ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Posted on 3rd декември 2019 in Новини, Профил на купувача

Информация за публикувана в профила на купувача обява за събиране на оферти с предмет:

„ДОСТАВКА НА ФАЙЛОВ СЪРВЪР, НЕПРЕКЪСВАЕМО ТОКОЗАХРАНВАНЕ И БЪРЗОСКОРОСТНИ СКЕНЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА РЗИ – ПЛЕВЕН“, ПО СЛЕДНИТЕ ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Обособена позиция №1: “Доставка на файлов сървър“, съгласно приложение №1”;

Обособена позиция №2: „Доставка на непрекъсваемо токозахранване (UPS)“, съгласно приложение №2“;

Обособена позиция №3: „Доставка на 2 бр. бързоскоростни скенери“, съгласно приложение №3“.

Документация към обявата

Приложения към обявата

Проект за договор за възлагане на поръчката

Пазарно проучване за доставка на компютърна техника

Posted on 5th ноември 2019 in Новини, Профил на купувача

П О К А Н А

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА РЗИ – ПЛЕВЕН

РЗИ – Плевен в съответствие с чл.20, ал.4 от Закона за обществените поръчки и чл.17 т.3 от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки кани потенциални доставчици да представят свои оферти за доставка на компютърна техника по техническо задание, съгласно Приложение №1 към настоящата покана.

ПОКАНА

Posted on 17th септември 2019 in Новини, Профил на купувача

Индикативните оферти, следва да бъдат изпратени в срок до 17:00 ч. на 24.09.2019 г. на адрес: гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7, Звено за административно обслужване и в електронен формат на електронна поща: rzi@rzi-pleven.com

Пазарно проучване за доставка на компютърна и офис техника

Posted on 5th декември 2018 in Новини, Профил на купувача

П О К А Н А

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ  НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА И ОФИС ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА РЗИ – ПЛЕВЕН

 

РЗИ – Плевен в съответствие с чл.20, ал.4 от Закона за обществените поръчки и чл.17 т.3 от Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки кани потенциални доставчици да представят свои оферти за доставка на компютърна и офис техника по техническо задание, съгласно Приложение №1 към настоящата покана.

Покана

Приложение №1 – техническо задание

Приложение №2 – ценово предложение

Обявления за събиране на оферти – ЗОП, в сила от 15.04.2016 г.

Posted on 23rd ноември 2016 in Профил на купувача

Информация за публикувана в профила на купувача обява за събиране на оферти с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви, хранителни среди, биопродукти и консумативи за нуждите на лабораториите на РЗИ – Плевен“, по следните три обособени позиции:

Обособена позиция №1: “Доставка на лабораторни реактиви за нуждите на физико-химичните лаборатории на РЗИ – Плевен, съгласно Приложение №1”;

Обособена позиция №2: „Доставка на хранителни среди, биопродукти и реактиви за нуждите на микробиологичните лаборатории на РЗИ – Плевен, съгласно Приложение №2“;

Обособена позиция №3: „Доставка на лабораторни консумативи за нуждите на лабораториите на РЗИ – Плевен, съгласно Приложение №3“.

 

• Обява

 

Документация към обявата

• Документация

Техническа спецификация – Приложение №1

Техническа спецификация – Приложение №2

Техническа спецификация – Приложение №3

 

Приложения към обявата

Данни за участника

Техническо предложение

Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 ЗОП

 

Ценово предложение

Образец на ценово предложение към Приложение №1

Образец на ценово предложение към Приложение №2

Образец на ценово предложение към Приложение №3

 

Проект за договор за възлагане на поръчката

 


Протокол от заседание на комисията, публикуван на 04.01.2017г.


Протокол от заседание на комисията, публикуван на 31.01.2017г.


Договор със „СИ ПИ ЕЙ КЕМ“ ООД, публикуван на 22.02.2017г.

Договор с „МЕРК БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, публикуван на 22.02.2017г.

Договор с „ФОТ“ ООД, публикуван на 22.02.2017г.

Договор с „ЛАБИМЕКС“ ООД, публикуван на 22.02.2017г.

Договор с „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ“ ЕООД, публикуван на 22.02.2017г.

Договор с „Т.Е.А.М.“ ООД, публикуван на 22.02.2017г.

