НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Posted on 13th септември 2019 in Новини

Съгласно чл.5 от „Закона за измерванията“ средствата за измерване, използвани в здравеопазването подлежат на задължителен метрологичен контрол, съгласно чл.43 и чл.44 от същия закон, лицата които ги използват са длъжни преди изтичането на срока на валидност на първоначалната или периодичната проверка, да ги заявят и представят за последваща проверка в Българския институт по метрология. Периодичността на последващите проверки е определена със Заповед №А-616/11.09.2018г. на Председателя на ДАМТН, като за везните и манометрите в съоръженията под налягане тя е една година, а за апаратите за кръвно налягане и електрокардиографите е две години.

Използването на средства за измерване от неодобрен тип или без да са преминали оценка на съответствие са явяват в нарушение изискванията на чл.44, ал.4 на цитирания по горе закон.

Западнонилска треска /ЗНТ/

Posted on 9th септември 2019 in Новини

Към 25.08.2019г. в страната са съобщени 5 лабораторно потвърдени случая на Западнонилска треска /ЗНТ/, като 1 от случаите е вносен, а 4 са с анамнестични данни за ухапване от комари в страната, по местоживеене.

С цел ранно откриване и съобщаване на заболели, както и своевременно диагностициране на случаите е необходима насоченост на медицинските специалисти към лица, пристигнали от заразени държави и за лица, развили фебрилитет или инфекции на ЦНС (вирусен менингит/енцефалит) след ухапване от комари, без ясна етиологична причина.

При съмнение за инфекция с вируса на ЗНТ случаите следва да се диагностицират в Националната референтна лаборатория по предавани с кърлежи инфекции, НЦЗПБ.

Срещу вируса на Западнонилската треска няма ваксина.

Най-важните превантивни мерки са насочени към максимално ограничаване на разпространението на комарите в населените места чрез провеждане на дезинсекционни мероприятия и постоянен контрол върху тяхната ефективност.

Мерките, които всеки може да приложи, трябва да бъдат ориентирани към предпазване от ухапване от комари. Много комари са най-активни при изгрев и здрач. Хората трябва да използват репеленти, както и да са с покрити части на тялото, когато са навън (дълги ръкави и крачоли на панталони). Замрежването на врати и прозорци на домовете, както и използването на уреди и препарати за домашна дезинсекция също е добра превантивна мярка.

Важно е да се намалят местата със застояла вода навън, тъй като тя е среда за размножаване на комарите – да не се оставят непокрити съдове с вода през летния сезон, достъпни за комарите; вода, която не е покрита да се подменя (басейни, шадравани); да не се разхвърлят безразборно съдове, в които може да се задържа дъждовна вода, в която се развиват ларви на комари; малки водоеми (локви, разливи край чешми), ако нямат стопанско значение – да се премахват чрез отточване или засипване.

На вниманието на всички лекари и магистър- фармацевти работещи на територията на област Плевен

Posted on 2nd септември 2019 in Новини

Считано от 27.08.2019 г. има изменение на Наредба №4/2009 г. на МЗ за изписване на лекарствени продукти съдържащи наркотични вещества. В чл.15 е направена поправка, от която следва всички лекарствени препарати съдържащи ТРАМАДОЛ вкл. и тези съдържащи под 30-50 мг като Дорета, Паратрамал и др. да се изписват на зелена рецепта считано от 27.08.2019 г.

ЛЯТНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ, 2019

Posted on 27th август 2019 in Новини

НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ – МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА

На основание Заповед № РД-19-4/16.08.2019г. на министъра на здравеопазването за определяне броя на местата за специализанти по Обща медицина за лекари без специалност Обща медицина или лекари с придобита друга специалност, които са открили амбулатория за първична медицинска помощ в срока по § 6, ал.1 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за лечебните заведения, разпределени по висши училища както следва:

1. Медицински университет- София – 70

2. Медицински университет- Варна – 55

3. Медицински университет- Пловдив – 50

4. Медицински университет- Плевен – 30

5. Тракийски университет- Стара Загора – 35

Кандидатстването, класирането и записването на кандидатите за специализация се извършва по реда на Наредба №15 от 02.07.2008г. за придобиване на специалност „Обща медицина“ от общопрактикуващите лекари.

Съобщение

Posted on 16th август 2019 in Новини

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „инспектор“ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“

Posted on 30th юли 2019 in Конкурси, Новини

На вниманието на лечебните заведения

От 09.07.2019г. влиза в сила Наредба №6/09.07.2019г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система

О Т Ч Е Т на проведените дейности на финансираните проекти по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести

Posted on 23rd юли 2019 in Новини

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