ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ДОСТАВКА НА ТАБЛЕТНИ КОМПЮТРИ

Posted on 16th юни 2020 in Новини, Профил на купувача

Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти за „Закупуване на таблетни компютри“ (Версия на MS WORD)

Индикативните оферти, моля да изпратите в срок до 10:00 ч. на 19.06.2020 г. на адрес: гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7 – център за административно обслужване на граждани или на електронна поща: rzi@rzi-pleven.com

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Posted on 5th декември 2019 in Новини, Профил на купувача

Информация за публикувана в профила на купувача обява (9095110) за събиране на оферти с предмет:

„РЕМОНТ, ДОСТАВКА И ИНСТАЛАЦИЯ НА КОМПЛЕКТ НОВА ТУРБО-ВАКУУМНА СИСТЕМА С РАЗДЕЛЕН ПОТОК (SPLIT FLOW TURBO PUMP REPLACEMENT KIT)“

Документация към обявата

• Документация

Приложения към обявата

• Приложения

Проект за договор за възлагане на поръчката

• Проект на договор


Протокол от заседание на комисията, публикуван на 18.12.2019г.


Договор №РД-06-64/19.12.2019г., публикуван на 31.12.2019г.

Приложения към договор №РД-06-64/19.12.2019г., публикувани на 31.12.2019г.

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Posted on 5th декември 2019 in Новини, Профил на купувача

Информация за публикувана в профила на купувача обява (9095106) за събиране на оферти с предмет:

„ДОСТАВКА НА ФАЙЛОВ СЪРВЪР, НЕПРЕКЪСВАЕМО ТОКОЗАХРАНВАНЕ И БЪРЗОСКОРОСТНИ СКЕНЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА РЗИ – ПЛЕВЕН“, ПО СЛЕДНИТЕ ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Обособена позиция №1: “Доставка на файлов сървър“, съгласно приложение №1”;

Обособена позиция №2: „Доставка на непрекъсваемо токозахранване (UPS)“, съгласно приложение №2“;

 Обособена позиция №3: „Доставка на 2 бр. бързоскоростни скенери“, съгласно приложение №3“.

Документация към обявата

Приложения към обявата

Проект за договор за възлагане на поръчката


Протокол от заседание на комисията, публикуван на 18.12.2019г.


Договор №РД-06-65/20.12.2019г., публикуван на 31.12.2019г.

Приложения към Договор №РД-06-65/20.12.2019г., публикувани на 31.12.2019г.


Договор №РД-06-66/20.12.2019г., публикуван на 31.12.2019г.

Приложения към Договор №РД-06-66/20.12.2019г., публикувани на 31.12.2019г.


Договор №РД-06-67/20.12.2019г., публикуван на 31.12.2019г.

Приложения към Договор №РД-06-67/20.12.2019г., публикувани на 31.12.2019г.

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Posted on 3rd декември 2019 in Новини, Профил на купувача

Информация за публикувана в профила на купувача обява за събиране на оферти с предмет:

„ДОСТАВКА НА ФАЙЛОВ СЪРВЪР, НЕПРЕКЪСВАЕМО ТОКОЗАХРАНВАНЕ И БЪРЗОСКОРОСТНИ СКЕНЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА РЗИ – ПЛЕВЕН“, ПО СЛЕДНИТЕ ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Обособена позиция №1: “Доставка на файлов сървър“, съгласно приложение №1”;

Обособена позиция №2: „Доставка на непрекъсваемо токозахранване (UPS)“, съгласно приложение №2“;

Обособена позиция №3: „Доставка на 2 бр. бързоскоростни скенери“, съгласно приложение №3“.

Документация към обявата

Приложения към обявата

Проект за договор за възлагане на поръчката

Пазарно проучване за доставка на компютърна техника

Posted on 5th ноември 2019 in Новини, Профил на купувача

П О К А Н А

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА РЗИ – ПЛЕВЕН

РЗИ – Плевен в съответствие с чл.20, ал.4 от Закона за обществените поръчки и чл.17 т.3 от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки кани потенциални доставчици да представят свои оферти за доставка на компютърна техника по техническо задание, съгласно Приложение №1 към настоящата покана.

ПОКАНА

Posted on 17th септември 2019 in Новини, Профил на купувача

Индикативните оферти, следва да бъдат изпратени в срок до 17:00 ч. на 24.09.2019 г. на адрес: гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7, Звено за административно обслужване и в електронен формат на електронна поща: rzi@rzi-pleven.com

Пазарно проучване за доставка на компютърна и офис техника

Posted on 5th декември 2018 in Новини, Профил на купувача

П О К А Н А

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ  НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА И ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА РЗИ – ПЛЕВЕН

 

РЗИ – Плевен в съответствие с чл.20, ал.4 от Закона за обществените поръчки и чл.17 т.3 от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки кани потенциални доставчици да представят свои оферти за доставка на компютърна и офис техника по техническо задание, съгласно Приложение №1 към настоящата покана.