Публични покани 2016

Posted on 16th март 2016 in Профил на купувача

9051686 Избор на изпълнители за доставки за нуждите на Регионална здравна инспекция – Плевен на лабораторни реактиви за физико-химичните лаборатории, съгласно Приложение №1 и лабораторни консумативи за всички лаборатории, съгласно Приложение №2, в срок до 31.12.2016г.

Публична покана, публикувана на 24.03.2016г.

Техническа спецификация – Приложение №1, публикувана на 24.03.2016г.

Техническа спецификация – Приложение №2, публикувана на 24.03.2016г.

Договор – проект, публикуван на 24.03.2016г.

Протокол от заседание на комисията, публикуван на 21.04.2016г.

Договор с „СИ ПИ ЕЙ КЕМ“ ООД, публикуван на 02.06.2016г.

Договор с „МЕРК БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, публикуван на 02.06.2016г.

Договор с „ФОТ“ ООД, публикуван на 02.06.2016г.

Договор с „ЛАБИМЕКС“ ООД, публикуван на 02.06.2016г.

Договор с „РИДАКОМ“ ЕООД, публикуван на 02.06.2016г.

Договор с „ЕЛПАК – ЛИЗИНГ“ ЕООД, публикуван на 02.06.2016г.

Договор с „КЕМ АС ИНЖИНЕРИНГ“ ООД, публикуван на 02.06.2016г.

Договор с „Т.Е.А.М.“ ООД, публикуван на 02.06.2016г.

*************************************************************************************************************

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на Заповед №РД-10-053/23.03.2016г. на възложителя за оттегляне на публичната покана, действията по възлагане на поръчката се преустановяват след 23.03.2016г.

9051359 Избор на изпълнители за доставки за нуждите на РЗИ – Плевен на: лабораторни реактиви за физико-химичните лаборатории, съгласно Приложение №1; хранителни среди, биопродукти и реактиви за микробиологичните лаборатории, съгласно Приложение №2; лабораторни консумативи за всички лаборатории, съгласно Приложение №3, в срок до 31.12.2016г.

Публична покана, публикувана на 16.03.2016г.

Техническа спецификация – Приложение №1, публикувана на 16.03.2016г.

Техническа спецификация – Приложение №2, публикувана на 16.03.2016г.

Техническа спецификация – Приложение №3, публикувана на 16.03.2016г.

Договор – проект, публикуван на 16.03.2016г.

На основание чл.29 от ЗОП предоставяме допълнителни разяснения: отговор на въпрос №1, публикуван на 18.03.2016г. изтегли

 

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания на основание чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП по договори за обществени поръчки на РЗИ – Плевен

Posted on 19th февруари 2016 in Профил на купувача

Информация за извършени плащания през месец февруари 2016г., публикувана на 18.03.2016г.

Информация за извършени плащания през месец януари 2016г., публикувана на 19.02.2016г.

Договаряне без обявление на обществена поръчка 2015

Posted on 23rd декември 2015 in Профил на купувача

704463 – Договаряне без обявление на основание чл.90 ал.1 т.3 и чл.91 ал.1 от ЗОПДоставка на електрическа енергия (ниско напрежение) за нуждите на Регионална здравна инспекция – Плевен“

Решение, публикувано на 23.12.2015г.

Становище за осъществен предварителен контрол по чл.19 ал.2 т.24 от ЗОП, публикувано на 13.01.2016г.

Сключен договор, публикуван на 10.02.2016г.

Публични покани 2015

Posted on 27th февруари 2015 in Профил на купувача

9047759 – Абонаментно почистване за срок от една година /01.01.2016 – 31.12.2016г./ на административните сгради на РЗИ – Плевен

Публична покана, публикувана на 17.11.2015г.

Административни сведения – Приложение №1, публикувано на 17.11.2015г.

Технически спецификации – Приложение №2, публикувано на 17.11.2015г.

Ценово предложение – Приложение №3, публикувано на 17.11.2015г.

Договор – проект – Приложение №4, публикуван на 17.11.2015г.

Протокол от заседание на комисията, публикуван на 02.12.2015г. /заличени лични данни съгласно ЗЗЛД/

Сключен договор, публикуван на 08.12.2015г.

