и Новогодишни празници.

2. Проверка наличието на определен отговорник и негов заместник за всички лечебни и здравни заведения, включени към сигнално-охранителна техника, които в случай на регистриран алармен сигнал следва да осигурят достъп до обекта и окажат съдействие на изпълнителя по договора. Същевременно да бъде осигурен актуален списък с телефонни номера за връзка с отговорниците в работно и извън работно време. Копие от списъка да бъде предоставено на изпълнителите по договорите за охрана;

3. Извършване на проверка на функционирането на видеоконтролните и сигнално-охранителни системи на територията на здравните /лечебни/ заведения;

4. Извършване на проверка на аварийните изходи на сградите и осигуряване на безпрепятствен достъп до тях;

5. Проверка асансьорите в сградите на здравните /лечебни/ заведения и привеждането им в съответствие с изискванията на ‘‘Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори‘‘ , като същевременно се извърши проверка и почистване на вентилационни и други шахти;

6. Провеждане на инструктаж на лицата отговарящи за деловодната дейност по отношение повишаване на вниманието им при получаване на кореспонденция и колетни пратки с неуточнен или съмнителен произход.

При затруднения в организацията и провеждането на медицинското осигуряване на населението при възникнали бедствени ситуации, незабавно информирайте дежурните експерти в Министерство на здравеопазването на телефон: Тел. 02/80 50 300; факс 02/80 50 306, GSM 0888 33 45 45; e-mail: dejuren@mh.government.bg

Седмица на отворените врати

Posted on 6th декември 2019 in Новини

В периода от 09 – 13.12.2019г. ще се проведе седмица на „Отворените врати“.

В „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД, отделение за диспансерно набрюдение на болни с пневмофтизиатрични заболявания, гр. Плевен, ул. Св. Св. Кирил и Методий №20 ще се извърши скрининг на риска за туберкулоза чрез анкета; консултации; прегледи и допълнителни изследвания на съмнителните за туберкулоза лица.

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Posted on 5th декември 2019 in Новини, Профил на купувача

Информация за публикувана в профила на купувача обява (9095110) за събиране на оферти с предмет:

„РЕМОНТ, ДОСТАВКА И ИНСТАЛАЦИЯ НА КОМПЛЕКТ НОВА ТУРБО-ВАКУУМНА СИСТЕМА С РАЗДЕЛЕН ПОТОК (SPLIT FLOW TURBO PUMP REPLACEMENT KIT)“

Документация към обявата

Приложения към обявата

Проект за договор за възлагане на поръчката

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Posted on 5th декември 2019 in Новини, Профил на купувача

Информация за публикувана в профила на купувача обява (9095106) за събиране на оферти с предмет:

„ДОСТАВКА НА ФАЙЛОВ СЪРВЪР, НЕПРЕКЪСВАЕМО ТОКОЗАХРАНВАНЕ И БЪРЗОСКОРОСТНИ СКЕНЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА РЗИ – ПЛЕВЕН“, ПО СЛЕДНИТЕ ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Обособена позиция №1: “Доставка на файлов сървър“, съгласно приложение №1”;

Обособена позиция №2: „Доставка на непрекъсваемо токозахранване (UPS)“, съгласно приложение №2“;

 Обособена позиция №3: „Доставка на 2 бр. бързоскоростни скенери“, съгласно приложение №3“.

Документация към обявата

Приложения към обявата

Проект за договор за възлагане на поръчката

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Posted on 3rd декември 2019 in Новини, Профил на купувача

Информация за публикувана в профила на купувача обява за събиране на оферти с предмет:

„ДОСТАВКА НА ФАЙЛОВ СЪРВЪР, НЕПРЕКЪСВАЕМО ТОКОЗАХРАНВАНЕ И БЪРЗОСКОРОСТНИ СКЕНЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА РЗИ – ПЛЕВЕН“, ПО СЛЕДНИТЕ ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Обособена позиция №1: “Доставка на файлов сървър“, съгласно приложение №1”;

Обособена позиция №2: „Доставка на непрекъсваемо токозахранване (UPS)“, съгласно приложение №2“;

Обособена позиция №3: „Доставка на 2 бр. бързоскоростни скенери“, съгласно приложение №3“.

