Съобщение

Posted on 14th юни 2019 in Новини

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №139 ОТ 6 ЮНИ 2019г .
за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление №120 на Министерски съвет от 2017г. (обн., ДВ, бр.51 от 2017г.; изм. и доп. Бр.62 и 64 от 2018г.)
Преходни и заключителни разпоредби

§3. Лицата, освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК в периода от 3 август 2018г. до влизането в сила на това постановление, имат право да подават заявление-декларация за преосвидетелстване, извън случаите по чл.56, ал.1 от Правилника за устройството и организацията на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (обн., ДВ, бр.34 от 2010г.; изм. и доп. , бр.5 и 41 от 2011г., бр.55 от 2014г., бр.96 от 2016г. и бр.62 от 2018г.) в едномесечен срок от влизането в сила на това постановление.

НА ВНИМАНИЕТО НА РАБОТОДАТЕЛИ, НАЕМАЩИ РАБОТНИЦИ ОТ ЧУЖБИНА

Posted on 31st май 2019 in Новини

С писмо №16-00-20/23.05.2019г. до директорите на всички РЗИ и изпълнителния директор на Агенция по заетостта, МЗ уведомява за увеличаване броя на случаите на морбили в страната и 19 държави членки на Европейския съюз (Австрия, България, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Полша, Румъния, Словакия, Испания, Швеция, Норвегия и Швейцария). На Европейския континент, най-много случаи на морбили са докладвани в Украйна – 45 147 сл., регистрирани само през първите 4 месеца на 2019г. По данни на Агенцията по заетостта за първите осем месеца на 2018 г. в България са регистрирани 5 927 граждани на Украйна и 142 на Сърбия, които работят основно в сектора „хотелиерство и ресторантьорство“.Това крие риск от внос но морбили със сезонни работници от други държави. Във връзка с гореизложеното, МЗ препоръчва на работодателите, при наемане на работници от други държави временно да въведат изискването за провеждане на серологично изследване за установяване наличието/липсата на защитен имунитет срещу морбили.

Покана за Първи конгрес на Българската асоциация на помощник-фармацевтите

Posted on 23rd май 2019 in Новини

На основание § 50, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (обн. ДВ, бр. 91 от 2018 г.) министърът на здравеопазването свиква Първия конгрес на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, който ще се проведе на 06.06.2019 г. от 10.00 ч. в зала „София“ в сградата на Българския червен кръст на бул. „Джеймс Баучер“ № 76 в гр. София, при следния дневен ред:

1. Избор на мандатна комисия;

2. Приемане на Устав на Българската асоциация на помощник-фармацевтите;

3. Приемане на Кодекс за професионална етика;

4. Избор на Управителен съвет на Българската асоциация на помощник-фармацевтите;

5. Избор на Контролна комисия на Българската асоциация на помощник-фармацевтите;

6. Избор на Комисия по професионална етика на Българската асоциация на помощник-фармацевтите;

7. Избор на Национален съвет по качество на Българската асоциация на помощник-фармацевтите;

8. Избор на представител във Висшия съвет по фармация към министъра на здравеопазването.

Регистрацията започва в 9.00 ч. За законно провеждане на конгреса се изисква кворум от най-малко две трети от избраните представители. При липса на кворум конгресът се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати на конгреса.

Покана за Първи конгрес на Българската асоциация на зъботехниците

Posted on 23rd май 2019 in Новини

На основание § 50, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (обн. ДВ, бр. 91 от 2018 г.) министърът на здравеопазването свиква Първия конгрес на Българската асоциация на зъботехниците, който ще се проведе на 31.05.2019 г. от 10 ч. в Аулата на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, гр. София, бул. „Пенчо Славейков“ № 52А, 1431 София, при следния дневен ред:

1. Избор на мандатна комисия;

2. Приемане на Устав на Българската асоциация на зъботехниците;

3. Приемане на Кодекс за професионална етика;

4. Избор на Управителен съвет на Българската асоциация на зъботехниците;

5. Избор на Контролна комисия на Българската асоциация на зъботехниците;

6. Избор на Комисия по професионална етика на Българската асоциация на зъботехниците;

7. Избор на Национален съвет по качество на Българската асоциация на зъботехниците;

8. Избор на представител във Висшия медицински съвет към министъра на здравеопазването.

Регистрацията започва в 9.00 ч. За законно провеждане на конгреса се изисква кворум от най-малко две трети от избраните представители. При липса на кворум конгресът се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати на конгреса.

31 май – Световен ден без тютюн

Posted on 21st май 2019 in Новини
„Тютюн и здраве на белите дробове“

По традиция всяка година по инициатива на Световната здравна организация (СЗО) на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюн. Събитието се провежда в страните по целия свят, като се подчертават рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн, и се призовава за ефективна политика за намаляване на нивата на неговото потребление. За 2019 г. темата за Световния ден без тютюн, определена от СЗО е „Тютюн и здраве на белите дробове“. СЗО приканва държавите-членки да ускорят усилията за контрол на тютюна, което ще подпомогне за предпазване здравето на обществото от вредите, причинени от употребата на тютюн и за намаляване на белодробните заболявания. Целта на кампанията, която СЗО поставя през 2019 г. е да се фокусира вниманието върху взаимодействията между употребата на тютюневи изделия и белодробните заболявания.

17 МАЙ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ХИПЕРТОНИЯТА ’2019

Posted on 13th май 2019 in Новини

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „главен инспектор“ в дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Противоепидемичен контрол“

Posted on 13th май 2019 in Конкурси, Новини

Конкурс за заемане на една щатна длъжност „главен инспектор“ в дирекция „Медицински дейности“, отдел „Организация и контрол на медицинските дейности“

Posted on 13th май 2019 in Конкурси, Новини

10 МАЙ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ДВИГАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ

Posted on 9th май 2019 in Новини

ЕВРОПЕЙСКА ИМУНИЗАЦИОННА СЕДМИЦА 24-30 Април 2019 г.

Posted on 24th април 2019 in Новини