Покана за предоставяне на мобилни услуги за нуждите на РЗИ – Плевен

Posted on 5th май 2022 in Новини, Профил на купувача

Покана

Предложение за изпълневние на поръчката

Проект на договор

ПОКАНА – закупуване на бързи антигенни тестове за провеждане на изследване за SARS-CoV-2

Posted on 17th януари 2022 in Профил на купувача

ПОКАНА

ОФЕРТА

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ДОКЛАД НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №РД-01-24/19.01.2022 г. НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ-ПЛЕВЕН

ДОГОВОР №РД-06-18/20.01.2022 г.

ДОГОВОР №РД-06-17/20.01.2022 г.

Електронни обществени поръчки

Posted on 12th януари 2022 in Профил на купувача

Електронни обществени поръчки

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ДОСТАВКА НА ТАБЛЕТНИ КОМПЮТРИ

Posted on 16th юни 2020 in Новини, Профил на купувача

Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти за „Закупуване на таблетни компютри“ (Версия на MS WORD)

Индикативните оферти, моля да изпратите в срок до 10:00 ч. на 19.06.2020 г. на адрес: гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7 – център за административно обслужване на граждани или на електронна поща: rzi@rzi-pleven.com

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Posted on 5th декември 2019 in Новини, Профил на купувача

Информация за публикувана в профила на купувача обява (9095110) за събиране на оферти с предмет:

„РЕМОНТ, ДОСТАВКА И ИНСТАЛАЦИЯ НА КОМПЛЕКТ НОВА ТУРБО-ВАКУУМНА СИСТЕМА С РАЗДЕЛЕН ПОТОК (SPLIT FLOW TURBO PUMP REPLACEMENT KIT)“

Документация към обявата

• Документация

Приложения към обявата

• Приложения

Проект за договор за възлагане на поръчката

• Проект на договор


Протокол от заседание на комисията, публикуван на 18.12.2019г.


Договор №РД-06-64/19.12.2019г., публикуван на 31.12.2019г.

Приложения към договор №РД-06-64/19.12.2019г., публикувани на 31.12.2019г.

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Posted on 5th декември 2019 in Новини, Профил на купувача

Информация за публикувана в профила на купувача обява (9095106) за събиране на оферти с предмет:

„ДОСТАВКА НА ФАЙЛОВ СЪРВЪР, НЕПРЕКЪСВАЕМО ТОКОЗАХРАНВАНЕ И БЪРЗОСКОРОСТНИ СКЕНЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА РЗИ – ПЛЕВЕН“, ПО СЛЕДНИТЕ ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Обособена позиция №1: “Доставка на файлов сървър“, съгласно приложение №1”;

Обособена позиция №2: „Доставка на непрекъсваемо токозахранване (UPS)“, съгласно приложение №2“;

 Обособена позиция №3: „Доставка на 2 бр. бързоскоростни скенери“, съгласно приложение №3“.

Документация към обявата

Приложения към обявата

Проект за договор за възлагане на поръчката


Протокол от заседание на комисията, публикуван на 18.12.2019г.


Договор №РД-06-65/20.12.2019г., публикуван на 31.12.2019г.

Приложения към Договор №РД-06-65/20.12.2019г., публикувани на 31.12.2019г.


Договор №РД-06-66/20.12.2019г., публикуван на 31.12.2019г.

Приложения към Договор №РД-06-66/20.12.2019г., публикувани на 31.12.2019г.


Договор №РД-06-67/20.12.2019г., публикуван на 31.12.2019г.

Приложения към Договор №РД-06-67/20.12.2019г., публикувани на 31.12.2019г.

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Posted on 3rd декември 2019 in Новини, Профил на купувача

Информация за публикувана в профила на купувача обява за събиране на оферти с предмет:

„ДОСТАВКА НА ФАЙЛОВ СЪРВЪР, НЕПРЕКЪСВАЕМО ТОКОЗАХРАНВАНЕ И БЪРЗОСКОРОСТНИ СКЕНЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА РЗИ – ПЛЕВЕН“, ПО СЛЕДНИТЕ ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Обособена позиция №1: “Доставка на файлов сървър“, съгласно приложение №1”;

Обособена позиция №2: „Доставка на непрекъсваемо токозахранване (UPS)“, съгласно приложение №2“;

Обособена позиция №3: „Доставка на 2 бр. бързоскоростни скенери“, съгласно приложение №3“.

Документация към обявата

Приложения към обявата

Проект за договор за възлагане на поръчката

Пазарно проучване за доставка на компютърна техника

Posted on 5th ноември 2019 in Новини, Профил на купувача

П О К А Н А

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА РЗИ – ПЛЕВЕН

РЗИ – Плевен в съответствие с чл.20, ал.4 от Закона за обществените поръчки и чл.17 т.3 от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки кани потенциални доставчици да представят свои оферти за доставка на компютърна техника по техническо задание, съгласно Приложение №1 към настоящата покана.

ПОКАНА

Posted on 17th септември 2019 in Новини, Профил на купувача

Индикативните оферти, следва да бъдат изпратени в срок до 17:00 ч. на 24.09.2019 г. на адрес: гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7, Звено за административно обслужване и в електронен формат на електронна поща: rzi@rzi-pleven.com

Пазарно проучване за доставка на компютърна и офис техника

Posted on 5th декември 2018 in Новини, Профил на купувача

П О К А Н А

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ  НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА И ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА РЗИ – ПЛЕВЕН

 

РЗИ – Плевен в съответствие с чл.20, ал.4 от Закона за обществените поръчки и чл.17 т.3 от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки кани потенциални доставчици да представят свои оферти за доставка на компютърна и офис техника по техническо задание, съгласно Приложение №1 към настоящата покана.

Покана

Приложение №1 – техническо задание

Приложение №2 – ценово предложение