Покана за пазарно проучване за избор на доставчик на услуга по ремонт на течно-хроматографска система

Posted on 20th септември 2022 in Новини, Профил на купувача

Покана

Posted on 2nd август 2022 in Профил на купувача

ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА СГРАДАТА НА РЗИ – ПЛЕВЕН – ИЗВЪРШВАНЕ НА ЦЯЛОСТЕН РЕМОНТ НА ПЛОСЪК ПОКРИВ НА АДМИНИСТРАТИВНА ПЕТ ЕТАЖНА СГРАДА

Posted on 2nd август 2022 in Профил на купувача

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ДЕЗИНСЕКЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА КОНТРОЛ НА КОМАРНИТЕ ПОПУЛАЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ 2022г., С ОГЛЕД НА ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

Договори за възлагане изпълнението на дейности по системна интеграция съгласно чл. 7с от Закона за електронното управление, сключени с „Информационно обслужване“ АД

Posted on 28th юли 2022 in Новини, Профил на купувача

Информационно обслужване Договор №РД-06-16/17.01.2022г.

Покана за застраховане на имущество /недвижимо и движимо/ за нуждите на РЗИ – Плевен

Posted on 15th юни 2022 in Новини, Профил на купувача

Покана

Покана за предоставяне на мобилни услуги за нуждите на РЗИ – Плевен

Posted on 5th май 2022 in Новини, Профил на купувача

Покана

Предложение за изпълневние на поръчката

Проект на договор

ПОКАНА – закупуване на бързи антигенни тестове за провеждане на изследване за SARS-CoV-2

Posted on 17th януари 2022 in Профил на купувача

ПОКАНА

ОФЕРТА

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ДОКЛАД НА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД №РД-01-24/19.01.2022 г. НА ДИРЕКТОРА НА РЗИ-ПЛЕВЕН

ДОГОВОР №РД-06-18/20.01.2022 г.

ДОГОВОР №РД-06-17/20.01.2022 г.

Електронни обществени поръчки

Posted on 12th януари 2022 in Профил на купувача

Електронни обществени поръчки

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ДОСТАВКА НА ТАБЛЕТНИ КОМПЮТРИ

Posted on 16th юни 2020 in Новини, Профил на купувача

Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти за „Закупуване на таблетни компютри“ (Версия на MS WORD)

Индикативните оферти, моля да изпратите в срок до 10:00 ч. на 19.06.2020 г. на адрес: гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7 – център за административно обслужване на граждани или на електронна поща: rzi@rzi-pleven.com

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Posted on 5th декември 2019 in Новини, Профил на купувача

Информация за публикувана в профила на купувача обява (9095110) за събиране на оферти с предмет:

„РЕМОНТ, ДОСТАВКА И ИНСТАЛАЦИЯ НА КОМПЛЕКТ НОВА ТУРБО-ВАКУУМНА СИСТЕМА С РАЗДЕЛЕН ПОТОК (SPLIT FLOW TURBO PUMP REPLACEMENT KIT)“

Документация към обявата

• Документация

Приложения към обявата

• Приложения

Проект за договор за възлагане на поръчката

• Проект на договор


Протокол от заседание на комисията, публикуван на 18.12.2019г.


Договор №РД-06-64/19.12.2019г., публикуван на 31.12.2019г.

Приложения към договор №РД-06-64/19.12.2019г., публикувани на 31.12.2019г.