7 ноември – Европейски ден на радон 2019 г.

Posted on 7th ноември 2019 in Новини

Европейската асоциация за радон (ERA) отбелязва 7 ноември като „Европейски ден на радон“. Целта на Европейския ден на радон е да се повиши осведомеността за радон на населението на всички европейски страни, за вредното въздействие на високите нива на радон, начините за провеждане на измервания на обемната активност на радон (ОАР) и прилагане на мерки за редуциране на ОАР. Популяризирането е с цел подкрепа на национални и регионални действия в отделните държави на Европейския съюз в решаването на проблема радон. Тази година темата на Европейския ден е „Ефективна профилактика на радон в нови сгради“.

Пазарно проучване за доставка на компютърна техника

Posted on 5th ноември 2019 in Новини, Профил на купувача

П О К А Н А

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА РЗИ – ПЛЕВЕН

РЗИ – Плевен в съответствие с чл.20, ал.4 от Закона за обществените поръчки и чл.17 т.3 от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки кани потенциални доставчици да представят свои оферти за доставка на компютърна техника по техническо задание, съгласно Приложение №1 към настоящата покана.

На вниманието на всички ЛЗ/ЗЗ разкрити и функциониращи на територията на Плевенска област

Posted on 1st ноември 2019 in Новини

Относно: изключване на лекарствения продукт с INN-Fentanyl solution for injection 0.05 mg/ml(50mcg/ml)-2ml, 5 ml от списъка по чл. 266 а, ал.2 от ЗЛПХМ

Във връзка с писмо на Заместник-министъра на здравеопазването д-р Бойко Пенков с Изх. № 12-01-61/25.10.2019 г. Ви информирам, че лекарственият продукт с INN-Fentanyl solution for injection 0.05 mg/ml(50mcg/ml)-2ml, 5 ml е неразрешен за употреба в Р. България и като такъв ще бъде заличен от списъка по чл.266а, ал.2 от ЗЛПХМ. При нужда в лечебните заведения същият може да бъде осигурен съгласно разпоредбите на Наредба №10/2011 год. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Р. България лекарствени продукти и лекарствени продукти за състрадателна употреба, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от ЗЛПХМ.

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 година

Posted on 29th октомври 2019 in Новини

Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип, 2019-2022 г.

Posted on 16th октомври 2019 in Новини

На вниманието на ОПЛ

Изменение в Наредба № 15/2005 г. за имунизациите в Република България

Съобщения по чл. 18а. от АПК

Posted on 10th октомври 2019 in Новини, Съобщения по чл. 18а. от АПК

• Исканията, сигналите и предложенията, жалбите, протестите, молбите, исковете и приложенията към тях могат да се подават до административните органи, органите на съдебната власт, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги по електронен път по реда на Закона за електронното управление.

Заявителят или жалбоподателят, както и всички заинтересовани граждани, които са привлечени или встъпили като страни, за призоваване и получаване на документи и съобщения, свързани със започнало производство, могат да предоставят на административния орган или на съда, ако разполагат с такива:

1. информация за наличие на персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за електронното управление, или

2. електронен адрес, който позволява получаване на съобщение, съдържащо информация за изтегляне на съставения документ от информационна система за връчване, или

3. мобилен или стационарен телефонен номер, който позволява получаване на съобщение, съдържащо информация за изтегляне на съставения документ от информационна система за връчване или в случай че изтеглянето не е технически възможно, да позволява изпращане от получателя на обратно кратко текстово съобщение, потвърждаващо получаването на съобщението, или

4. факс.

• Когато съобщаването в производството пред административния орган не може да бъде извършено по друг начин, съобщението се поставя на таблото за обявления или в Интернет страницата на съответния орган за срок, не по-кратък от 7 дни, след изтичането на който съобщението се смята за връчено.

ТРИХИНЕЛОЗА

Posted on 9th октомври 2019 in Новини

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ – СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА-СПЕЦИАЛИЗАНТИ, МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ

Posted on 7th октомври 2019 in Новини

Нова процедура за кандидатстване на специализанти за финансиране по проект BG05M9OЗ001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. (ОП РЧР)

С подписано ново допълнително споразумение между Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. и министъра на здравеопазването, срокът за изпълнение на проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването” е удължен до края на 2023 г. Целевата група по проекта отново е разширена и към момента, освен лекари – специализанти и лекари по дентална медицина – специализанти, по проекта вече могат да кандидатстват и медицински сестри и акушерки за финансиране на обучението им за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Обявена е четвърта процедура за подбор на специализанти. Процедурата е отворена постоянно до 30.09.2023 г. и всеки заинтересован специализант, който е лекар, лекар по дентална медицина, медицинска сестра или акушерка, може да кандидатства до 30.09.2023 г. онлайн чрез регистрация и подаване на заявление в интернет страницата на проекта www.specializanti-mh.info.

СЪОБЩЕНИЕ

Posted on 1st октомври 2019 in Новини, Обучение

Медицински университет Плевен обявява прием на документи за регистриране на специализанти по неклинични специалности по реда на Наредба №1 от 22.01.2015г. и специалност „Обща медицина“ по реда на Наредба №15 от 02.07.2008г. за придобиване на специалност „Обща медицина“ от общопрактикуващите лекари – www.mu-pleven.bg