 

***********************************************************************************************************

9041297 Комплексна охрана на сградите и имуществото на РЗИ – Плевен през периода 21.05.2015г. – 21.11.2016г.

Покана, публикувана на 28.04.2015г.

Административни сведения – Приложение №1, публикувано на 28.04.2015г.

Технически спецификации – Приложение №2, публикувано на 28.04.2015г.

Ценово предложение – Приложение №3, публикувано на 28.04.2015г.

Договор – проект, публикуван на 28.04.2015г.

Протокол от заседание на комисията, публикуван на 18.05.2015г.

Сключен договор, публикуван на 19.05.2015г.

Фактура, публикувана на 16.06.2015г.

Фактура, публикувана на 07.07.2015г.

Фактура, публикувана на 19.08.2015г.

Фактура, публикувана на 03.09.2015г.

Фактура, публикувана на 15.10.2015г.

Фактура, публикувана на 13.11.2015г.

Фактура, публикувана на 10.12.2015г.

Фактура, публикувана на 19.01.2016г.

*************************************************************************************************************

СЪОБЩЕНИЕ:

Отварянето на офертите по публична покана №9039337/27.02.2015г., по чл.101г, ал.3 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-10-059/26.02.2015г. на директора на РЗИ – Плевен ще се състои на 18.03.2015г. от 13,30ч.  в сградата на възложителя на адрес: гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7, зала ІІ етаж.

 

9039337 – Избор на изпълнители на периодични доставки по заявка на възложителя – Регионална здравна инспекция – Плевен, на лабораторни реактиви и консумативи, съгласно Приложение №1 и Приложение №2 за срок до 31.12.2015г.

Покана

Техническа спецификация Приложение №1

Техническа спецификация Приложение №2

Договор

На основание чл.29 от ЗОП предоставяме допълнителни разяснения: изтегли

Протокол от заседание на комисията

Протокол №2 от заседание на комисията

Сключени договори:

Договор с „КЕМ АС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, Приложение, публикувани на 29.04.2015г.

Договор с „ФОТ“ ООД, Приложение №1, Приложение №2, публикувани на 30.04.2015г.

Договор с „МЕРК БЪЛГАРИЯ“ ЕАДПриложение, публикувани на 14.05.2015г.

Договор с „ЛАБИМЕКС“ ООД, Приложение, публикувани на 18.05.2015г.

Договор с „СИ ПИ ЕЙ КЕМ“ ООД, Приложение, публикувани на 20.05.2015г.

Фактури май, публикувани на 16.06.2015г.

Фактури юни, публикувани на 07.07.2015г.

Фактури юли, публикувани на 19.08.2015г.

Фактури август, публикувани на 03.09.2015г.

Фактури септември, публикувани на 15.10.2015г.

Фактури октомври, публикувани на 13.11.2015г.

Фактури ноември, публикувани на 10.12.2015г.

Фактури декември, публикувани на 19.01.2016г.

Публични покани 2014

Posted on 12th ноември 2014 in Профил на купувача

9035963 – Доставка, монтаж и гаранционно обслужване и
поддържане на медицинско оборудване – многофункционален  апарат за ЕКГ, дефибрилация и мониториране на
спешни пациенти с възможности за пренос на данни в реално време, ведно с
медицински софтуер за телемедицина

Покана

Техническа спецификация

Договор

Протокол от заседание на комисията

Сключен договор

Фактура, публикувана на 18.12.2014г.

Бюджетно платежно нареждане, публикувано на 18.12.2014г.

Банкова гаранция за авансово плащане, публикувана на 18.12.2014г.

Банкова гаранция за добро изпълнение, публикувана на 18.12.2014г.

Документ за освобождаване на банкова гаранция, публикуван на 16.03.2015г.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

9035220 – Доставка  на един брой оборудван санитарен автомобил. Оборудването на автомобила да отговаря на изискванията по приложената техническа спецификация

Покана

Техническа спецификация

Договор

Протокол от заседание на комисията

Сключен договор

Фактура, публикувана на 19.12.2014г.

Бюджетно платежно нареждане, публикувано на 19.12.2014г.

Банкова гаранция, публикувана на 19.12.2014г.

Констативен протокол, публикуван на 10.06.2015г.

Документ за освобождаване на банкова гаранция, публикуван на 30.06.2015г.