Информация за случаи на пневмония, свързани вероятно с нов Коронавирус в Ухан, Китай

Posted on 20th януари 2020 in Новини

В Н И М А Н И Е ! ЗАПОЧНА ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2019

Posted on 9th януари 2020 in Новини

На основание чл. 6 ал. 3 от Закона за лечебните заведения; Наредба № 1/27.02.2013г. на МЗ; чл. 20 от Закона за статистиката; чл.10/ал.6/и чл.27/ал. 2 и 3/ от Закона за здравето:

До 24.01.2020 г. всички лечебни заведения за извънболнична помощ следва да получат формуляри за медико-статистически отчети в РЗИ – Плевен, ул. Д. Попов № 18, ет.3, както следва:

стая 5 – ДКЦ, МЦ, МДЦ, СМДЛ, СМТЛ, лекари специалисти и лекари по дентална медицина /формулярите са на разположение и в РК на БЗС/.

стая 4 – ОПЛ

Формулярите се намират на сайта на НЦОЗА в категория Основни дейности/ Информационно осигуряване/ Формуляри за годишно отчитане през 2020 г. за дейността на ЛЗ през 2019 г., откъдето могат да бъдат отпечатани за попълване.

За допълнителна информация – отдел ЗИ, тел. 0878 549 666 – г-жа Бонева

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ, ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ОБЩО ПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Posted on 9th януари 2020 in Новини

Във връзка с изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинската експертиза /обн. ДВ бр. 84, от 25.10.2019г., в сила от 01.01.2020г./, моля председателите и членовете на ЛКК и личните лекари да се запознаят и стриктно да спазват измененията и допълненията от цитирания Правилник.

Чл.24. (8) /в сила от 01.01.2020г./ Решенията на ЛКК се вписват в „Медицински протокол на ЛКК“ по образец съгласно приложение №9.

Чл.27. (4) /в сила от 01.01.2020г. „При издаване на болничен лист ЛКК вписва в медицинския протокол по чл.24, ал.8 всички реквизити по чл.23, ал.1, т. 2.“

Чл.28.(3) /в сила от 01.01.2020/ ЛКК насочва болните за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК с „Медицински протокол на ЛКК“ по приложение № 9. Към протокола се прилагат придружаващи документи.

Чл.28. (4) /в сила от 01.01.2020 г./ При издаване на „Медицински протокол на ЛКК“ по ал.3 данните съгласно приложение №9 се въвеждат от председателя на ЛКК в информационната база данни /ИБД/. Регистрираният в ИБД медицински протокол на ЛКК се отпечатва, подписва от състава на ЛКК, подпечатва се с печата на лечебното заведение и се връчва на лицето.

Чл.23.(2) /в сила от 01.01.2020г./Личният лекар, а за лицата които нямат личен лекар-лекуващият лекар/лекар по дентална медицина/, насочва болния към ТЕЛК с медицинско направление по образец съгласно приложение №8.

Чл.23.(3) /в сила от 01.01.2020г./При издаване на медицинско направление по ал.2 данните съгласно приложение №8 се въвеждат от личния лекар/лекар по дентална медицина/, а за лицата, които нямат личен лекар- от лекуващия лекар в информационна база данни /ИБД/. Регистрираното в ИБД медицинско направление се отпечатва, подписва и подпечатва с печата на лечебното заведение и се връчва на лицето.

НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

Posted on 23rd декември 2019 in Новини

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗДРАВНИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Относно: осигуряване функционирането на системата на здравеопазване по време на предстоящите Коледни и Новогодишни празници

На основание писмо на Министерство на здравеопазването № 19-00-98/04.12.2019г, относно осигуряване на нормалното функциониране системата на здравеопазване по време на предстоящите Коледни и Новогодишни празници, моля да бъдат предприети следните дейности:

1. Провеждане на среща с ръководството на охранителните фирми, осигуряващи охраната на съответното здравно или лечебно заведение за усилване на бдителността на охранителите по време на Коледните и Новогодишни празници и уточняване на пропускателния режим, ката се обърне внимание на :

– Контрол на достъпа до здравно / лечебно заведение и недопускане на посегателства върху имуществото;

– недопускане на служители (посетители) в сградите без проверена самоличност и потвърдена ангажираност, включително и на изпълнители по договори за ремонтна дейност;

– незабавно подаване на сигнал до Националната система с номер 112 при забелязване на каквито и да било отклонения в регулярно осъществявания охранителен и пропускателен режим на територията на здравните и лечебни заведения и предприемане на действия съгласно установения ред;

– задължението на всички стриктно да спазват противопожарните изисквания на работното си място и изискват спазването им от външни лица;

– организацията на проверките на охраната и пропускателния режим на територията на съответното здравно /лечебно/ заведение по време на Коледните и Новогодишни празници.

2. Проверка наличието на определен отговорник и негов заместник за всички лечебни и здравни заведения, включени към сигнално-охранителна техника, които в случай на регистриран алармен сигнал следва да осигурят достъп до обекта и окажат съдействие на изпълнителя по договора. Същевременно да бъде осигурен актуален списък с телефонни номера за връзка с отговорниците в работно и извън работно време. Копие от списъка да бъде предоставено на изпълнителите по договорите за охрана;

3. Извършване на проверка на функционирането на видеоконтролните и сигнално-охранителни системи на територията на здравните /лечебни/ заведения;

4. Извършване на проверка на аварийните изходи на сградите и осигуряване на безпрепятствен достъп до тях;

5. Проверка асансьорите в сградите на здравните /лечебни/ заведения и привеждането им в съответствие с изискванията на ‘‘Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори‘‘ , като същевременно се извърши проверка и почистване на вентилационни и други шахти;

6. Провеждане на инструктаж на лицата отговарящи за деловодната дейност по отношение повишаване на вниманието им при получаване на кореспонденция и колетни пратки с неуточнен или съмнителен произход.

