Договаряне без обявление на обществена поръчка 2015

Posted on 23rd декември 2015 in Профил на купувача

704463 – Договаряне без обявление на основание чл.90 ал.1 т.3 и чл.91 ал.1 от ЗОПДоставка на електрическа енергия (ниско напрежение) за нуждите на Регионална здравна инспекция – Плевен“

Решение, публикувано на 23.12.2015г.

Становище за осъществен предварителен контрол по чл.19 ал.2 т.24 от ЗОП, публикувано на 13.01.2016г.

Сключен договор, публикуван на 10.02.2016г.

Публични покани 2015

Posted on 27th февруари 2015 in Профил на купувача

9047759 – Абонаментно почистване за срок от една година /01.01.2016 – 31.12.2016г./ на административните сгради на РЗИ – Плевен

Публична покана, публикувана на 17.11.2015г.

Административни сведения – Приложение №1, публикувано на 17.11.2015г.

Технически спецификации – Приложение №2, публикувано на 17.11.2015г.

Ценово предложение – Приложение №3, публикувано на 17.11.2015г.

Договор – проект – Приложение №4, публикуван на 17.11.2015г.

Протокол от заседание на комисията, публикуван на 02.12.2015г. /заличени лични данни съгласно ЗЗЛД/

Сключен договор, публикуван на 08.12.2015г.

 

***********************************************************************************************************

9041297 Комплексна охрана на сградите и имуществото на РЗИ – Плевен през периода 21.05.2015г. – 21.11.2016г.

Покана, публикувана на 28.04.2015г.

Административни сведения – Приложение №1, публикувано на 28.04.2015г.

Технически спецификации – Приложение №2, публикувано на 28.04.2015г.

Ценово предложение – Приложение №3, публикувано на 28.04.2015г.

Договор – проект, публикуван на 28.04.2015г.

Протокол от заседание на комисията, публикуван на 18.05.2015г.

Сключен договор, публикуван на 19.05.2015г.

Фактура, публикувана на 16.06.2015г.

Фактура, публикувана на 07.07.2015г.

Фактура, публикувана на 19.08.2015г.

Фактура, публикувана на 03.09.2015г.

Фактура, публикувана на 15.10.2015г.

Фактура, публикувана на 13.11.2015г.

Фактура, публикувана на 10.12.2015г.

Фактура, публикувана на 19.01.2016г.

*************************************************************************************************************

СЪОБЩЕНИЕ:

Отварянето на офертите по публична покана №9039337/27.02.2015г., по чл.101г, ал.3 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-10-059/26.02.2015г. на директора на РЗИ – Плевен ще се състои на 18.03.2015г. от 13,30ч.  в сградата на възложителя на адрес: гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7, зала ІІ етаж.

 

9039337 – Избор на изпълнители на периодични доставки по заявка на възложителя – Регионална здравна инспекция – Плевен, на лабораторни реактиви и консумативи, съгласно Приложение №1 и Приложение №2 за срок до 31.12.2015г.

Покана

Техническа спецификация Приложение №1

Техническа спецификация Приложение №2

Договор

На основание чл.29 от ЗОП предоставяме допълнителни разяснения: изтегли

Протокол от заседание на комисията

Протокол №2 от заседание на комисията

Сключени договори:

Договор с „КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, Приложение, публикувани на 29.04.2015г.

Договор с „ФОТ“ ООД, Приложение №1, Приложение №2, публикувани на 30.04.2015г.

Договор с „МЕРК БЪЛГАРИЯ“ ЕАДПриложение, публикувани на 14.05.2015г.

Договор с „ЛАБИМЕКС“ ООД, Приложение, публикувани на 18.05.2015г.

Договор с „СИ ПИ ЕЙ КЕМ“ ООД, Приложение, публикувани на 20.05.2015г.

Фактури май, публикувани на 16.06.2015г.

Фактури юни, публикувани на 07.07.2015г.

Фактури юли, публикувани на 19.08.2015г.

Фактури август, публикувани на 03.09.2015г.

Фактури септември, публикувани на 15.10.2015г.

Фактури октомври, публикувани на 13.11.2015г.

Фактури ноември, публикувани на 10.12.2015г.

Фактури декември, публикувани на 19.01.2016г.

Публични покани 2014

Posted on 12th ноември 2014 in Профил на купувача

9035963 – Доставка, монтаж и гаранционно обслужване и
поддържане на медицинско оборудване – многофункционален  апарат за ЕКГ, дефибрилация и мониториране на
спешни пациенти с възможности за пренос на данни в реално време, ведно с
медицински софтуер за телемедицина

Покана

Техническа спецификация

Договор

Протокол от заседание на комисията

Сключен договор

Фактура, публикувана на 18.12.2014г.

Бюджетно платежно нареждане, публикувано на 18.12.2014г.

Банкова гаранция за авансово плащане, публикувана на 18.12.2014г.

Банкова гаранция за добро изпълнение, публикувана на 18.12.2014г.

Документ за освобождаване на банкова гаранция, публикуван на 16.03.2015г.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

9035220 – Доставка  на един брой оборудван санитарен автомобил. Оборудването на автомобила да отговаря на изискванията по приложената техническа спецификация

Покана

Техническа спецификация

Договор

Протокол от заседание на комисията

Сключен договор

Фактура, публикувана на 19.12.2014г.

Бюджетно платежно нареждане, публикувано на 19.12.2014г.

Банкова гаранция, публикувана на 19.12.2014г.

Констативен протокол, публикуван на 10.06.2015г.

Документ за освобождаване на банкова гаранция, публикуван на 30.06.2015г.

 

Представяне на възложителя

Posted on 3rd септември 2014 in Профил на купувача

Регионална здравна инспекция  – Плевен е създадена на 14.01.2011 г. с Постановление № 1 от 6 януари 2011 г. за структурни промени в системата на здравеопазването.

Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на РЗИ – Плевен се регламентират от Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции. Инспекцията е подчинена на Министъра на здравеопазването и го подпомага при осъществяването на държавната здравна политика в Плевенска област.

РЗИ – Плевен се ръководи и представлява от д-р Атанас Любенов Гарев – Директор и е организирана в пет дирекции:

◦Дирекция “ Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”

◦Дирекция “ Медицински дейности”

◦Дирекция “ Надзор на заразните болести”

◦Дирекция “ Обществено здраве”

◦Дирекция “ Лабораторни изследвания”