Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация

отчет за 2023г.

отчет за 2022г.

отчет за 2021г.

отчет за 2020г.

отчет за 2019г.

отчет за 2018г.

отчет за 2017г.

отчет за 2016г.

отчет за 2015г.

отчет за 2014г.

отчет за 2013г.

отчет за 2012г.

отчет за 2011г.

Достъп до информация

Posted on 14th февруари 2011 in Достъп до обществена информация

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на РЗИ – Плевен през 2024г.


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на РЗИ – Плевен през 2023г.


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на РЗИ – Плевен през 2022г.


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на РЗИ – Плевен през 2021г.


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на РЗИ – Плевен през 2020г.


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на РЗИ – Плевен през 2019г.


РЕД ЗА ДОСТЪП ДО ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ


Регионална здравна инспекция – Плевен (РЗИ) като териториално звено на Министерство на здравеопазването е задължен субект за осигуряване на достъп до обществена информация съгласно чл. 3 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Законът урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, която по смисъла на този закон, е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в РЗИ.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ в РЗИ-Плевен

Административно обслужване – “фронт” офис
Дирекция АПФСО:
главен специалист
телефон: 064/823409
адрес: гр. Плевен, ул.Княз Александър Батенберг І №7, ет.1
e-mail: rzi@rzi-pleven.com
приемно време: всеки работен ден
8:30 – 17:00 ч.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА:
Съгласно чл.28 от ЗДОИ до 14 дни от датата на постъпване на заявката. Срокът може да бъде удължен при условията на чл.29-31 от ЗДОИ.

ПРОЦЕДУРА:

Заявление за достъп до обществена информация   се подава   в установеното за РЗИ работно време от 8.30 ч. до 17.00 ч. в център за административно обслужване на РЗИ – гр. Плевен, ул. Княз Александър Батенберг І №7, Платформа за достъп до обществена информация, или по поща/куриер.

Заявлението може да се подаде и по електронен път на адрес на e-mail: rzi@rzi-pleven.com

Обществена информация се предоставя след издадено решение на директора на РЗИ-Плевен за предоставяне на достъп до обществена информация.

Във връзка с чл.13 ал.2 и чл.37 ал.1 т.1 от Закона за достъп до обществена информация се ограничава достъпа до информация представляваща служебна тайна.

Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:

− преглед на информацията – оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;

− устна справка;

− копия на материален носител;

− копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

Преглед на документите се извършва в конферентната зала на инспекцията, а фактическото предоставяне на обществената информация се извършва в ЦАО на инспекцията с приемо – предавателен протокол, след представяне на документ за платени разходи, определени по реда на НАРЕДБА № Н-1 ОТ 7 МАРТ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОРМАТИВИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ.

Разходите се заплащат в касата на РЗИ – Плевен или по банкова сметка:

IBAN – BG87UBBS80023110739610

BIC – UBBSBGSF

ОББ АД ПЛЕВЕН

ДОКУМЕНТИ:
1. ЗАЯВЛЕНИЕ по образец

Вътрешни правила за достъп до обществена информация