Покана

Приложение №1 – техническо задание

Приложение №2 – ценово предложение

Обявления за събиране на оферти – ЗОП, в сила от 15.04.2016 г.

Posted on 23rd ноември 2016 in Профил на купувача

Информация за публикувана в профила на купувача обява за събиране на оферти с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви, хранителни среди, биопродукти и консумативи за нуждите на лабораториите на РЗИ – Плевен“, по следните три обособени позиции:

Обособена позиция №1: “Доставка на лабораторни реактиви за нуждите на физико-химичните лаборатории на РЗИ – Плевен, съгласно Приложение №1”;

Обособена позиция №2: „Доставка на хранителни среди, биопродукти и реактиви за нуждите на микробиологичните лаборатории на РЗИ – Плевен, съгласно Приложение №2“;

Обособена позиция №3: „Доставка на лабораторни консумативи за нуждите на лабораториите на РЗИ – Плевен, съгласно Приложение №3“.

 

• Обява

 

Документация към обявата

• Документация

Техническа спецификация – Приложение №1

Техническа спецификация – Приложение №2

Техническа спецификация – Приложение №3

 

Приложения към обявата

Данни за участника

Техническо предложение

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 ЗОП

 

Ценово предложение

Образец на ценово предложение към Приложение №1

Образец на ценово предложение към Приложение №2

Образец на ценово предложение към Приложение №3

 

Проект за договор за възлагане на поръчката

 


Протокол от заседание на комисията, публикуван на 04.01.2017г.


Протокол от заседание на комисията, публикуван на 31.01.2017г.


Договор със „СИ ПИ ЕЙ КЕМ“ ООД, публикуван на 22.02.2017г.

Договор с „МЕРК БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, публикуван на 22.02.2017г.

Договор с „ФОТ“ ООД, публикуван на 22.02.2017г.

Договор с „ЛАБИМЕКС“ ООД, публикуван на 22.02.2017г.

Договор с „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ“ ЕООД, публикуван на 22.02.2017г.

Договор с „Т.Е.А.М.“ ООД, публикуван на 22.02.2017г.

Публични покани 2016

Posted on 16th март 2016 in Профил на купувача

9051686 Избор на изпълнители за доставки за нуждите на Регионална здравна инспекция – Плевен на лабораторни реактиви за физико-химичните лаборатории, съгласно Приложение №1 и лабораторни консумативи за всички лаборатории, съгласно Приложение №2, в срок до 31.12.2016г.

Публична покана, публикувана на 24.03.2016г.

Техническа спецификация – Приложение №1, публикувана на 24.03.2016г.

Техническа спецификация – Приложение №2, публикувана на 24.03.2016г.

Договор – проект, публикуван на 24.03.2016г.

Протокол от заседание на комисията, публикуван на 21.04.2016г.

Договор с „СИ ПИ ЕЙ КЕМ“ ООД, публикуван на 02.06.2016г.

Договор с „МЕРК БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, публикуван на 02.06.2016г.

Договор с „ФОТ“ ООД, публикуван на 02.06.2016г.

Договор с „ЛАБИМЕКС“ ООД, публикуван на 02.06.2016г.

Договор с „РИДАКОМ“ ЕООД, публикуван на 02.06.2016г.

Договор с „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ“ ЕООД, публикуван на 02.06.2016г.

Договор с „КЕМ АС ИНЖИНЕРИНГ“ ООД, публикуван на 02.06.2016г.

Договор с „Т.Е.А.М.“ ООД, публикуван на 02.06.2016г.

*************************************************************************************************************

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на Заповед №РД-10-053/23.03.2016г. на възложителя за оттегляне на публичната покана, действията по възлагане на поръчката се преустановяват след 23.03.2016г.

9051359 Избор на изпълнители за доставки за нуждите на РЗИ – Плевен на: лабораторни реактиви за физико-химичните лаборатории, съгласно Приложение №1; хранителни среди, биопродукти и реактиви за микробиологичните лаборатории, съгласно Приложение №2; лабораторни консумативи за всички лаборатории, съгласно Приложение №3, в срок до 31.12.2016г.

Публична покана, публикувана на 16.03.2016г.

Техническа спецификация – Приложение №1, публикувана на 16.03.2016г.

Техническа спецификация – Приложение №2, публикувана на 16.03.2016г.

Техническа спецификация – Приложение №3, публикувана на 16.03.2016г.

Договор – проект, публикуван на 16.03.2016г.

На основание чл.29 от ЗОП предоставяме допълнителни разяснения: отговор на въпрос №1, публикуван на 18.03.2016г. изтегли

 

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания на основание чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП по договори за обществени поръчки на РЗИ – Плевен

Posted on 19th февруари 2016 in Профил на купувача

Информация за извършени плащания през месец февруари 2016г., публикувана на 18.03.2016г.

Информация за извършени плащания през месец януари 2016г., публикувана на 19.02.2016г.