Документация към обявата

Приложения към обявата

Проект за договор за възлагане на поръчката

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ОБЩО ПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАКТИКИ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Posted on 2nd декември 2019 in Новини

Относно спазване правото на закрила на детето, регламентирано в чл.10, ал.1 от Закона за закрила на детето, изпълнение на задължението за съдействие, регламентирано в чл.7, ал.1 и 2 от същия Закон Ви напомняме, че при установяване на бременност при непълноленти момичета – „деца в риск“ е необходимо да се спазват следните указания:

1.Водене на медицинска документация /дневник, карта за наблюдение на бременността, амбулаторен лист от преглед/ за регистриране на непълноленти бременни момичета или след раждане – „деца в риск“, съгласно Закон за закрила на детето

2.Навременно уведомяване по телефон или електронна поща на Дирекция „Социално подпомагане“ /Отдел закрила на детето/ след установяване на бременност при непълнолетни момичета или раждане – „ деца в риск“ по местоживеене на следните телефони:

ДСП отдел закрила на детето /ОЗД/ Плевен – 064/ 88 27 43 ДСП /ОЗД/ Белене – 0658/ 3 32 52 ДСП /ОЗД/ Долна Митрополия – 06552/ 22 30 ДСП /ОЗД/ Кнежа – 09132/ 76 16 ДСП /ОЗД/ Левски – 0650/ 8 28 52 ДСП /ОЗД/ Никопол – 06514/ 35 18 ДСП /ОЗД/ Червен бряг – 0659/ 9 98 20

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА /22-29 ноември 2019г./ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ХИВ И ХЕПАТИТИ

Posted on 19th ноември 2019 in Новини

В изпълнение на дейности по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ от 22 до 29 ноември 2019г. РЗИ – Плевен организира отворени врати за предоставяне на услуги за безплатно консултиране и изследване за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис.

Желаещите да се изследват може да посетят КАБКИС /Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за Спин/ в РЗИ-Плевен на адрес: ул. Княз Александър Батенберг I № 7, ет.3, стая 307 с работно време – понеделник до петък от 9 до 12ч. и от 12.30 до 16.30ч.

21 НОЕМВРИ 2019Г. МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ

Posted on 19th ноември 2019 in Новини

„Спри сега за по-добро здраве утре“

Според данни от „Здравния профил за България“, 2017 г. https://ec.europa.eu/healtli/sites/health/files/state/docs/chp_bulgaria_bulgarian.pdf, източник Европейската комисия, разпространението на тютюнопушенето сред българското население е най-високо в ЕС и е с почти седем процентни пункта над средното за ЕС. Не по-малко от 28 % от възрастното население, включително повече от един на всеки трима (35 %) мъже, пушат ежедневно. Равнищата на тютюнопушене сред младежите са сходни: разпространението на тютюнопушенето сред 15-годишните момчета е второто най-високо в ЕС (21 %, след Хърватия), докато 30 % от 15-годишните момичета, което е най-високото равнище в ЕС – са редовни пушачи. Във връзка с горепосоченото по повод на 21 ноември 2019 г. Международния ден без тютюнопушене, Министерство на здравеопазването предлага мотото: „Спри сега за по-добро здраве утре“ Спирането на тютюневите изделия, съдържащи и не съдържащи тютюн има непосредствени и големи ползи за здравето при мъже и жени на всички възрасти – тези ползи се проявяват както при лица със свързани с пушенето заболявания, така и при лица без такива заболявания.

СЪОБЩЕНИЕ

Posted on 8th ноември 2019 in Новини

7 ноември – Европейски ден на радон 2019 г.

Posted on 7th ноември 2019 in Новини

Европейската асоциация за радон (ERA) отбелязва 7 ноември като „Европейски ден на радон“. Целта на Европейския ден на радон е да се повиши осведомеността за радон на населението на всички европейски страни, за вредното въздействие на високите нива на радон, начините за провеждане на измервания на обемната активност на радон (ОАР) и прилагане на мерки за редуциране на ОАР. Популяризирането е с цел подкрепа на национални и регионални действия в отделните държави на Европейския съюз в решаването на проблема радон. Тази година темата на Европейския ден е „Ефективна профилактика на радон в нови сгради“.