Административни услуги, образци

Posted on 27th юни 2017 in Административни услуги

Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето


Тарифа за таксите, които се събират по закона за лечебните заведения и закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки


АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР


ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ (ЦАО)


Единен портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) – Държавна агенция „Електронно управление“


1.(961)Издаване на удостоверение за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ

изменена – ДВ, бр. 54 от 2020 г., в сила от 16.06.2020 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ за недостатъчност по чл.81, ал.1, т.1 от ЗЛЗ

⇒ УДОСТОВЕРЕНИЕ за недостатъчност по чл.81, ал.2 от ЗЛЗ

УДОСТОВЕРЕНИЕ за недостатъчност на основание чл. 59б, ал.8 от ЗЗО


2.(1335)Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища – заличена /ДВ бр.102 от 2018г., в сила от 01.04.2019г., промяна на чл. 40 от ЗЛЗ от 01.04.2019г. – Д МД администрира процеса по регистрацията на ЛЗИБП/


3.(1659)Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища – заличена /ДВ бр.102 от 2018г., в сила от 01.04.2019г., промяна на чл. 40 от ЗЛЗ от 01.04.2019г. – Д МД администрира процеса по регистрацията на ЛЗИБП/


4.(465)Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписитe – заличена /ДВ бр.102 от 2018г., в сила от 01.04.2019г., промяна на чл. 40 от ЗЛЗ от 01.04.2019г. – Д МД администрира процеса по регистрацията на ЛЗИБП/


5.(1793)Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на лица, практикуващи неконвенционални методи на лечение

КНИГА за посещения на лицата, върху които се практикуват неконвенционални методи за благоприятно бъздействие върху индивидуалното здраве

СЪГЛАСИЕ за прилагане на неконвенционален метод за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

УДОСТОВЕРЕНИЕ за регистрация на неконвенционална практика


6.(1088)Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

ЗАЯВЛЕНИЕ за заличаване на удостоверение за регистрация на лица, практикуващи неконвенционални методи на лечение

ЗАПОВЕД за заличаване на регистрацията на лице, практикуващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве


7.(685)Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

ЗАЯВЛЕНИЕ за разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

РАЗРЕШЕНИЕ за продажба и съхранение на лекарствени продукти от медицински специалисти по Наредба №5/2011г.

ЗАПОВЕД за прекратяване на разрешение за продажба и съхранение на лекарствени продукти


8.(1336)Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

ЗАЯВЛЕНИЕ за прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

ЗАПОВЕД за прекратяване на разрешение за продажба и съхранение на лекарствени продукти


9.(1337)Издаване на заповеди за откриване, закриване и промяна в обстоятелствата на лекарски консултативни комисии – заличена (РМС704)


10.(2155)Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за болнична помощ за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

ЗАЯВЛЕНИЕ за предоставяне на специални рецептурни бланки – жълти и зелени

ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в регистъра на ЛЗ по ЗКНВП

ДЕКЛАРАЦИЯ за вписване в регистъра на ЛЗ по ЗКНВП

РЕГИСТЪР на предоставените и получени специални рецептурни бланки


11.(341)Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

ЗАЯВЛЕНИЕ за предоставяне специални формуляри за поръчка на наркотични вещества

ЗАЯВЛЕНИЕ за предоставяне на специални формуляри на лечебни заведения, в които няма разкрити аптеки


12.(257)Приемане на молби за освидетелствуване и преосвидетелстване от Териториалната експертна лекарска комисия и други във връзка с извършване на медицинската експертиза на работоспособността – заличена (РМС704)


13.(1552)Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение

УВЕДОМЛЕНИЕ за откриване на обект с обществено предназначение

УВЕДОМЛЕНИЕ за извършване на дейност от обект с обществено предназначение – транспортно/и средство/а

УВЕДОМЛЕНИЕ за промяна в обстоятелствата на обект с обществено предназначение


14.(882)Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение

ЗАЯВЛЕНИЕ за заличаване на обект с обществено предназначение


15.(1660)Издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност

ЗАЯВЛЕНИЕ за уведомяване за промени по извършената регистрация и във вписаните обстоятелства в разрешението за осъществяване на лечебна дейност

ЗАЯВЛЕНИЕ за извършване на комплексна оценка за одобряване създаването на лечебно заведение за болнична помощ или комплексен онкологичен център