При затруднения в организацията и провеждането на медицинското осигуряване на населението при възникнали бедствени ситуации, незабавно информирайте дежурните експерти в Министерство на здравеопазването на телефон: Тел. 02/80 50 300; факс 02/80 50 306, GSM 0888 33 45 45; e-mail: dejuren@mh.government.bg

Седмица на отворените врати

Posted on 6th декември 2019 in Новини

В периода от 09 – 13.12.2019г. ще се проведе седмица на „Отворените врати“.

В „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД, отделение за диспансерно набрюдение на болни с пневмофтизиатрични заболявания, гр. Плевен, ул. Св. Св. Кирил и Методий №20 ще се извърши скрининг на риска за туберкулоза чрез анкета; консултации; прегледи и допълнителни изследвания на съмнителните за туберкулоза лица.

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Posted on 5th декември 2019 in Новини, Профил на купувача

Информация за публикувана в профила на купувача обява (9095110) за събиране на оферти с предмет:

„РЕМОНТ, ДОСТАВКА И ИНСТАЛАЦИЯ НА КОМПЛЕКТ НОВА ТУРБО-ВАКУУМНА СИСТЕМА С РАЗДЕЛЕН ПОТОК (SPLIT FLOW TURBO PUMP REPLACEMENT KIT)“

Документация към обявата

Приложения към обявата

Проект за договор за възлагане на поръчката


Протокол от заседание на комисията, публикуван на 18.12.2019г.


Договор №РД-06-64/19.12.2019г., публикуван на 31.12.2019г.

Приложения към договор №РД-06-64/19.12.2019г., публикувани на 31.12.2019г.

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Posted on 5th декември 2019 in Новини, Профил на купувача

Информация за публикувана в профила на купувача обява (9095106) за събиране на оферти с предмет:

„ДОСТАВКА НА ФАЙЛОВ СЪРВЪР, НЕПРЕКЪСВАЕМО ТОКОЗАХРАНВАНЕ И БЪРЗОСКОРОСТНИ СКЕНЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА РЗИ – ПЛЕВЕН“, ПО СЛЕДНИТЕ ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Обособена позиция №1: “Доставка на файлов сървър“, съгласно приложение №1”;

Обособена позиция №2: „Доставка на непрекъсваемо токозахранване (UPS)“, съгласно приложение №2“;

 Обособена позиция №3: „Доставка на 2 бр. бързоскоростни скенери“, съгласно приложение №3“.

Документация към обявата

Приложения към обявата

Проект за договор за възлагане на поръчката


Протокол от заседание на комисията, публикуван на 18.12.2019г.


Договор №РД-06-65/20.12.2019г., публикуван на 31.12.2019г.

Приложения към Договор №РД-06-65/20.12.2019г., публикувани на 31.12.2019г.


Договор №РД-06-66/20.12.2019г., публикуван на 31.12.2019г.

Приложения към Договор №РД-06-66/20.12.2019г., публикувани на 31.12.2019г.


Договор №РД-06-67/20.12.2019г., публикуван на 31.12.2019г.

Приложения към Договор №РД-06-67/20.12.2019г., публикувани на 31.12.2019г.

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Posted on 3rd декември 2019 in Новини, Профил на купувача

Информация за публикувана в профила на купувача обява за събиране на оферти с предмет:

„ДОСТАВКА НА ФАЙЛОВ СЪРВЪР, НЕПРЕКЪСВАЕМО ТОКОЗАХРАНВАНЕ И БЪРЗОСКОРОСТНИ СКЕНЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА РЗИ – ПЛЕВЕН“, ПО СЛЕДНИТЕ ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Обособена позиция №1: “Доставка на файлов сървър“, съгласно приложение №1”;

Обособена позиция №2: „Доставка на непрекъсваемо токозахранване (UPS)“, съгласно приложение №2“;

Обособена позиция №3: „Доставка на 2 бр. бързоскоростни скенери“, съгласно приложение №3“.

Документация към обявата

Приложения към обявата

Проект за договор за възлагане на поръчката

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ОБЩО ПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАКТИКИ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Posted on 2nd декември 2019 in Новини

Относно спазване правото на закрила на детето, регламентирано в чл.10, ал.1 от Закона за закрила на детето, изпълнение на задължението за съдействие, регламентирано в чл.7, ал.1 и 2 от същия Закон Ви напомняме, че при установяване на бременност при непълноленти момичета – „деца в риск“ е необходимо да се спазват следните указания:

1.Водене на медицинска документация /дневник, карта за наблюдение на бременността, амбулаторен лист от преглед/ за регистриране на непълноленти бременни момичета или след раждане – „деца в риск“, съгласно Закон за закрила на детето

2.Навременно уведомяване по телефон или електронна поща на Дирекция „Социално подпомагане“ /Отдел закрила на детето/ след установяване на бременност при непълнолетни момичета или раждане – „ деца в риск“ по местоживеене на следните телефони:

ДСП отдел закрила на детето /ОЗД/ Плевен – 064/ 88 27 43 ДСП /ОЗД/ Белене – 0658/ 3 32 52 ДСП /ОЗД/ Долна Митрополия – 06552/ 22 30 ДСП /ОЗД/ Кнежа – 09132/ 76 16 ДСП /ОЗД/ Левски – 0650/ 8 28 52 ДСП /ОЗД/ Никопол – 06514/ 35 18 ДСП /ОЗД/ Червен бряг – 0659/ 9 98 20