Съобщение

Posted on 5th декември 2019 in Съобщения по чл. 18а. от АПК

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Posted on 3rd декември 2019 in Новини, Профил на купувача

Информация за публикувана в профила на купувача обява за събиране на оферти с предмет:

„ДОСТАВКА НА ФАЙЛОВ СЪРВЪР, НЕПРЕКЪСВАЕМО ТОКОЗАХРАНВАНЕ И БЪРЗОСКОРОСТНИ СКЕНЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА РЗИ – ПЛЕВЕН“, ПО СЛЕДНИТЕ ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Обособена позиция №1: “Доставка на файлов сървър“, съгласно приложение №1”;

Обособена позиция №2: „Доставка на непрекъсваемо токозахранване (UPS)“, съгласно приложение №2“;

Обособена позиция №3: „Доставка на 2 бр. бързоскоростни скенери“, съгласно приложение №3“.

Документация към обявата

Приложения към обявата

Проект за договор за възлагане на поръчката

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ОБЩО ПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАКТИКИ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОИЯ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Posted on 2nd декември 2019 in Новини

Относно спазване правото на закрила на детето, регламентирано в чл.10, ал.1 от Закона за закрила на детето, изпълнение на задължението за съдействие, регламентирано в чл.7, ал.1 и 2 от същия Закон Ви напомняме, че при установяване на бременност при непълноленти момичета – „деца в риск“ е необходимо да се спазват следните указания:

1.Водене на медицинска документация /дневник, карта за наблюдение на бременността, амбулаторен лист от преглед/ за регистриране на непълноленти бременни момичета или след раждане – „деца в риск“, съгласно Закон за закрила на детето

2.Навременно уведомяване по телефон или електронна поща на Дирекция „Социално подпомагане“ /Отдел закрила на детето/ след установяване на бременност при непълнолетни момичета или раждане – „ деца в риск“ по местоживеене на следните телефони:

ДСП отдел закрила на детето /ОЗД/ Плевен – 064/ 88 27 43 ДСП /ОЗД/ Белене – 0658/ 3 32 52 ДСП /ОЗД/ Долна Митрополия – 06552/ 22 30 ДСП /ОЗД/ Кнежа – 09132/ 76 16 ДСП /ОЗД/ Левски – 0650/ 8 28 52 ДСП /ОЗД/ Никопол – 06514/ 35 18 ДСП /ОЗД/ Червен бряг – 0659/ 9 98 20

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА /22-29 ноември 2019г./ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ХИВ И ХЕПАТИТИ

Posted on 19th ноември 2019 in Новини

В изпълнение на дейности по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ от 22 до 29 ноември 2019г. РЗИ – Плевен организира отворени врати за предоставяне на услуги за безплатно консултиране и изследване за ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис.

Желаещите да се изследват може да посетят КАБКИС /Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за Спин/ в РЗИ-Плевен на адрес: ул. Княз Александър Батенберг I № 7, ет.3, стая 307 с работно време – понеделник до петък от 9 до 12ч. и от 12.30 до 16.30ч.

21 НОЕМВРИ 2019Г. МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ

Posted on 19th ноември 2019 in Новини

„Спри сега за по-добро здраве утре“

Според данни от „Здравния профил за България“, 2017 г. https://ec.europa.eu/healtli/sites/health/files/state/docs/chp_bulgaria_bulgarian.pdf, източник Европейската комисия, разпространението на тютюнопушенето сред българското население е най-високо в ЕС и е с почти седем процентни пункта над средното за ЕС. Не по-малко от 28 % от възрастното население, включително повече от един на всеки трима (35 %) мъже, пушат ежедневно. Равнищата на тютюнопушене сред младежите са сходни: разпространението на тютюнопушенето сред 15-годишните момчета е второто най-високо в ЕС (21 %, след Хърватия), докато 30 % от 15-годишните момичета, което е най-високото равнище в ЕС – са редовни пушачи. Във връзка с горепосоченото по повод на 21 ноември 2019 г. Международния ден без тютюнопушене, Министерство на здравеопазването предлага мотото: „Спри сега за по-добро здраве утре“ Спирането на тютюневите изделия, съдържащи и не съдържащи тютюн има непосредствени и големи ползи за здравето при мъже и жени на всички възрасти – тези ползи се проявяват както при лица със свързани с пушенето заболявания, така и при лица без такива заболявания.

СЪОБЩЕНИЕ

Posted on 8th ноември 2019 in Новини

7 ноември – Европейски ден на радон 2019 г.

Posted on 7th ноември 2019 in Новини

Европейската асоциация за радон (ERA) отбелязва 7 ноември като „Европейски ден на радон“. Целта на Европейския ден на радон е да се повиши осведомеността за радон на населението на всички европейски страни, за вредното въздействие на високите нива на радон, начините за провеждане на измервания на обемната активност на радон (ОАР) и прилагане на мерки за редуциране на ОАР. Популяризирането е с цел подкрепа на национални и регионални действия в отделните държави на Европейския съюз в решаването на проблема радон. Тази година темата на Европейския ден е „Ефективна профилактика на радон в нови сгради“.

Пазарно проучване за доставка на компютърна техника

Posted on 5th ноември 2019 in Новини, Профил на купувача

П О К А Н А

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА РЗИ – ПЛЕВЕН

РЗИ – Плевен в съответствие с чл.20, ал.4 от Закона за обществените поръчки и чл.17 т.3 от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки кани потенциални доставчици да представят свои оферти за доставка на компютърна техника по техническо задание, съгласно Приложение №1 към настоящата покана.

На вниманието на всички ЛЗ/ЗЗ разкрити и функциониращи на територията на Плевенска област

Posted on 1st ноември 2019 in Новини

Относно: изключване на лекарствения продукт с INN-Fentanyl solution for injection 0.05 mg/ml(50mcg/ml)-2ml, 5 ml от списъка по чл. 266 а, ал.2 от ЗЛПХМ

Във връзка с писмо на Заместник-министъра на здравеопазването д-р Бойко Пенков с Изх. № 12-01-61/25.10.2019 г. Ви информирам, че лекарственият продукт с INN-Fentanyl solution for injection 0.05 mg/ml(50mcg/ml)-2ml, 5 ml е неразрешен за употреба в Р. България и като такъв ще бъде заличен от списъка по чл.266а, ал.2 от ЗЛПХМ. При нужда в лечебните заведения същият може да бъде осигурен съгласно разпоредбите на Наредба №10/2011 год. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Р. България лекарствени продукти и лекарствени продукти за състрадателна употреба, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от ЗЛПХМ.

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 година

Posted on 29th октомври 2019 in Новини