* заявлението се подава до Министъра на здравеопазването

ЗАЯВЛЕНИЕ за разрешаване извършването на нови медицински дейности от лечебно заведение за болнична помощ или комплексен онкологичен център

* заявлението се подава до Министъра на здравеопазването

16.(1794)Издаване на заключение, че са спазени здравните изисквания в помещенията за търговия на едро с лекарствени продукти – отпаднало законово основание


17.(466)Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в регистъра на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

УВЕДОМЛЕНИЕ за промяна в данните и обстоятелствата, вписани в Регистъра на обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води


18.(258)Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

ЗАЯВЛЕНИЕ за заличаване на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води


19.(883)Издаване на становище за класифициране на отпадъци

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на становище за класификация на отпадъци

Приложение № 5 – Работен лист за класификация на отпадъци

СТАНОВИЩЕ за класификация на отпадъци


20.(259)Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план

ЗАЯВЛЕНИЕ за здравно заключение за съгласуване на ПУП


21.(1870)Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект

ЗАЯВЛЕНИЕ за здравно заключение за оценка на приложения инвестиционен проект


22.(1338)Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация

ЗАЯВЛЕНИЕ за становище за готовността за въвеждане в експлоатация


23.(1796)Издаване на свидетелство за имунизационно състояние

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на свидетелство за имунизационно състояние

СВИДЕТЕЛСТВО за имунизационно състояние


24.(1553)Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби

ЗАЯВЛЕНИЕ за разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали


25.(1089)Издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за пренасяне на тяло извън страната


26.(1573)Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека


27.(1349)Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия

ЗАЯВЛЕНИЕ за промяна в обстоятелствата, свързани с издадено удостоверение за регистрация на дрогерия

УДОСТОВЕРЕНИЕ за регистрация на дрогерия


28.(892)Издаване на заповед за възстановяване на дейност или експлоатация на обект с обществено предназначение, вкл. на обект с източници на йонизиращи лъчения – заличена (РМС704)


29.(2)Предоставяне на достъп до обществена информация

29.(2)Предоставяне на достъп до обществена информация – процедура

ЗАЯВЛЕНИЕ по образец


30.(966)Извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица – заличена (РМС704)

  • Лабораторна дейност на РЗИ – Плевен

ЗАЯВЛЕНИЕ за измерване на фактори на средата

ЗАЯВЛЕНИЕ за изпитване на води и храни


31.(477)Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на препис, копие, дубликат или допълнителен екземпляр от документ


32.(1350)Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици

ЗАЯВЛЕНИЕ за изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици

ПРОТОКОЛ за оценка на седмичните учебни разписания


33.(1102)Регистрация и заверка на лична здравна книжка

ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в регистъра на личните здравни книжки


34.(2134)Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

ЗАЯВЛЕНИЕ за УП-2


35.(2133)Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

ЗАЯВЛЕНИЕ за УП-3


36.(2241)Издаване на становище за унищожаване на лекарства

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на становище за унищожаване на лекарства

СТАНОВИЩЕ за унищожаване на лекарства


37.(1795)Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на хигиенно заключение на основание чл.69/1/ т.6 от Закона за управление на отпадъците


38.(467)Издаване на международен сертификат за имунизации

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на международен сертификат за имунизации

МЕЖДУНАРОДЕН сертификат за ваксинация или профилактика


39.(881)Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

ПРОТОКОЛ


40.(3)Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

ЗАЯВЛЕНИЕ по образец


41.(1)Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга – заличена (РМС704)


42.(558)Издаване на удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

ЗАЯВЛЕНИЕ по образец

УДОСТОВЕРЕНИЕ за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации


43.(2961)Издаване на хигиенно заключение за проектна документация

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на хигиенно заключение за проектна документация


44.(3047) Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показатели за шум

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показателите за шум

ДЕКЛАРАЦИЯ


45.(3041) Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведния за извънболнична помощ и хосписите

ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хосписи

ЗАЯВЛЕНИЕ за промяна в регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хосписи

ЗАЯВЛЕНИЕ за заличаване от Регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите на ИАМН

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 50, ал. 2 от Закона за лечебните заведения

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 43 от Закона за лечебните заведения

Еелектронна форма за регистрация и пререгистрация


Забележки:

  • Номерът в скобите е уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите;
  • Таксите за заявените административни услуги в РЗИ – Плевен могат да бъдат заплатени с банкова карта чрез ПОС терминално устройство на касата на инспекцията.